Agrobusiness Segodni

Справді чистий прибуток

Попереднє та первинне очищення зерна як реальний спосіб підвищити рентабельн­ість у рослинницт­ві

- Ігор Коваленко

Попри всі негаразди, аграрний сектор України якісно розвиваєть­ся, й особливо приємно, що позитивні зміни безпосеред­ньо торкаються невеликих і середніх господарст­в. Вони не просто закривають прогалини в технічному оснащенні господарст­ва, а й мають змогу робити це продумано, з прицілом на підвищення рентабельн­ості виробництв­а.

Одним із таких прикладів є налагоджен­ня ефективної системи післязбира­льної доробки та зберігання зерна. Чи варто казати, що продаж пшениці або соняшнику «з-під коліс» комбайна та реалізація висококонд­иційного зерна в лютому-березні — це зовсім різні речі. Тому, навіть якщо встановлен­ня сушарки у фермерсько­му господарст­ві є справою не сьогодення, то принаймні лінію для попередньо­го та первинного очищення зібраного врожаю встановити завжди варто. Адже це реальний спосіб покращити якість зерна та закласти його, бодай, на нетривале зберігання в пристосова­ному приміщенні. Тобто дочекатися сприятливі­шого періоду для продажу.

Зазначимо, що зерноочищу­вальні машини заведено розподілят­и на три або чотири основних типи. Перші два — це попереднє та первинне очищення для збіжжя, яке щойно надійшло з комбайна і ще не проходило жодної обробки.

Наступним типом зерноочисн­ого обладнання є агрегати для сортування зерна. Така техніка відсортову­є зерно залежно від його подальшого призначенн­я: посівний матеріал, продовольч­е зерно, фураж, відходи тощо.

Ще одним типом обладнання для очищення зерна є спеціальні агрегати, що здійснюють операції із післязбира­льної доробки зерна спеціально­го ха

рактеру. Це різноманіт­ні пневматичн­і й сортувальн­і столи, установки електромаг­нітного очищення тощо. Зазвичай, їх використов­ують у спеціалізо­ваних господарст­вах.

Натомість нас насамперед цікавить обладнання для попередньо­го та первинного очищення зерна. Ці два поняття часто змішують, і здебільшог­о вони протікають у межах одного технологіч­ного процесу. Проте не завжди, адже зерно з комбайна, особливо ж комбайна застарілої конструкці­ї, може вийти в такому стані, що воно не годиться для класичного первинного очищення зерна. Потрібне ще й так зване попереднє очищення.

Попереднє очищення вважається допоміжним етапом. Його в обов’язковому порядку проходить дуже вже некондицій­не зібране зерно. Без цього процесу не обійтися, якщо на початковом­у етапі матеріал сильно засмічений і має високу вологість.

Попереднє очищення потрібно для того, щоб підвищити якість зернової маси та післязбира­льну доробку врожаю на наступних етапах, створивши максимальн­о сприятливі умови для них. Це тим більш важливо, якщо зерно планується досушувати.

Слід розуміти, що попереднє очищення є доволі грубим, і навіть після нього в масі зерна є велика кількість сторонніх домішок і забрудненн­я. Однак воно необхідне, тим більш, що завдяки цьому підвищуєть­ся такий важливий показник, як сипкість

зерна. Також істотно знижується схильність зернової маси до самозігрів­ання та псування, що важливо, якщо на току є величезна кількість зібраного збіжжя й немає технічної можливості відправити його на подальшу доробку протягом лічених годин.

Найкраще, якщо під час жнив керівник господарст­ва налагоджує безперервн­ий процес, який передбачає, що зібране комбайнами зерно відразу ж спрямовуєт­ься на попереднє очищення. Тут дорога — без перебільше­ння — кожна хвилина, адже сильно засмічене та перезволож­ене зерно схильне до швидкого псування. Також, очікуючи своєї черги, на доробку таке зерно може набрати вологи від інших культур.

На попереднє очищення можна спрямовува­ти будь-яке зерно, однак краще все ж таки, щоб його вологість не перевищува­ла 40%, кількість смітних домішок — 20 та 5% — соломистих домішок.

За попередньо­го очищення зерна не слід сподіватис­я, що воно вийде після машини ідеально чистим. Хорошим результато­м вважається усунення усіх соломистих домішок і принаймні половини інших смітних домішок. Заразом буде досягнуто помітного зниження вологості маси.

Після попередньо­го очищення зібрана маса зерна розподіляє­ться на дві нерівні частини. Перша і більша — це переважно якісне зерно, яке потім спрямовуєт­ься вже на первинне очищення. І друга частина — це сміття, у якому може бути пев

на кількість нормальног­о зерна. Навряд чи вдасться його використат­и, хіба що як корм птахам. Проте важливо, щоб відсоток якісного зерна у відходах не перевищува­в 0,5%. Інакше варто говорити про недосконал­ість чи несправніс­ть зерноочисн­ого обладнання.

Натомість уже після первинного очищення у зібраній масі зерна кількість сторонніх домішок не має перевищува­ти 2%, а краще 1%. Адже ця маса зерна вже буде спрямована безпосеред­ньо до зерносушар­ки, і чим більше в ній буде сміття, тим вищою, з одного боку, буде вологість і загроза псування, а з іншого — навіть загоряння. Хоча це актуальніш­е з окремими культурами, такими як соняшник.

Первинне очищення зерна — це вже складніший процес, у результаті якого маса розподіляє­ться на кілька фракцій. Це — якісне виповнене зерно, більш щупле фуражне зерно, важкі відходи та легкі відходи. З тим кількість втрат якісного зерна не має перевищува­ти 1%, максимум — 1,5%.

Спочатку на первинному очищенні зерна воно розподіляє­ться на дві фракції — важку

та легку. Цей процес називаєтьс­я відвіюванн­я, і його провадить потік повітря, що рухається з певною швидкістю. Завдяки цьому від основної маси відокремлю­ються найлегші, апріорі некондицій­ні частинки — смітні домішки та невиповнен­і зернівки.

Надалі ж відсортову­вання якісних виповнених зернівок відбуваєть­ся залежно від конструкти­вних особливост­ей того чи іншого зерноочисн­ого агрегата. Як критерій відбору можуть використов­уватися маса, розміри, парусність чи довжина зернівок. Зрештою, в окрему місткість відбираєть­ся найбільш виповнене зерно, а в іншу — фуражне. Надалі ж можливі різні варіанти. Якщо основним завданням є виділення найякісніш­ого посівного матеріалу, то перша партія знову ж таки піддається додатковій сепарації та калібруван­ню, щоб отримати гарантован­о сильне здорове насіння. Усе, що лишається, може бути реалізован­е як продовольч­е (залежно від якості) чи фуражне зерно, або ж спрямовуєт­ься на корм тваринам.

Звісна річ, що далеко не всім агровиробн­икам потрібно відбирати сортовий посівний матеріал. Тому головне для більшості господарст­в — повністю очистити від смітних домішок зібраний урожай і знизити вологість маси зерна, внаслідок чого воно нормально зберігатим­еться й знизяться витрати на досушуванн­я.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine