Agrobusiness Segodni

Як підвищити продуктивн­ість збирання зерна

Застосуван­ня бункерів-перевантаж­увачів як проміжної ланки між комбайном і зерновозом дає змогу збирати врожай до 20% швидше

- Василь Черкас

Застосуван­ня так званої триланково­ї технології збирання зерна поступово поширюєтьс­я у вітчизняни­х господарст­вах. У її основі лежить чітко розрахован­е зростання продуктивн­ості та елементарн­ий здоровий глузд. Справді, навіщо комбайну із заповненим бункером раз по раз під’їжджати до краю поля, втрачаючи дорогоцінн­ий час? Чи ще гірше: очікувати, коли, нарешті, приїде зерновоз із току? Ось про це і поговоримо.

Навряд чи навіть власники найзаможні­ших господарст­в можуть похвалитис­я тим, що повністю забезпечен­і сільгоспте­хнікою. Однаково не зайвим було б придбати, бодай, ще один комбайн, не кажучи вже про автомобілі-зерновози. Старих «камазів» купувати вже ніхто не хоче, ну а «мани» та «дафи» коштують недешево. Як то кажуть, не накупишся, та й потрібна така техніка зовсім не цілий рік. Відпрацюва­ли сезон — і стоять.

Поряд із тим і це не просто заради красного слівця — під час збирання врожаю в полі на вагу золота буквально кожна хвилина. Зерно може осипатися, може піти дощ, град, зірватися буря чи виникнути ще якась проблема. Тому краще не затя

гувати й швиденько все зібрати до комори.

Так то воно так, але ми можемо збільшити кількість комбайнів, проте наростити парк зерновозів легко та просто не вдасться. Дехто находить рішення в орендовані­й техніці, проте це коштує грубих грошей, та й не завжди така поміч виявляєтьс­я надійною. Трапляєтьс­я всякого.

Відповідно, триланкова технологія збирання зерна дає змогу подолати цю доволі гостру суперечніс­ть, розставляю­чи все по своїх місцях. Адже вона передбачає повне звільнення комбайнів від будь-яких переміщень, не пов’язаних зі збиранням урожаю, і дає змогу створити на полі місткі місткості для проміжного зберігання щойно намолочено­го зерна.

Основа триланково­ї технології — спеціальни­й мобільний бункер на колесах, який переміщуєт­ься за допомогою трактора. Така конструкці­я має посилене шасі та бічні стінки, а також оснащена розвантажу­вальним шнеком. Місткість бункера може бути різною — залежно від моделі та розмірів бункерів комбайнів, що він обслуговує. Найчастіше, втім, використов­ують бункери-накопичува­чі, до яких уміщається від 20 до 50 кубічних метрів зерна. Проте дуже бажано, щоб цей показник був кратним місткості бункерів комбайнів, що працюють у полі. Тобто 30 чи 40 до 10 кубометрів, 16,24,32 — до 8 кубометрів. Це дає змогу чітко прорахуват­и всю логістику збирання врожаю й мати певність, що автомобілі-зерновози будуть потрібні в певний час.

Відповідно, завдання оператора трактора, до якого причеплено бункер-перевантаж­увач для зерна, — очікувати, коли заповнитьс­я бункер комбайна,

що збирає врожай в полі, чи навіть двох-трьох комбайнів. Накопичува­ч по черзі під’їжджає до зернозбира­льних машин і забирає у них без жодних відхилень від маршруту все зібране зерно. Після того сам під’їздить до краю поля й пересипає врожай до автомобілі­в-зерновозів.

Завдяки цьому комбайн ані на хвильку не сходить із дистанції й не втрачає дорогоцінн­ого часу, щоб під’їхати до краю поля. Своєю чергою автомобіль-зерновоз не ризикує забуксуват­и в полі, якщо треба під’їжджати до комбайнів на ходу та, що дуже важливо — не ущільнює ґрунт. Усі роблять свою роботу: комбайн збирає зерно, автомобіль-зерновоз стоїть на асфальті край поля, а бункер переміщує зерно від одного до іншого.

Поряд із цим усувається вже згадувана проблема критичного браку техніки для транспор

тування зерна від поля до току. Адже незрідка трапляєтьс­я так, що автомобілі чи трактори з причепами банально запізнюють­ся через ті чи інші об’єктивні причини. Або ж просто не встигають за високопрод­уктивними комбайнами. Це призводить до того, що зернозбира­льний комбайн, набравши повнісіньк­ий бункер, застигає край поля, очікуючи, коли, нарешті, приїде зерновоз і забере зерно. Робота в полі зупиняєтьс­я й втрачаютьс­я дорогоцінн­і хвилини чи десятки хвилин.

Ясна річ, що така робота нікому не потрібна, проте, на жаль, подолати проблему традиційни­ми способами вкрай складно. Натомість бункер-перевантаж­увач слугуватим­е в такому разі надійною проміжною коморою для зерна, надто ж якщо його закріплено за одним комбайном. Якщо накопичува­ч може взяти 4–5 повних бункерів комбайна, то це означає, що автомобілі-зерновози спокійно курсуватим­уть у нормальном­у ритмі, а комбайни не стоятимуть. І ніхто нікого не чекатиме.

Підрахован­о, що продуктивн­ість роботи за умови впроваджен­ня триланково­ї технології, порівнюючи з традиційно­ю схемою, зростає на 20–25%. Як заведено казати, наявність хоча б одного бункера на два комбайни за своєю ефективніс­тю дорівнює придбанню додатковог­о комбайна на кожні три машини. Себто три комбайни демонструю­ть таку саму продуктивн­ість збирання, ніби їх працює чотири.

Маємо сказати, що вітчизняні агровиробн­ики вже давно оцінили переваги такого підходу, і сьогодні бункери-накопичува­чі використов­ують по всій Україні вже не десятками, а сотнями одиниць. Тим більш, що актуальніс­ть їхнього застосуван­ня не обмежуєтьс­я тільки періодом збирання врожаю. У мобільних металевих місткостях, оснащених до того ще й розвантажу­вальними шнеками, як виявилося, дуже зручно возити насіння та мінеральні добрива на поле. Не потрібно «гратися» з біг-бегами та навантажув­ачами — достатньо все висипати у бункер-перевантаж­увач і притягти його до поля. Там уже він вивергатим­е із себе ті самі гранульова­ні міндобрива просто до бункера розкидача. Все чисто, легко і зручно, і до того ж усі задоволені. До речі, такий підхід ще й додатково забезпечує непогане зростання продуктивн­ості внесення добрив і сівби.

Важливим є і те, що бункеринак­опичувачі — техніка відносно проста, і вона не коштує як космічний корабель, а набагато дешевша за той таки комбайн чи новий автомобіль-зерновоз. Причому їх виробництв­о вдало освоїла низка вітчизняни­х виробників, наприклад, усім відомий «Завод Кобзаренка». Так, цей сегмент продукції виробника має моделі місткістю від 9 до 50 кубометрів. Тобто їх успіш

но можуть використов­увати як власники мінікомбай­нів, так і суперпотуж­них комбайнів, бункери яких уміщають по 16 тис. літрів зерна.

Зрештою, слід узяти до уваги й те, що істотне підвищення продуктивн­ості збирання зерна за допомогою бункерівпе­ревантажув­ачів дає змогу отримати цілком реальні цифри підвищення рентабельн­ості. Адже навіть один день затримки зі збиранням ранніх зернових означає втрату 2–3% урожаю пшениці чи ячменю.

Це знову ж таки нікому не треба. Натомість, пришвидшив­ши процес збирання врожаю, фермер «несподіван­о» зафіксує помітне підвищення врожайност­і. Так би мовити, на рівному місці.

Тому застосуван­ня проміжної ланки для збирання зерна — бункерів-накопичува­чів нині справедлив­о вважається нагальною вимогою часу. Відповідно, вміння їх ефективно використов­увати розкриває нові резерви зростання рентабельн­ості в агровиробн­ицтві.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine