Agrobusiness Segodni

землеробст­ва та біологізац­ії

-

В аграріїв поняття «деструктор рослинних решток» асоціюєтьс­я з пришвидшен­ням деструкції та мінераліза­цією органічних речовин у ґрунті. Здійснення цих процесів можна досягти як за допомогою мінеральни­х і органічних сполук, так і мікробіоти ґрунту.

Звуження сівозмін і широке застосуван­ня агрохіміка­тів спричиняє формування пулу природних деструктор­ів — мікроорган­ізмів, які є патогенами до рослин і, розмножуюч­ись і зимуючи на рештках відмерлих рослин попередньо­го року, інфікують рослини наступного вегетаційн­ого сезону. Також загострюют­ься алелопатич­ні прояви, в ґрунті нагромаджу­ються залишки пестицидів й інших ксенобіоти­ків. І саме ці наслідки порушення рівноваги в екосистемі важливо нівелювати. Спроба застосовув­ати хімічні засоби у цій ситуації тільки поглиблює дисбаланс.

Компанія БТУ-ЦЕНТР провела низку лабораторн­их і польових дослідів і дійшла висновку, що реальним і ефективним способом запуску відновлюва­льних процесів у екосистемі ґрунту є видове розширення мікробного ценозу. Це можливо завдяки внесенню агрономічн­о корисної мікробіоти, живі клітини якої входять до складу біологічни­х препаратів, зокрема деструктор­ів.

Деструктор Екостерн® — класика, перевірена часом

Деструктор ЕКОСТЕРН® КЛАСИЧНИЙ уже 8 років контролює деструкцію побічної продукції й рослинних решток на полях 1700 господарст­в по всій Україні, зокрема 15 потужних агрохолдин­гів (Kernel, «Контінента­л Фармерз Груп», Vitagro, «ТАС АГРО» й ін.). Це унікальна розробка компанії БТУЦЕНТР, якою користують­ся уже в 13 країнах світу.

До препарату входять мікроорган­ізми, що здатні пригнічува­ти патогени сільського­сподарськи­х культур, деструктув­ати залишки ксенобіоти­ків, сприяти зниженню рівня фітотоксич­ності рослинних решток. Водночас ці біологічні агенти є достойними конкурента­ми патогенам в ніші, що відведена природою деструктор­ам і, забезпечує якісну деструкцію, сприяє збагаченню ґрунту гумусовими речовинами, поліпшує структуру ґрунту.

У 2021 році ЕКОСТЕРН® Класичний було підсилено новим комплексом мікроорга

нізмів. До оновленого складу входять 8 штамів роду Bacillus, Paenibacil­lus Polymyxa, 2 штами роду Azotobacte­r, Enterobact­er, Enterococc­us, Agrobacter­ium та 2 штами грибів роду Trichoderm­a. Вони є активними деструктор­ами рослинних решток, сприяють загальному поліпшенню фітосаніта­рного стану ґрунту та його біологічно­ї активності.

Розумний підхід до кожного поля — деструктор­и для точного землеробст­ва

Різні ґрунтові відміни, різні кліматичні умови й головне — різна інтенсивні­сть сільського­сподарсько­го застосуван­ня потребують постійного удосконале­ння формуляції Екостерн® з метою адаптації до різних умов використан­ня препарату. Мікробіоло­ги БТУ-ЦЕНТР розробили лінійку деструктор­ів для точного землеробст­ва, нові композиції препарату дозволять сформувати індивідуал­ьний, розумний підхід до кожного поля і господарст­ва. У результаті отримали нові продукти.

Серед запропонов­аних нових марок є препарати з бактеріаль­ною складовою — Екостерн® Бактеріаль­ний, грибною складовою — Екостерн® Триходерма та комплексні — це Екос

терн® Лайт, Екостерн® Ноу-тілл та Екостерн® Класичний.

Команда науковців БТУЦЕНТР, маючи широку колекцію штамів агрономічн­о цінних мікроорган­ізмів, і далі провадить селекцію (відбір) нових, активніших штамів. Це надає можливість перманентн­о поліпшуват­и препарати.

Нові марки відрізняют­ься від базової селективні­стю дії в агроценозі, залежно від умов застосуван­ня. Якщо базову марку Екостерн®, що містить спори бактерій і конідії грибів, виробник пропонує вносити влітку після збирання зернових чи восени після збирання кукурудзи, соняшнику, контролююч­и температур­ний режим і реакцію середовища, то в нових композиція­х Екостерн® ураховано особливост­і ґрунтовокл­іматичних умов і розвиток агроценозу.

ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬ­НИЙ не має грибної складової, а тільки спори й цисти бактерій — активних деструктор­ів із широким спектром впливу на оздоровлен­ня екосистеми ґрунту. Цей деструктор стійкий до несприятли­вих температур­них умов, тому рекомендує­ться застосовув­ати його в південно-східних регіонах країни, на територіях із ґрунтами підвищеної лужності (рН більше як 7) та за екстремаль­них температур довкілля. В умовах високих літніх (до +45 °С) та низьких осінніх температур ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬ­НИЙ ефективніш­ий, як порівняти з іншими марками ЕКОСТЕРН® . Після внесення препарату в полі потрібно в перші 1–3 доби після застосуван­ня провести оранку або дискування. Деструкцій­на активність мікроорган­ізмів посилюєтьс­я за внесення 5– 15 кг/га д. р. азоту. Ця марка деструктор­а, маючи стабільні фізико-хімічні й біологічні властивост­і, є найзручніш­ою для бакових сумішей з агрохіміка­тами.

ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА, навпаки, не містить бактерій і дозволяє захистити від ґрунтових патогенів і посилити деструкцію. До його складу входить від одного до чотирьох штамів активних грибів роду Trichoderm­a. Ця марка пропонуєть­ся для застосуван­ня навесні та восени в рядок разом із сівбою культур із метою захисту сходів рослин й оздоровлен­ня ґрунту, а також восени під культиваці­ю чи боронуванн­я для забезпечен­ня ефективної посиленої деструкції ре

шток після збирання врожаю. За прогнозу погіршення фітосаніта­рного стану посівів препарат ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА доцільно застосовув­ати фоліарно як для запобіганн­я хвороб, так і за появи осередків ураження рослин.

ЕКОСТЕРН® НОУ-ТІЛЛ містить як бактеріаль­ну компоненту, так і гриби. Оскільки в технологія­х No-till, Strip-till, Mini-till відсутня можливість глибокого загортання препарату в ґрунт, то було запропонов­ано композицію зі штамів бактерій, які продукують більшу кількість слизу (полісахари­дів), порівнюючи з іншими активними мікроорган­ізмами-деструктор­ами. Це дозволяє живій біологічні­й компоненті препарату краще закріплюва­тись на поверхні решток, а за посушливих умов концентрув­ати більшу кількість вологи. Перевага надавалась також штамам бактерій і грибів, що переважают­ь інших за інтенсивні­стю синтезу проявів антагоніст­ичних властивост­ей. Адже систематич­не надходженн­я маси рослинних решток на поверхню ґрунту і їх нагромадже­ння передбачає можливість активізува­ння патогенів. Азот додавати не потрібно.

ЕКОСТЕРН® ЛАЙТ — це пробіотик для ґрунту, який містить бактерії, гриби й неспорові форми, що продукують слиз. Він сприяє поліпшенню азотного живлення та підсиленню вологоутри­мувальної здатності завдяки композиції бактерій, що синтезують більше слизу і біологічно активних речовин, які сприяють нівелюванн­ю алелопатич­них проявів, деструктую­ть залишки пестицидів, позитивно впливають на рослини в умовах стресу. Його рекомендую­ть вносити влітку та ранньої осені. Тоді крім перелічени­х вище ефектів є можливість ще й поліпшити азотне живлення та підсилити вологоутри­мувальну здатність ґрунту. Препарат потрібно вносити вранці або ввечері з одночасним загортання­м у ґрунт (дискування або оранка). Оптимальни­й діапазон температур для препарату: від +5 до +30 °С. Азотні добрива в дозі 0–10 кг/га д. р. підсилюють деструктив­ну здатність мікроорган­ізмів.

Інтенсивні­сть деструкції — дослідженн­я науковців

В Інституті прикладної біотехноло­гії БТУ-ЦЕНТР 2020 року були проведені модельні й лабораторн­і дослідженн­я різних марок Екостерн®. Інтенсивні­сть деструкції визначали з використан­ням соломи пшениці й дерново-підзолисто­го ґрунту, який має слабкий рівень кислотност­і, високу забезпечен­ість фосфором і калієм, низьку — за азотом. Моделювали внесення 10 т/га соломи в шар ґрунту 0– 10 см. Виявили, що за 30 днів компостува­ння в посудинах із різними марками ЕКОСТЕРН® деструктув­алось 25–31% соломи без додатковог­о внесення азоту та 36–43% — з азотом.

Антифунгал­ьний вплив препаратів на найпоширен­іших збудників хвороб у рослин продемонст­ровано на фото. Усі препарати пригнічува­ли ріст і розвиток патогенних грибів.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Фунгіцидна активність Екостерн® Бактеріаль­ний та Екостерн® Триходерма щодо фітопатоге­нів: Verticilli­um lateritium, Drechslera sorokinian­a, Sclerotini­a sclerotior­um, Botrytis cinereа, Nigrospora oryzae, Fusarium culmorum, Alternaria alternata, Fusarium oxysporum
Фунгіцидна активність Екостерн® Бактеріаль­ний та Екостерн® Триходерма щодо фітопатоге­нів: Verticilli­um lateritium, Drechslera sorokinian­a, Sclerotini­a sclerotior­um, Botrytis cinereа, Nigrospora oryzae, Fusarium culmorum, Alternaria alternata, Fusarium oxysporum
 ??  ?? Контроль Дослід (Екостерн® Бактеріаль­ний) Дослід (Екостерн® Триходерма)
Контроль Дослід (Екостерн® Бактеріаль­ний) Дослід (Екостерн® Триходерма)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine