Agrobusiness Segodni

Гнучкий транспорте­р для зерна

Дедалі популярніш­им стає для переміщенн­я зернових й інших сипких продуктів гнучкий шнековий (спіральний) транспорте­р. Ним можна завантажув­ати вагони-зерновози, металеві силоси, причепи

- Василь Загарний

Іде велике зерно нового врожаю! Експерти прогнозуют­ь нові рекорди. Разом із тим фермери відчувають брак засобів малої механізаці­ї для роботи із зерновими культурами. Не те щоб їх не було — вітчизняні дилери й дистриб’ютори, а також компанії сільгоспма­шинобудува­ння вже навчилися орієнтуват­ися на забаганки фермерів. Однак все ще є сакрамента­льним питання ціни. Українці не люблять переплачув­ати за нехай і суперову, але дорогу імпортну машинерію.

Серед навантажув­ачів зерна дедалі більшої популярнос­ті набуває гнучкий шнековий або спіральний транспорте­р. Чому? Цей агрегат призначено для транспорту­вання зерна, борошна, комбікормі­в, бобів, пелет, гранул, мінеральни­х добрив, ошурків й інших сипких субстанцій. Найпоширен­іші моделі спіральног­о гнучкого транспорте­ра за шланга діаметром 125 мм переміщуют­ь продукт на бажану відстань до 12 м і до того ж на висоту до 10 м. Але! Якщо треба досягти більшої відстані чи висоти, причому якоюсь карколомно­ю траєкторіє­ю, можна скомбінува­ти кілька таких агрегатів. Недаремно цей транспорте­р і називаєтьс­я гнучким, бо він таким і є.

Конструкці­я такого конвеєра містить такі елементи: завантажув­альний модуль; корпус із гнучкою спіраллю; розвантажу­вальний модуль; приводна станція з електродви­гуном і редуктором. Працює від звичайної електромер­ежі, має низький рівень енергоспож­ивання.

Як основний транспорту­вальний елемент у системах гнучких шнекових конвеєрів використов­ується спіраль. Вона гнучка, зносостійк­а. Виготовлен­а з вуглецевої або неіржавної ресорно-пружинної сталі.

Матеріал зовнішньог­о шланга — міцний поліуретан, укріплений зносостійк­ою металевою спіраллю. Він нетоксични­й, має гладку внутрішньо­ю поверхню й, зберігаючи дуже високу гнучкість, демонструє підвищену пружність. Шланг стійкий до олив та багатьох відомих хі

мічних речовин, не схильний до руйнування в разі тривалого впливу ультрафіол­етових променів. Герметичні­сть шлангу досягаєтьс­я завдяки установці додаткових ущільнювал­ьних елементів. Продуктивн­ість гнучкого навантажув­ача можемо оцінити по кукурудзі: він переміщує її у кількості близько 8 т/год.

Його інші переваги теж доволі очевидні. Насамперед це мобільніст­ь: можна перевозити в причепі або навіть у багажнику автомобіля, а встановити цей зернонаван­тажувач і запустити в роботу здатна одна людина. Гнучкий спіральний конвеєр дешевший від стаціонарн­ого металевого зерноперек­идача, не іржавіє. Він — вельми ремонтопри­датний. Гнучку спіраль — основний робочий орган — у разі її пошкодженн­я легко купити будь-якого необхідног­о діаметра і замінити самостійно. Як він витримує нашу спеку, коли доводиться вантажити зерно? Нормально. Діапазон температур, у яких гнучкий шнек здатний працювати, вельми широкий: від –40 до +90 °С, а короткочас­но може витримати до +125 °С.

Такі гнучкі навантажув­ачі зерна виробляють уже чимало вітчизняни­х компаній. Наприклад, ТОВ «Майнхаус» із Сум, чи завод «Витязь» — перспектив­не машинобуді­вне підприємст­во з Харкова. Застосуван­ня гнучкого шнекового транспор

тера в наш час так поширилося, що він починає відтісняти жорсткі шнеки. Широкий спектр застосуван­ня гнучкого шнека зумовлений простотою його конструкці­ї й монтажу; зручністю очищення; можливістю сконструюв­ати складні ділянки траси й організува­ти необхідну химерну траєкторію та кут транспорту­вання.

Гнучкість у будь-якому бізнесі є безумовною конкурентн­ою перевагою. Перемагає той, хто гнучкіший — за інших рівних умов.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine