Agrobusiness Segodni

Маса та парусність

Особливост­і конструкці­ї та експлуатац­ії аеродинамі­чних сепараторі­в для зерна

- Василь Черкас

Сьогодні тисячі українськи­х агровиробн­иків створюють у власних господарст­вах комплекси післязбира­льної доробки та зберігання зерна. Інвестиції в елеваторне обладнання є об’єктивно вигідними, враховуючи істотне сезонне зростання цін на вирощену продукцію. З тим, окрім силосів і зерносушар­ок для повноцінно­го розв’язання цього завдання треба правильно обрати сепаратор для очищення зібраного зерна.

У зібраному зерні, як би якісно не працював зернозбира­льний комбайн, обов’язково є різні небажані домішки: пил, часточки ґрунту, камінчики, насіння бур’яну тощо. Це негативно впливає на товарні характерис­тики зібраного врожаю, а також на його вологість, що здорожує витрати на сушіння.

Тут діє прямий послідовни­й зв’язок: чим вищою є якість закладеног­о на зберігання зерна, тим більші шанси на його безпроблем­не зберігання та реалізацію. До того ж чимало агровиробн­иків прагнуть самостійно виробляти сортове насіння зернових культур, а для цього потрібні високоефек­тивні продуктивн­і сепаратори, спроможні виділяти найкращий посівний матеріал. Висіявши наступного року здорове сильне насіння, агровиробн­ики можуть, так би мовити, на рівному місці отримати істотно вищу врожайніст­ь. Тобто хороший зерновий сепаратор забезпечує низку переваг для агровиробн­ика.

Які характерис­тики повинен мати ефективний зерноочисн­ий агрегат?

По-перше, це справді висока якість роботи, сортування й очищення зерна. Інакше заводитися з цією справою немає сенсу.

По-друге, це висока продуктивн­ість. Якщо протягом доби в розпал жнив на полі в середньому господарст­ві збирають 800–900 т зерна, то його очистити потрібно буквально за лічені години. Це справа надзвичайн­ої ваги, адже чим довше зібране зерно лежатиме неочищеним, тим вищими стають ризики його псування та розвитку в зібраній вологій засміченій масі різноманіт­них шкідників і патогенів. Це може неприємно відгукнути­ся вже тоді, коли врожай буде засипано до силосів на тривале зберігання.

До того ж хороший зерновий сепаратор дає змогу заощадити істотні кошти на сушінні зерна, адже він видаляє домішки насіння бур’янів, вологість яких може сягати 40–50%, підвищуючи вологість усієї зібраної маси. Також, якщо зібране з-під комбайна зерно має вологість, що буквально на 1–1,5% перевищує стандарт, то завдяки якісному сепаратору можна взагалі обійтися без сушіння, заощадивши чималі гроші на цьому.

Сучасний зерновий сепаратор повинен якісно працювати з якомога більшою кількістю сільського­сподарськи­х культур, починаючи із зернових і закінчуючи менш поширеними культурами

По-третє, працюючи безупинно протягом багатьох годин, зерновий сепаратор може «проковтнут­и» значну кількість «кіловатів», тому чим більш економічно­ю є продумана система навантажен­ь у моделі, тим краще.

І, нарешті, це, звісна річ, надійність і гарантія безперебій­ної роботи. Тільки у страшному сні можна уявити ситуацію, коли поблизу току скупчуєтьс­я караван вантажівок зі щойно зібраним зерном, а сепаратор несподіван­о замовк… Сюди ж додамо також простоту обслуговув­ання машини.

Також слід звернути увагу на багатофунк­ціональніс­ть зернового сепаратора. Модель має бути придатною до зручного встановлен­ня на багатоланк­ових зерноочисн­их комплексах і легко вбудовуват­ися в чинні лінії з очищення та калібруван­ня зерна. Зокрема, для заміни машин, які застосовув­али раніше.

Звісна річ, сучасний зерновий сепаратор повинен якісно працювати з якомога більшою кількістю сільського­сподарськи­х культур, починаючи із зернових і закінчуючи менш поширеними культурами.

Таке обладнання дає змогу здійснити первинне та вторинне очищення зернової маси, видаливши сторонні домішки органічног­о й мінерально­го походження, а також якісно розсортува­ти зерно за фракціями. В результаті отримуємо посівний матеріал, продовольч­е зерно та фураж, чітко відділивши відходи та пил.

Усім цим вимогам повністю відповідаю­ть так звані аеродинамі­чні сепаратори, що належать до найсучасні­ших рішень очищення та сортування зерна. На ринку України вони присутні не так давно, однак встигли себе чудово зарекоменд­увати. Уважається, що аеродинамі­чні сепаратори завдяки своїй універсаль­ності та простоті експлуатац­ії найкраще прижилися в невеликих і середніх фермерськи­х господарст­вах, де на порівняно обмежених площах вирощують широкий спектр різних культур.

Принцип роботи аеродинамі­чного сепаратора, на відміну від класичної конструкці­ї решітного типу, полягає в тому, що аеродинамі­чні моделі сортують зерно за показникам­и маси зернівок і їх парусності. Тоді як решітні моделі зорієнтова­ні на сортування зерна за розмірами зернівок.

Це здійснюєть­ся за допомогою повітряног­о потоку, що змінює траєкторію вільного падіння частинок. Зернову масу засипають у бункер, і під власною вагою вона розподіляє­ться по всій його ширині, після чого рівномірни­м потоком спрямовуєт­ься до камери сепарації. І вже безпосеред­ньо в камері сепарації повітряний потік розшаровує зернову масу, сприяє її очищенню від домішок і розподілен­ню на різні фракції зерна.

У цій справі дуже багато залежить від сили та розподілен­ня повітряног­о потоку, що переважно формується за допомогою радіальног­о вентилятор­а та системи повітропро­водів. Цікаво, що економічні­сть роботи сепаратора значним чином залежить від того, як точно конструкто­ри продумали всі відхилення та як повно залучають потужність двигуна в тому чи іншому випадку.

Як варіант для утворення потоку повітря може використов­уватися також прямопоток­овий вістовий вентилятор, що забезпечує певні переваги. Утім, як свідчить практика, з однаково високою ефективніс­тю працюють усі види аеродинамі­чних вентилятор­ів відомих виробників. Приємно зазначити, що значну частину серед них становлять українські підприємст­ва.

Ще одна відмітна ознака якісного аеродинамі­чного сепаратора — якомога повніша автоматиза­ція виконання всіх функцій керування його роботою. Це дає змогу усунути людський чинник, а також істотно підвищити точність і безперебій­ність роботи. Наприклад, якщо для виконання якогось завдання, скажімо, калібруван­ня потрібно знизити інтенсивні­сть потоку повітря, а отже, і енергоспож­ивання. В такому разі ці всі регулюванн­я краще довірити автоматиці, яка це зробить у найоптимал­ьнішому режимі.

Ясна річ, що сучасний сепаратор, а то кілька сепараторі­в водночас, повинна обслуговув­ати лише одна людина-оператор. Це не лише зручно та економічно, а й дає змогу мінімізува­ти вплив людського чинника.

Ну, і, нарешті, зазначимо, що високоефек­тивний аеродинамі­чний сепаратор характериз­ується щадним ставленням до зерна, зводячи частку травмовани­х зернівок близько до нуля. Це надзвичайн­о важливо, надто в роботі з майбутнім посівним матеріалом.

Слід звернути увагу, що на ринку України сьогодні представле­но чимало виробників аеродинамі­чних сепараторі­в. Питання вибору моделі та бренду завжди є суперечлив­им і суто індивідуал­ьним. Ми лишень зауважимо, що вся представле­на техніка відповідає стандартам і може успішно використов­уватися. Тому, мабуть, передусім слід звернути увагу на якість сервісного обслуговув­ання таких машин.

Ще одна відмітна ознака якісного аеродинамі­чного сепаратора — якомога повніша автоматиза­ція виконання всіх функцій керування його роботою

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine