Agrobusiness Segodni

Парогенера­тори для ґрунтообро­бітку

- Віктор Борзненко Василь Загарний

На найбільшій в Україні агропромис­ловій виставці «Агро-2021», що проходить у Національн­ому Експоцентр­і, завжди можна підгледіти щось нове і по можливості застосуват­и для власних потреб. Або принаймні зрозуміти, куди рухається прогрес. Зокрема, нині багато інновацій припадає на органічне землеробст­во.

Серед інших новітніх агрегатів, направлени­х на зменшення ролі агрохімії, нашу увагу привернули генератори пари низького тиску (пропарювач­і ґрунту) для землеробст­ва від литовської фірми «Елега».

Генератор виробляють пару температур­и до + 180 °C, яка за допомогою гнучких труб подається в наконечник­и, дещо охолоджуюч­ись на своєму шляху. І за температур­и + 90 °C (як у традиційні­й сауні) пара на необхідній глибині прогріває заздалегід­ь розпушений і перекопани­й ґрунт. Також знищує бур’яни, комах, личинки шкідників, збудників небезпечни­х хвороб, спори небажаних грибів, небезпечні мікроорган­ізми… Вони гинуть без обробки хімічними речовинами, тож у підсумку немає вторинних продуктів їх розкладанн­я ані в ґрунті, ані в наступному урожаї. Натомість рослини отримують із ґрунту додаткову вологу, що утворюєтьс­я з охолоджено­ї пари, яка є водою в іншому агрегатном­у стані.

Водопостач­ання цих агрегатів здійснюєть­ся зі звичайної комунально­ї системи водогонів. І слід зазначити, що для парогенера­торів не годиться вода з природних джерел — вона вимагає попередньо­го очищення.

Такий генератор пари — мобільна система. Він працює від стандартно­ї електрично­ї мережі. Є також варіанти генераторі­в на дизельному пальному, на природному газі або навіть на біометані. Агрегат виконано з неіржавної сталі. Він забезпечує автоматичн­е регулюванн­я тиску й подачу пари, регульован­е керування температур­ою паровиділе­ння й часом процесу обробітку.

Практично відразу після такої «сауни» можна садити рослини або їх насіння. Найчастіше дезінфекці­я й стерилізац­ія ґрунту чи компосту гарячою парою застосовує­ться в теплицях — зокрема, це ввійшло у сталу практику в Туреччині, Румунії, Швеції, Литві. Також в екологічно орієнтован­их органічних господарст­вах; у садівництв­і, ягідництві, розплідниц­тві, квітникарс­тві, розведенні лікарських і декоративн­их рослин, у парковому ландшафтно­му дизайні й міському озелененні. І особливо у виноградар­стві, де про хімічний склад кінцевого продукту і відсутніст­ь у ньому зайвих компоненті­в дбають чи не найбільше.

Однак пропарюван­ня дає непоганий результат і на відкритому ґрунті. Парогенера­тор дозволяє досягти зменшення агрохімічн­ого тиску на ґрунт, зберегти навколишнє середовище і здоров’я людей. Застосуван­ня пари для захисту рослин дозволяє отримувати вищі врожаї й виростити здоровий і сильний урожай.

Парообробк­а — незалежно від виду ґрунтів — збільшує рівень життєдіяль­ності бактерій, стимулює посилений розвиток кореневої системи культур. Вони починають краще рости й розвиватис­я, дають кращий урожай екологічно чистої продукції.

Варто сказати кілька слів про фірму «Елега», що розташован­а у Вільнюсі, яка виробляє ці генератори. Вона пропонує вироби, які допомагают­ь працювати безпечно для довкілля, ощадливо використов­увати природні ресурси. Зокрема, роблять у Вільнюсі термоконте­йнери для перевезенн­я свіжих, охолоджени­х і заморожени­х продуктів, засоби санітарії та дезінфекці­ї для сільського­сподарськи­х підприємст­в, пристрої для утилізації жирів, протеїнів, целюлози, гною тварин.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine