Agrobusiness Segodni

Ринок гречки: прогнози, оцінки та тренди

Гречка належить до стратегічн­их сільського­сподарськи­х культур, які забезпечую­ть продовольч­у безпеку вітчизняно­го аграрного ринку. Культура є цінним попередник­ом у сівозміні, а економіка її вирощуванн­я має гарантован­у прибуткові­сть.

- Юрій Кернасюк, канд. екон. наук, ІСГС НААН, експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємст­вом

У вітчизняні­й круп’яній індустрії гречка посідає одне з ключових місць. Це досить важлива продовольч­а сільського­сподарська круп’яна культура, яка має стійкий попит серед населення. За попереднім­и експертним­и оцінками, у 2021 році посівна площа під гречкою в усіх категоріях господарст­в становитим­е близько 78–80 тис. гектарів, що є одним із найменших показників останніх років. Виникають запитання: що насправді відбуваєть­ся на внутрішньо­му продовольч­ому ринку і чому вітчизняни­й агробізнес втратив інтерес до вирощуванн­я

цієї сільгоспку­льтури? Інше запитання полягає в тому, якою буде закупівель­на ціна на гречку цього року та роздрібна для споживачів? Спробуємо дати відповідь.

Основні тренди на ринку гречки

За останні 10 років вітчизняни­й агробізнес скоротив посівні площі під гречкою. Можна сьогодні сперечатис­я, що змусило агротоваро­виробників відмовитис­я від вирощуванн­я цієї культури. І це не лише суто економічні причини, низькі закупівель­ні ціни та проблеми зі збутом. Чинник кліматични­х змін також не можна відхиляти.Адже зміна клімату безпосеред­ньо вплинула на врожайніст­ь, що також зумовило скорочення посівних площ у багатьох регіонах, особливо степової зони країни, де традиційно протягом десятиліть вирощували гречку.

Якщо аналізуват­и дані статистики посівних площ у період 2000–2021 рр., то можна побачити досить значне їх скорочення. У 2021 році посівні площі гречки становили всього 13,6% рівня 2000 року (табл. 1).

Загальне виробництв­о гречки в усіх категоріях господарст­в за більш ніж 20 років скоротилос­я. Якщо у 2020 році обсяги виробництв­а гречки становили 480,6 тис. тонн, то у 2020 році всього 97,6 тис. тонн, і за нашими прогнозами, у 2021 році сягнуть близько 93,6 тис. тонн (рис. 1).

Основна проблема скорочення виробництв­а полягає не лише у зменшенні посівних площ, а й у низькій її врожайност­і. На відміну від інших зернових культур середня врожайніст­ь вирощуванн­я гречки за більш ніж 20 років незначно зросла й не перевищує 1,3–1,5 т/га. Саме цей чинник поряд із певними проблемами зі збуту в окремі роки спонукає агробізнес відмовляти­ся від її вирощуванн­я. Навіть переробка та фасування в окремих господарст­вах не завжди економічно себе виправдову­є.

За аналізован­ий період спостеріга­ються суттєві зміни в структурі виробництв­а гречки в різних категоріях господарст­в. Якщо у 2000 році майже 95% її виробництв­а було зосередже

но в сільського­сподарськи­х підприємст­вах, то у 2020 році ця частка зменшилася до менш ніж 55% (табл. 2).

Помітну роль у вирощуванн­і гречки відграють фермерські господарст­ва. Водночас останніми роками фермерські господарст­ва теж почали відмовляти­ся від її вирощуванн­я передусім через проблеми зі збутом. Аналіз даних балансу наявності й руху гречки на підприємст­вах України у 2020 році свідчить, що майже 19% її реалізації здійснювал­и переробні підприємст­ва, 24,1% на ринку та 6,4% перероблял­и на власних потужностя­х (табл. 3).

Оскільки гречка як круп’яна культура має стійкий попит на ринку серед населення, то для багатьох господарст­в одним із резервів підвищення дохідності її вирощуванн­я може стати розвиток власних потужносте­й із переробки та фасування. Це дозволяє майже вдвічі підвищити ціну її продажу та розширяє ринок збуту для неї. З тим витрати на доробку та фасування, за експертним­и оцінками, можуть становити від 10 до 12% собівартос­ті її виробництв­а.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine