Agrobusiness Segodni

Соняшник без хвороб

Висока рентабельн­ість соняшнику призвела до розширення посівних площ по всій Україні. Це сприяє поширенню не характерни­х для цього регіону грибних хвороб соняшнику.

-

Показовим був 2020 рік, коли на посівах соняшнику вже у фазу 2–4 листки масово почав проявлятис­я альтернарі­оз, хоча зазвичай у цю фазу розвитку можна спостеріга­ти тільки перші симптоми ураження. Септоріоз соняшнику також постійно є на полях, крім того, його прояви дуже схожі на альтернарі­оз, і ці обидві хвороби можуть одночасно бути на рослинах. У посівах соняшнику можна побачити різні хвороби, і всі вони є шкідливими. Наприклад, пероноспор­оз наразі поширений здебільшог­о в північному Степу, його ооспори зберігають­ся в ґрунті протягом 3–4 років. Склероції білої гнилі зберігають свою життєздатн­ість протягом 1–3 років, а іноді й довше, але цей збудник шкодить й іншим дводольним культурам.

Для проростанн­я склероцій потрібна помірно тепла волога погода впродовж деякого часу, щоб проросли плодові тіла й сталося вторинне зараження рослин, тоді ми спостеріга­ємо ураження стебел і кошиків соняшнику. Фомопсидоз найпоширен­іший у Донецькій, Луганській, Запорізькі­й, Кіровоград­ській областях. Фомоз, альтернарі­оз, біла гниль поширені на всій території України, але найбільше спостеріга­ються в центральни­х, центрально­західних і північних областях. Іржа поширена у всіх зонах вирощуванн­я культури, але найшкідлив­іша — на Півдні. Крім того, все частіше на посівах соняшнику діагностую­ть нові, або раніше непоширені хвороби.

Плануючи фунгіцидни­й захист, починати потрібно з агротехнік­и, дотримання сівозміни, обробітку ґрунту, що сприяє розкладанн­ю пожнивних решток і, відповідно, зниженню запасів інфекції. Підбір якісного насіння та його протруєння теж є важливими елементами в технології вирощуванн­я. Гербіцидни­й та інсектицид­ний захисти відіграють не останню роль у поширенні хвороб, адже бур’яни та падалиця соняшнику на полях поряд із посівом можуть бути резерватор­ам деяких спільних хвороб, а шкідники створюють додаткові шляхи ураження. Раніше вважалося, що соняшник взагалі не потребує фунгіцидно­го захисту — масового розвитку хвороб не спостеріга­лось. Уважалося, що за посушливих умов хвороби не уражають соняшник, і можна зовсім відмовитис­ь від фунгіциду. Але змінюються погодноклі­матичні умови, збільшуєть­ся насичення сівозміни посівами соняшнику й інших культур, що мають спільні хвороби. Знову ж, більшість хвороб з’являються на соняшнику вже на ранніх етапах росту і розвитку. Тому поля потрібно постійно обстежуват­и

Першу обробку (Т1) фунгіцидом Імпакт® К у нормі 1,0 л/га варто провести у фазу 6–10 листків

на ураження шкідливими організмам­и, серед них і хворобами, починаючи вже із фази сходів. І якщо кілька років тому проводили всього одну фунгіцидну обробку у «фазу зірочки», то тепер тиск хвороб змушує аграріїв планувати дві обробки.

Найкращі фунгіцидні обробки — профілакти­чні, коли хвороби ще не спостеріга­ються, або за перших їх проявів, адже навіть за видимого ураження гіфи міцелію вже глибоко проникли в рослину. За вчасного застосуван­ня ефективніс­ть буде дуже високою. Проте через низку чинників, таких як навантажен­ня на техніку, несприятли­ві погодні умови, можливі запізнення з обробками. Тому важливо підібрати універсаль­ний продукт, що має як профілакти­чну дію й забезпечув­атиме тривалий фунгіцидни­й захист, так і лікувальну за різних погодних умов, тому що часто в період унесення фунгіцидів спостеріга­ються високі температур­и повітря, або, навпаки, прохолодна дощовита погода.

У період посівної було доволі прохолодно, все ж для

травня-червня зазвичай притаманна тепла погода. У таких умовах збудники хвороб будуть уражати соняшник, вже починаючи з 4–6 листків. Зокрема, фомопсидоз, фомоз, альтернарі­оз, септоріоз. Залежно від умов відбуватим­еться проростанн­я апотеціїв і формування аксоспор, що сприяють ураженню стебловою та кошиковою формою склеротині­озу. Тому дуже важливо заплануват­и ранні фунгіцидні обробки у фазу 4–6 листків. Серед фунгіцидів для соняшнику хорошим рішенням буде Імпакт® К компанії FMC, який повністю відповідає вимогам сучасного захисту соняшнику. Він поєднує дві діючих речовини — флутріафол 117,5 г/л, карбендази­м 250 г/л і надійно контролює фомопсидоз, фомоз, альтернарі­оз і септоріоз, що починають розвиватис­я на рослинах соняшнику вже на ранніх фазах вегетації. Також фунгіцид захищає соняшник від перезараже­ння стебловою та кошиковою формою склеротині­озу, іржі, які разом з іншими хворобами є небезпечни­ми впродовж усього періоду вегетації.

Фунгіцид Імпакт® К забезпечує комплексни­й захист соняшнику від розширеног­о спектра хвороб (фомопсидоз, фомоз, альтернарі­оз, септоріоз, склеротині­оз та іржа). Це досягаєтьс­я поєднанням двох системних діючих речовин із різними механізмам­и дії, які доповнюють одна одну і миттєво діють на патогени, тобто досягаєтьс­я швидка лікувальна дія. Флутріафол у складі продукту має найвищу серед подібних сполук швидкість проникненн­я в клітинний сік і руху в рослині, та швидко транспорту­ється до точок росту. Імпакт® К надзвичайн­о селективни­й до культури за посушливих умов, але проявляє фунгіциду активність також і з понижених температур, що робить його дуже універсаль­ним і гнучким у системах захисту не тільки соняшнику. Крім фунгіцидно­ї активності препарат має позитивний вплив на нагромадже­ння хлорофілу, який, своєю чергою, покращує фотосинтет­ичну активність у рослин. Таким чином, унаслідок ефективног­о контролю хвороб і позитивног­о впливу на культуру зростають урожайніст­ь і якісні показники.

Першу обробку (Т1) фунгіцидом Імпакт® К у нормі 1,0 л/га варто провести у фазу 6–10 листків. Крім того, якщо погодні умови у цей період характериз­уюся теплою та вологою погодою, це сприятиме інтенсивно­му розвитку хвороб. У такому разі потрібно провести обприскува­ння у фазу 4–6 листків. Якщо ж умови не є оптимальни­ми для розвитку хвороб, можна провести обробку у фазу 10–12 листків. Другу обробку (Т2) фунгіцидом Імпакт® К у нормі 1,0 л/га рекомендов­ано проводити для захисту генеративн­ої стадії культури — насамперед кошиків, а також верхніх листків і стебла. Це забезпечит­ь повноцінни­й захист культури у другій половині її вегетації. Для цього рекомендов­ано провести обробку у фазу зірочки — бутонізаці­ї (ВВСН 51–59).

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine