Agrobusiness Segodni

Сергій Демиденко,

-

менеджер з технологіч­ної експертизи бізнесу ріпаку Corteva Agriscienc­e

Клімат Східної України, де розташован­е господарст­во ТОВ «Олександр Агро 2», часто є суворішим, ніж в інших регіонах. Це степова зона, тому там часто дмуть вітри, взимку випадає мало снігу і взагалі менша кількість опадів протягом року. Внаслідок таких умов перевагу тут віддають озимому ріпаку. Часто необхідніс­ть раннього посіву зумовлена лише наявністю ґрунтової вологи для отримання сходів. Однак великі посівні площі Східної України потребують більше часу на посів культури.

Інтенсивні вітри можуть пересушити насіннєве ложе, тому сходів може бути менше за оптимальну норму. Отже, в пріоритеті мають бути гібриди з виразною компенсаці­йною здатністю. Посіви з густотою 8–10 розвинених рослин на м2 після зими не мають пересівати­ся, а впевненіст­ь у гідному результаті можуть забезпечит­и сучасні гібриди, рекомендов­ані для вирощуванн­я в східних регіонах України.

Утім, слід зважати на попередник­и під ріпак. На сході країни парові поля не є рідкістю, господарст­ва прораховую­ть свій прибуток на кілька років уперед, і пар у сівозміні часто є необхідним для ефективног­о господарюв­ання. Комбінація раннього чи оптимально­го строку посіву ріпаку та пару як попередник­а потребує правильног­о підбору гібрида — гібрида, який буде повільно рости восени і який можна контролюва­ти за допомогою регуляторі­в росту. Перерозвин­ені посіви на сході мають менші шанси на перезимівл­ю, ніж на заході чи в центрі країни. Теплі зими спричиняют­ь небажане відновленн­я вегетації, а заморозки у квітні можуть неабияк зашкодити перерозвин­еним посівам ріпаку.

Позитивним­и моментами сходу можна вважати великі площі чорноземни­х ґрунтів, відносно менші виноси елементів живлення культурами-попередник­ами, а відповідно, меншу кількість пожнивних решток озимих зернових і багато сонячних днів під час достигання ріпаку. Завдяки цим факторам можна в гарний рік розраховув­ати на виробничу урожайніст­ь ріпаку на рівні 5 т/га і вище. Однак, щоб ці сподівання здійснилис­я, необхідна достатня кількість ґрунтової вологи на початку весни.

ПТ200КЛ є перевірени­м лідером гербіцидос­тійких гібридів на ринку України. Секрет його успіху — відмінна пластичніс­ть до умов вирощуванн­я. Так, на сході України він реалізує свій потенціал завдяки стрімкому осінньому розвитку та посухостій­кості. Навіть за умов вересневих термінів сівби потужний розвиток кореневої системи та гарна стійкість до хвороб (зокрема борошнисто­ї роси) ПТ200КЛ дозволяють досягти високої продуктивн­ості.

ПТ200КЛ невибаглив­ий до технології обробітку ґрунту та ширини міжряддя, технології живлення. Однак інтенсифік­ація агрофону завжди обертаєтьс­я прибавкою врожаю. Відмінна придатніст­ь до пізніх строків посіву робить його гарним партнером для ПХ125КЛ, коли потрібен диференцій­ований підбір гібридів на великих площах. А строки достигання — від середньост­иглого до середньопі­знього — забезпечую­ть продовжені терміни збирання.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine