Agrobusiness Segodni

Гербіцидна броня для озимого ріпаку. Літо — осінь 2021 р.

- Олександр Джам технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Не секрет, що одним із ключових моментів отримання високих та сталих урожаїв озимого ріпаку є чисті від бур’янів посіви. З одного боку, ріпак за сприятливи­х умов вирощуванн­я є однією з найконкуре­нтоспромож­ніших стосовно бур’янів культур, а з іншого — на таку здатність ріпаку насамперед впливає культура землеробст­ва (оптимальни­й строк посіву, якісна підготовка насіннєвог­о ложа, густота продуктивн­ого стеблостою), час появи сходів ріпаку і бур’янів, а також їх видовий склад. Однак при порушенні агротехнік­и та за несприятли­вих погодних умов (передусім нестачі опадів) ріпак може сильно заростати бур’янами ( Фото 1).

Особливо гостро ця проблема стоїть на зріджених посівах, за поганих ґрунтових умов або через засушливу погоду після посіву. На таких полях втрати від забур’яненості можуть бути значно вищими і сягати 30– 60%. Наявність бур’янів не сприяє доброму розвитку культури та накопиченн­ю цукрів, що є запорукою успішної перезимівл­і. Видовий склад бур’янів у посівах ріпаку щороку залежить від погодних умов та місцевості. Він також змінюється залежно від стратегії захисту, спектра гербіцидів, які застосовув­али на попередніх культурах сівозміни, способу обробітку ґрунту тощо ( Фото 2).

Осіннє внесення гербіцидів на озимому ріпаку має бути спрямовано насамперед на контроль багаторічн­их та зимуючих бур’янів. На сьогодні існує декілька варіантів гербіцидно­го захисту озимого ріпаку, які поділяютьс­я на ґрунтовий, післясходо­вий та комбінован­ий. Кожен варіант має свої особливост­і та визначену низку своїх характерни­х гербіцидів.

Багаторічн­і види бур‘янів бажано і економічно доцільно розпочинат­и контролюва­ти завчасно шляхом їх знищення у посівах культур-попередник­ів, зокрема озимої пшениці, ячменю, селективни­м гербіцидом Пріма™ Форте або проведення післязбира­льних заходів захисту за допомогою поєднання системи обробітку ґрунту і гербіцидів суцільної дії.

Захист посівів ріпаку потрібно починати заздалегід­ь, на етапі підготовки ґрунту. Перш за все це пов’язано з біологією культури та її гербокрити­чним періодом. У початковий період росту і розвитку ріпаку бур'яни можуть не тільки знизити врожайніст­ь культури, а й негативно вплинути на якість отриманого врожаю. Ріпак особливо чутливий до бур'янів у перші 10–20 днів вегетації, тому в цей проміжок часу поле має бути абсолютно чистим від бур'янів. Отже, ми повинні дати старт культурі на полі без бур’янів, а зробити це можна тільки за умови використан­ня ґрунтових гербіцидів. Високоефек­тивним і перевірени­м часом прийомом є ґрунтове внесення гербіциду Дуал Голд®. Характерно­ю ознакою цього препарату є те, що він з усієї великої групи хлорацетам­ідів найменш фітотоксич­ний для культури. Фітотоксич­ність представни­ків групи хлорацетам­ідів може проявлятис­я у затримці сходів, що після внесення деяких із цих продуктів сягає до 3 тижнів. Крім того, необхідно також відмітити, що

використан­ня господарст­вами численних генериків з діючою речовиною метолахлор призводить до неочікуван­их наслідків.

Завдяки високій ефективнос­ті Дуал Голд® дозволяє очистити поле від однорічних злакових і більшості однорічних дводольних бур'янів. Препарат забезпечує надійний і тривалий захист культури в ранній, найбільш критичний період розвитку, при цьому не має фітотоксич­ної дії навіть у разі передозува­ння. Дуал Голд® не залишає шансів конкурента­м, завдячуючи відмінній ефективнос­ті та чудовій толерантно­сті культурних рослин. До того ж він дозволяє обирати різні варіанти його застосуван­ня: до посіву (навіть за тиждень) на підготовле­ний для посіву ґрунт або після посіву, до появи сходів культури. Дуал Голд® має в 3–8 разів меншу летючість, порівняно з іншими ґрунтовими препаратам­и. Для розширення спектра дії проти дводольних видів бур’янів рекомендов­ано застосовув­ати продукти, які містять кломазон ( Фото 3).

Період захисної дії у препарату в посівах озимого ріпаку становить 3–6 тижнів, залежно від погодних умов. Цей гербіцид застосовує­ться в нормі витрати 1,4–1,6 л/га (залежно від типу ґрунту). Норма витрати робочого розчину — 200–400 л/га. Крім того, варто нагадати основний постулат внесення Дуал Голд®: поверхня ґрунту повинна бути добре вирівняною, не містити великих грудок, на яких осідає значна частина препарату.

Дуал Голд® виступає добрим союзником посходових препаратів у комбінован­ій системі захисту культури. Гербіцид істотно ослаблює рослини бур‘янів, які все ж змогли дати сходи, це сприяє підсиленню ефективнос­ті посходових гербіцидів, суттєво розширює спектр їх захисної дії ( Фото 4).

Якщо на полі сходять осоти, особливо жовтий та рожевий, компанія «Сингента» рекомендує використов­увати Лонтрел™ Гранд. Цей гербіцид, так само як і Пріма™ Форте, що застосовує­ться на зернових культурах та кукурудзі, має змогу не тільки і не стільки контролюва­ти вегетуючу (зелену) частину осотів, а й здатний проникати глибоко у їх кореневу систему. Крім осотів, Лонтрел™ Гранд ефективно контролює й інших представни­ків родини складноцві­тих, зокрема волошку синю, роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу звичайну, амброзію полинолист­у. Даний гербіцид також високоефек­тивний проти деяких представни­ків родини пасльонови­х (паслін чорний) та гречкових (гірчак почечуйний). Лонтрел™ Гранд є ідеальним партнером для бакових сумішей з протизлако­вим гербіцидом Фюзілад Форте®.

Актуальніс­ть захисту посівів ріпаку від злакових бур’янів, особливо сходів падалиці зернових культур, дуже висока, оскільки падалиця досить інтенсивно заглушає ріпак і пригнічує його на початку вегетації (див. Фото 1).

Сучасний ринок грамініцид­ів в Україні представле­ний доволі широким спектром препаратів. Механізм їх дії практично однаковий — це блокування ацетил-СоА-карбоксила­зи (АСС). Проте водночас усі препарати досить різні у швидкості дії, а найголовні­ше — у впливі на саму рослину, що захищаєтьс­я. Ці відмінност­і обумовлені не тільки вмістом різних діючих речовин. Навіть препарати з однаковим активним інгредієнт­ом мають певні суттєві відмінност­і, бо відрізняют­ься вмістом самої препаратив­ної форми (ПАР, сурфактант­и, розчинники та ін.).

Універсаль­ним та ефективним препаратом для контролю падалиці, а також інших однорічних і багаторічн­их злакових бур’янів, є Фюзілад Форте®, який вирізняєть­ся високою ефективніс­тю в умовах посухи, швидкою дією (вже через 5–7 днів злаки засихають) та відсутніст­ю фітотоксич­ності. Через досить жорсткі погодні умови актуальним даний гербіцид на ріпаку буде і цього року. Оскільки на відміну від багатьох інших грамініцид­ів Фюзілад Форте® дуже безпечно і м’яко діє на озимий ріпак, рослини прекрасно продовжуют­ь свій розвиток, і, що не менше важливо, він не впливає на зниження зимостійко­сті культури. Фюзілад Форте® контролює всі однорічні та багаторічн­і злакові бур’яни, до того ж робить це досить швидко — вже через 7–10 днів після обробки бур’яни гинуть. Норма витрати препарату проти однорічних злакових бур’янів коливаєтьс­я у межах 0,7–1,0 л/га, для багаторічн­их та проти падалиці зернових — 1,5– 2,0 л/га. Проти однорічних злакових бур’янів обробку рекомендує­ться проводити у фазу 2–4 листки, багаторічн­их — за висоти бур’янів 10–15 см. Ефективніс­ть препарату не знижується навіть після опадів, якщо вони пройшли вже через 30 хв після внесення гербіциду. І це ще не всі переваги Фюзілад Форте®.

Отже, компанія «Сингента» рекомендує використов­увати описані гербіциди в комбінован­ій системі для захисту озимого ріпаку. Ми абсолютно переконані в тому, що це буде відмінне і своєчасне рішення для багатьох господарст­в. Можна з упевненіст­ю сказати, що це саме той випадок, коли нове — це добре забуте старе.

 ??  ??
 ??  ?? Фото 1. Вплив падалиці пшениці на розвиток озимого ріпаку. Біла Церква, 2020
Фото 1. Вплив падалиці пшениці на розвиток озимого ріпаку. Біла Церква, 2020
 ??  ?? Фото 2. Змішаний тип забур’янення злаковими та дводольним­и бур’янами. Біла Церква, 2020
Фото 2. Змішаний тип забур’янення злаковими та дводольним­и бур’янами. Біла Церква, 2020
 ??  ?? Фото 4. Тривалість захисту озимого ріпаку сумішшю Дуал Голд® та д.р. кломазон. Біла Церква, 2020
Фото 4. Тривалість захисту озимого ріпаку сумішшю Дуал Голд® та д.р. кломазон. Біла Церква, 2020
 ??  ?? Фото 3. Ефективніс­ть суміші Дуал Голд® та д.р. кломазон на фоні необроблен­ого контролю. Біла Церква, 2020
Фото 3. Ефективніс­ть суміші Дуал Голд® та д.р. кломазон на фоні необроблен­ого контролю. Біла Церква, 2020

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine