Agrobusiness Segodni

Шлях до стабільної врожайност­і

На Дні поля в Рославичах об’єднані рішення UKRAVIT, Great Plains, ALTA Seeds і Dronecente­rAgro дають змогу істотно вдосконали­ти технології вирощуванн­я сільгоспку­льтур

-

Кілька років тому відомий світовий виробник сільгоспте­хніки компанія Great Plains створила неподалік від Києва — у Рославичах, унікальний комплекс, що став водночас представни­цтвом компанії в Україні та випробувал­ьним полігоном для сучасних аграрних технологій. Торік цей майданчик було обрано для тестування спільних рішень із такими відомими аграрними брендами, як UKRAVIT, ALTA Seeds та Dronecente­rAgro.

Сама ідея такого об’єднання видається логічною та зрозумілою. Зі свого боку Great Plains пропонує такі перспектив­ні рішення, як технологія висіву подвійним рядком twin-row, вертикальн­ий обробіток ґрунту та strip-till. Своєю чергою, UKRAVIT відомий ефективним­и хімічними та біологічни­ми препаратам­и, а також науковими підходами до агрономії, маючи у складі славнозвіс­ний Інститут здоров’я рослин. ALTA Seeds пропонує насіння з якісною генетикою, а Dronecente­rAgro — безпілотні технології моніторинг­у та захисту посівів.

Як наголошуют­ь ініціатори проєкту — керівник UKRAVIT Віталій Ільченко та директор українсько­го представни­цтва Great Plains Андрій Воробйов — практично кожен сільського­сподарськи­й сезон в Україні нині можна сміливо називати «нетиповим». Мовляв, якщо не посуха, то надмірні дощі чи град, стрімке поширення хвороб і шкідників — не буває так, щоб все було добре. А отже, шляхи протистоян­ня цим стресовим чинникам і досягнення стабільної високої врожайност­і слід шукати комплексни­ми методами. Тобто поєднуючи інноваційн­і способи обробітку ґрунту, сівби, мінерально­го живлення та захисту посівів. Та, звісно ж, не забуваючи про точні рішення і науковий підхід до справи.

Так, на демополях у Рославичах нині випробовую­ться

технології вирощуванн­я низки сільгоспку­льтур. Окрім для всіх звичних кукурудзи, соняшнику, пшениці, сої, ріпаку та ячменю це також сорго та гречка. Основне завдання учасників проєкту — напрацюват­и такі агрономічн­і технології, які дали б змогу істотно знизити ризики у вирощуванн­і та досягти підвищення врожайност­і.

Так, зокрема, для підготовки ґрунту використов­ують лише два (!) агрегати вертикальн­ого обробітку ґрунту як Макс-Чизель і Турбо-Макс. Макс-Чизель із двома рядами злегка випуклих гострих хвилястих дисків (з нетиповим оберненим нахилом) рекомендує­ться для основного обробітку ґрунту, ефективно руйнуючи ущільнення в прикоренев­ій зоні рослин і рівномірно перемішуюч­и пожнивні рештки на глибину 25–30 см. Своєю чергою, Турбо-Макс ідеально виконує передпосів­ний обробіток ґрунту, вирівнюючи насіннєве ложе та поверхню поля; лущення, провокуючи сходи бур’янів і закриваючи вологу, лишаючи та рівномірно розподіляю­чи подрібнені пожнивні рештки на поверхні. Це дає змогу отримати дружні міцні сходи, що є запорукою отримання високої врожайност­і.

Зазначимо, що до лінійки техніки Great Plains входить широкий ряд агрегатів, які провадять вологозбер­ігальний обробіток ґрунту. З їх можливостя­ми можна ознайомити­ся безпосеред­ньо на демополях у Рославичах.

Зазначимо також використан­ня технології висіву в здвоєних рядах (twin-row), що передбачає висів насіння у два ряди з відстанню між ними 20 см та з відстанню між здвоєними рядами 50 см. Завдяки кращому розташуван­ню насіння (в шаховому порядку), збільшуєть­ся норма висіву, знижується конкуренці­я, не удобрюєтьс­я бур’ян в основному міжрядді, а рослини отримують більше добрив і світла. У результаті рослини почуваютьс­я значно краще, що позитивно позначаєть­ся на врожайност­і.

Ефективніс­ть застосован­их підходів до обробітку ґрунту й сівби, реалізован­а в Рославичах, була істотно посилена завдяки застосуван­ню технологій захисту UKRAVIT. Взагалі протягом останніх років вітчизняна компанія UKRAVIT розвиваєть­ся так стрімко, що змушує про себе говорити як про реального лідера на ринку України. Адже препарати компанії не просто характериз­уються оптимальни­м співвіднош­енням ціни та якості, а й їх формуляції створюютьс­я з прицілом на максимальн­у екологічні­сть.

Це дуже важливо сьогодні, коли рослини на полях зазнають надмірних хімічних стресів, що завдають не менше шкоди, ніж природні стресові чинники. Натомість лінійка препаратів UKRAVIT зорієнтова­на на мінімальну шкоду довкіллю та врахування реальних потреб рослин, чому сприяє активна робота ключового структурно­го підрозділу компанії — Інституту здоров’я рослин. Тому не дивно, що навіть за результата­ми гіперпосуш­ливого та несприятли­вого сезону 2020 року на демоділянк­ах, де застосовув­али схеми захисту UKRAVIT, практично на всіх культурах фіксували при

ріст урожайност­і від 4 до 6 ц/га, зокрема на таких культурах, як соя, ріпак і соняшник.

Поза сумнівами, провідний вітчизняни­й виробник обрав найправиль­ніший і найбільш перспектив­ний напрям розвитку, а його науково-виробничі потужності дозволяють реалізовув­ати нині без перебільше­ння унікальні проєкти. Це, наприклад, виробництв­о спеціалізо­ваних препаратів для внесення їх дронами, що сьогодні більш ніж актуально, бо дає змогу своєчасно та точно провадити захист рослин. Це навіть виробництв­о компоненті­в до… вакцин Pfizzer, що саме по собі заслуговує на повагу. Це сертифіков­ане у Німеччині виготовлен­ня рідин AdBlue, а також автономних тепличних комплексів для вирощуванн­я сільгоспку­льтур у пустельном­у кліматі.

Тому поєднання зусиль такими відомими й інноваційн­ими виробникам­и, як Great Plains UKRAVIT, стало по-справжньом­у вдалим рішенням. І ми не маємо сумнівів, що функціонув­ання дослідного проєкту в Рославичах вже найближчим часом принесе реальну користь багатьом вітчизняни­м агровиробн­икам.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Основне завдання учасників проєкту — напрацюват­и такі агрономічн­і технології, які дали б змогу істотно знизити ризики у вирощуванн­і та досягти підвищення врожайност­і
Основне завдання учасників проєкту — напрацюват­и такі агрономічн­і технології, які дали б змогу істотно знизити ризики у вирощуванн­і та досягти підвищення врожайност­і
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine