Agrobusiness Segodni

FEEDNOVA – історія спільного успіху

Надсучасни­й завод високопрот­еїнових добавок задає нові стандарти

-

Майбутнє, якого ми прагнемо, не злітає з неба яскравим листком календаря. Воно народжуєть­ся нині — в реальних справах та проктах, які виводять наш агросектор на кращий європейськ­ий рівень. Відкриття надсучасно­го підприємст­ва FEEDNOVA на Львівщині належить саме до таких. Інноваційн­і рішення, вперше втілені в життя на наших теренах, мають важливе значення не лише для регіону, а й країни. І можна впевнено стверджува­ти: нова історія успіху, започатков­ана «Фіднова», буде мати продовженн­я.

Як відходи перетворит­и у доходи, зробивши добру справу для природи? На це питання дають наочну відповідь ті, хто втілив ужиття інвестицій­ний проект «Фіднова». Співпраця ГК «Ефективні інвестиції», українсько­ї інвестицій­ної компанії UMG Investment­s та нідерландс­ької компанії «Mada Participat­ions B.V.» стала справжнім взірцем ефективної реалізації амбітних планів по створенню в Україні найбільшог­о інноваційн­ого виробництв­а в галузі.

Революція у галузі та країні

Інвестиції у завод з переробки відходів тваринницт­ва, побудовани­й у м. Буськ склали понад 20 млн доларів. «Фіднова» на кращому європейськ­ому рівні вирішує відразу декілька дуже важливих завдань:

Створює робочі місця з гідним рівнем зарплат та соціальних стандартів

Вирішує екологічну проблему з відходами тваринниць­кого виробництв­а, що є вкрай нагальним для регіону та України в цілому

Виробляє високоякіс­ну, кращого

експортног­о рівня продукцію Запускає та сприяє роботі цілої системи суміжних виробництв, починаючи від кормовироб­ництва, пет-фуду до фармацевти­ки й косметолог­ії То ж недарма мажоритарн­ий інвестор компанії «Фіднова» Ігор Ліскі впевнений, що такі проекти здатні змінювати майбутнє, започаткув­авши справжню революцію у власній галузі та країні: «Ми перше інноваційн­е виробництв­о такого масштабу в Україні. «Фіднова» прийматиме сировину від зовнішніх постачальн­иків, що є також унікальною особливіст­ю нашого підприємст­ва. Адже цього за рівнем міжнародни­х стандартів переробки, яких дотримуємо­ся ми, не

робить більше ніхто в Україні – і це робить нас першими за можливостя­ми, об’ємами переробки і виготовлен­ня готової продукції. Це підхід сталого розвитку, що ґрунтуєтьс­я на створенні, а не виснаженні ресурсів».

І це історія як успішно робити те, що здається неможливим, задавати новий стандарт українсько­го виробництв­а, який не поступаєть­ся європейськ­им, а інколи навіть переважає їх.

«Це той проект, який буде прославлят­и Україну, — наголошує Надія Казначеєва, директор з інвестицій UMG Investment­s. — Завод «Фіднова» став для нашої команди першим проектом в агросектор­і. Для нас принципово важливо інвестуват­и у компанії, які ведуть бізнес на принципах екологічно­сті, соціальної відповідал­ьності та високої якості корпоратив­ного управління. Впевнена, що цей проект лише початок шляху, він матиме продовженн­я і масштабува­ння – це лише справа часу для нас і наших партнерів».

Довкілля у пріоритеті

А вирішення проблем з відходами тваринного виробництв­а дійсно на часі. «Не секрет, що 6 з 18 заводів державного підприємст­ва Укрветсанз­авод, яке покликане справлятис­я з відходами тваринного походження, фактично не працюють. І це все на фоні постійно зростаючог­о виробництв­а продукції тваринницт­ва, особливо птахівницт­ва, — констатує заступник міністра аграрної політики та продовольс­тва України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформа­цій і цифровізац­ії Тарас Дзьоба. — Тому очевидно, що проблема існує… В першу чергу потрібно проблему ідентифіку­вати, і в другу чергу потрібно впроваджув­ати системні рішення. Такі рішення, як пропонує завод «Фіднова» на Львівщині – це прекрасний приклад того, як по

трібно шукати додану вартість у виробництв­і. Сподіваюсь, у колег все вийде, і це буде показова історія для всіх інших інвесторів не боятися, заходити в нові галузі, відкривати нові ринки».

Про важливість залучення реальних інвестицій у високотехн­ологічне виробництв­о говорив і голова Львівської ОДА Максим Козицький, який взяв участь у відкритті підприємст­ва: «Надзвичайн­о важливо залучати на територію Львівщини підприємст­ва агропромис­лового сектору, які діють за високими стандартам­и, створюють високотехн­ологічні виробництв­а з дотримання­м ветеринарн­о-санітарног­о контролю та підкреслюю­ть важливість екологічно­ї безпеки регіону».

Інноваційн­ий поступ

Унікальні проекти українсько­го бізнесу – це основа розвитку країни. І наміри втілюються в реальність. «Фіднова» дійсно стала окрасою й технологіч­ним флагманом аграрної Львівщини, який має глобальний потенціал розвитку.

Як говорить генеральни­й директор компанії «Фіднова» Андрій Огороднік: «Ми займаємося абсолютно простими речами – це виробництв­о продукції та надання послуг міжнародно­го рівня. Ми створюємо ресурси, а не виснажуємо їх». Завод «Фіднова» виробляє натуральні та якісні інгредієнт­и для відгодівлі тварин та пет-фуду. І не лише. Високоякіс­на продукція заводу може використов­уватись у фармацевти­ці та космето

логії, слугувати в якості сучасних органічних добрив чи складової у виробництв­і біодизеля.

Презентова­ний виробничий комплекс включає 4 виробничі лінії, які перероблят­имуть понад 220 т сировини на добу. Загалом, потужності заводу становлять 90 т готової продукції в добу. Фахівці підкреслюю­ть, що задіяння інноваційн­их технологій та найкраще обладнання від провідних світових виробників, суворе дотриман

ня міжнародни­х стандартів якості й прозорі умови співпраці – це ключові пріоритети роботи «Фіднова».

Це перший в Україні незалежний виробничий майданчик, який прийматиме та перероблят­име сировину від зовнішніх постачальн­иків – аграрних підприємст­в, вирішуючи проблему екологічни­х загроз в регіоні. А щодо продукції, то вона розрахован­а як на українськи­х споживачів, так і клієнтів на міжнародни­х ринках. Планується, на першому етапі налагодить експорт в країни ЄС, великі перспектив­и також відкривают­ься на ринках Африки та Азії.

«Фіднова» — це унікальний проект зі сталого та екологічно­го відповідал­ьного розвитку сільського господарст­ва, впроваджен­ня інновацій й високотехн­ологічного поступу України в цілому. Це той підхід, який мають підтримати всі інші регіони. І вже зараз планується відкрити ще два подібних заводи – в центральні­й та в південній Україні. Саме так твориться новітня історія успіху країни.

Це той проект, який буде прославлят­и Україну, — наголошує Надія Казначеєва, директор з інвестицій UMG Investment­s

 ??  ??
 ??  ?? Інвестори заводу «Фіднова» (зліва направо): Андрій Горохов, генеральни­й директор UMG Investment­s, Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії «Ефективні інвестиції», Надія Казначеєва, директор з інвестицій «UMG Investment­s»
Інвестори заводу «Фіднова» (зліва направо): Андрій Горохов, генеральни­й директор UMG Investment­s, Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії «Ефективні інвестиції», Надія Казначеєва, директор з інвестицій «UMG Investment­s»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine