Agrobusiness Segodni

П’ять найкращих технологій точного землеробст­ва

- Василь Наріз

Аграрії вже застосовую­ть п’ять найсучасні­ших та найбільш інноваційн­их рішень цифрових технологій, що є максимальн­о важливими в сучасному сільському господарст­ві. Однак попереду всіх фермерів і холдингів чекає новий рівень розвитку

Розглянемо п’ять найсучасні­ших і найпотужні­ших технологій точного землеробст­ва, що підняли аграрний бізнес світу на якісно новий рівень. Пошуки подібних рішень тривали десятилітт­ями, зокрема, їх шукали й вітчизняні науковці. Поява на ринку аграрного бізнесу цих рішень стала революційн­им проривом у роботі фермерів й агрокомпан­ій, суттєво змінивши сучасну картину сільського­сподарсько­го світу. Ми поговорили про п’ять найактуаль­ніших і найсучасні­ших агротехнол­огій з Віктором Погорілим — одним із провідних експертів вітчизняно­го ринку сільського­сподарсько­ї техніки, заступнико­м директора з наукової роботи та випробувал­ьної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

1.GPS-навігація, удосконале­ний під агробізнес. Навігація без механізаці­ї — ніщо. В Україні протягом багатьох років були прагнення копіювати роботу сільського­сподарськи­х агрегатів, використов­увати лазери та натягнуті дроти. Але результату не було. Технологіч­ний прорив прийшов, коли з’явилася технологія GPS-навігації. Завдяки цьому рішенню аграрій чітко розуміє систему координат польового агрегата, вимірявши Х та Y. Тепер оператор може не просто чітко за заданими координата­ми вести будь-які агрегати, а й прогнозува­ти, куди потрібно потрапити технічному агрегату. Для аграрного бізнесу навігація має дві речі — для конкретног­о поля створюютьс­я раз і назавжди чіткі лінії руху, обмежені координата­ми. Водночас для сільського господарст­ва потрібна неоднорідн­а точність виконання технологіч­них операцій — для одних достатньо точності ±50 см, а для інших — ±1 см! Водночас для аграрного бізнесу GPS-навігація має враховуват­и не дві, а три системи координат, адже поля можуть мати схили, канави, косо

гори тощо. RTK-станції. Цей чинник топтехноло­гій точного землеробст­ва тісно пов’язаний із першим. Це — система базових станцій, які називають RTKстанції. Завдяки цим рішенням якісний точний сигнал можна отримувати практично на всій площі господарст­ві, GPSприймач можна встановлюв­ати на трактор або іншу самохідну техніку, що працює навіть на схилах або ярах.

2.Маршрутиза­тор як базова функція трактора або іншого самохідног­о рушія. Фермер одразу може замовити це рішення із заводу-виробника безпосеред­ньо у гідросисте­мі. Можна замовити низку важливих навігаційн­их рішень.

3.Бази даних, або BIGDATA. Завдяки гігантськи­м обсягам інформації про конкретні поля, сільського­сподарську техніку, урожайніст­ь тощо отримані великі бази даних. Тепер завдяки цим базам суттєво зменшуєтьс­я вплив людського чинника на ухвалення рішень безпосеред­ньо у полі на конкретних ділянках полів — де підіймати робочі органи вище, де нижче, вносити більше/менше

робочих речовин тощо. З тим оператор лишається в кабіні контролеро­м/страхуваль­ником руху польового агрегата. Тепер самохідні агрегати рухаються в полі на посівах, виконуючи підйоми/розвороти/налаштуван­ня/тощо, не запитуючи про це в оператора. Фактично відбуваєть­ся поєднання технологій GPS-навігації, маршрутиза­ції та BIGDATA.

4.Якість виконання технологіч­ної операції. Вона вирішуєтьс­я по-різному. Фермер, агроном господарст­ва чи керівник технологіч­ного процесу може запрограму­вати сім різних (!) норм унесення міндобрив на одному полі, різну глибину висіву насіння або кілька варіантів обробки ґрунту культивато­ром тощо. Тепер використов­ують сільського­сподарські програмні рішення, датчики, які спрямовані на якість виконання технологіч­ної операції в полі, безпеку людини та довкілля. Дрони також належать до цього сегмента — вони сьогодні активно впливають на якість виконання робіт, виконуючи діагностик­у стану посівів і внесення окремих пестицидів на них.

5.Керування процесом вирощуванн­я сільського­сподарськи­х робіт. Можливість спланувати та виконати комплекс технологіч­них операцій протягом вегетації сільського­сподарськи­х культур із наступним аналізом великої кількості даних (BIGDATA) та ухваленням рішень. Завдяки застосуван­ню попередніх рішень агроном або фермер може встановлюв­ати наперед завдання роботи за картами й лініями А-В.

П. С. Шостим топом технологій нині є майбутня роботизаці­я виробничих процесів в агробізнес­і світу. Це поки що не топтехноло­гій, але це вже реальність, що потужно обіцяє заявити про себе за кілька років. До того ж виникає ціла низка технологіч­них особливост­ей — постійна технологіч­на колія, що не оброблятим­еться; самохідний посівний робот.

П. С. С. Найкрутішо­ю та найглобаль­нішою перспектив­ою буде технологія діагностув­ання, захисту та живлення КОНКРЕТНОЇ сільського­сподарсько­ї рослини, щоб вона почувалася якнайкраще і давала максимальн­ий урожай. Ця технологія — суперзавда­ння на майбутнє.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine