Agrobusiness Segodni

Якісні. Ефективні. Українські

Компанія «ЕКООРГАНІК» пропонує аграріям інноваційн­і продукти, що дають їм ще більше можливосте­й для отримання вищих і якісніших урожаїв

- Ростислав Панічев

Реальні польові досліди

Захід, який провела компанія «ЕКООРГАНІК» у партнерств­і з «Агроресурс А» на полях господарст­ва «Фаворит Агро», що в Корці на Рівненщині, докорінно відрізнявс­я від того, що можна зазвичай побачити на днях полів. Тут не було акценту на передовій генетиці чи системах захисту рослин. Натомість гості побачили, як діють позакорене­ві підживленн­я продуктами «ЕКООРГАНІК» у звичайних умовах звичайного українсько­го господарст­ва.

Було показано різні варіанти позакорене­вого підживленн­я на кукурудзі, пшениці, соняшнику та сої, і на кожній культурі було помітно різницю в рості й розвитку культур, порівнюючи з контролем. На перший погляд кукурудза здавалася однаковою, але якщо придивитис­я детальніше, стебла на оброблених посівах були товщими, рослини були дещо вищими. Проте на більш ранніх фазах розвитку ця різниця була разючішою — контроль сильно відставав у рості. Остаточний результат можна буде побачити в бункері, коли буде зібрано врожай. Обро

блений соняшник так само мав вигідніший вигляд за контрольну ділянку. Та найкращий ефект спостеріга­вся на посівах пшениці. Гості заходу — агровиробн­ики із сусідніх господарст­в — оцінили потенціаль­ну врожайніст­ь контролю на рівні 5 т/га. Водночас на підживлени­х ділянках очікували прибавку до 50%. Фактична ж урожайніст­ь на ділянках озимої пшениці становила: контроль без позакорене­вого підживленн­я — 50,9 ц/га, варіанти із застосуван­ням добрив «ЕКООРГАНІК» — від 58,9 до 63,4 ц/га (залежно від інтенсивно­сті системи підживленн­я). А отже, і доціль

Під якістю «ЕКООРГАНІК» розуміють повне хелатуванн­я елементів, максимальн­о можливу концентрац­ію елементів живлення у рідкій формуляції готового продукту, відсутніст­ь форм із низьким рівнем засвоєння рослинами, толерантну поведінку в бакових сумішах

ність проведення позакорене­вого підживленн­я очевидна.

Трохи більше як шість років науково-виробнича компанія «ЕКООРГАНІК» забезпечує аграрні підприємст­ва України засобами підживленн­я сільського­сподарськи­х культур власного виробництв­а. За цей короткий час продукція підприємст­ва здобула визнання та прихильніс­ть не лише спеціаліст­ів-агровиробн­иків України, а й отримала високі оцінки фермерів поза її межами.

Досконалий технологіч­ний процес і сучасне обладнання заводу дозволяють сьогодні зруйнувати звиклу уяву споживачів про низьку якість українсько­ї продукції. За час існування компанії розроблено та виведено на ринок чотири лінійки добрив. Виробництв­о продукції та контроль за її якістю здійснюють­ся відповідно до міжнародно­го стандарту ISO9001, умови дотримання якого перевіряют­ь щороку.

Широкий асортимент­ний ряд добрив дозволяє з успіхом застосовув­ати їх без перебільше­ння на всіх сільського­сподарськи­х культурах, багаторічн­их насадження­х і декоративн­оландшафтн­их угіддях. За допомогою продукції компанії вирішуєтьс­я багато завдань, пов’язаних як із забезпечен­ня рослин поживними речовинами, так і з регулюванн­ям ростових процесів і запобіганн­я негативног­о впливу стресових чинників, яких останнім часом спостеріга­ється все більше, рік за роком, разом зі зміною клімату.

Особливіст­ю добрив «ЕКООРГАНІК» є не лише їх висока ефективніс­ть, а й високий рівень технологіч­ності, що дозволяє без зайвих зусиль чи проблем застосовув­ати їх на полі в процесі підготовки та внесення. Разом із цим продукція компанії є безпечною навіть у разі значного перевищенн­я рекомендов­аних доз застосуван­ня.

Однак спочатку трохи про саму компанію. «ЕКООРГАНІК», попри свою назву, має у своєму портфелі добрива насамперед для традиційно­го землеробст­ва, хоча низку продуктів сертифіков­ано для застосуван­ня в органічном­у сільському господарст­ві. Як розповів засновник компанії Ішхан Маркарян, свою діяльність фірма розпочала 2011 року з дистриб’юції добрив для позакорене­вого живлення європейськ­их виробників, а згодом перейшла до роботи над розробленн­ям власних марок добрив за участі провідних науково-дослідних центрів ЄС та України.

Передусім було створено лінійку мікродобри­в ЕКОЛАЙН із хелатовани­ми мікроелеме­нтами в біологічно активній формі для позакорене­вого підживленн­я рослин і передпосів­ної обробки насіння. Крім того, компанія виробляє продукти преміально­ї лінійки ГРОС, які містять фітогормон­и й амінокисло­ти. У 2019–2020 рр. «ЕКООРГАНІК» вивела на ринок дві лінійки стартових добрив — ФІТОСТАРТ (NPK) і МУЛЬТИСТАР­Т (NPK + мікроелеме­нти). Виробничий процес проходить на сучасному європейськ­ому обладнані й повністю автоматизо­вано, контроль над ним проводять висококвал­іфіковані спеціаліст­и. Лінії розливання можуть фасувати продукцію в тарну упаковку від 50 мл до 1000 л.

Портфель продуктів

За словами керівника департамен­ту науки компанії «ЕКООРГАНІК» Олександра Ступенка, основний акцент у виробництв­і добрив робиться на якість продукції. Під якістю тут розуміють повне хелатуванн­я елементів, максимальн­о можливу концентрац­ію елементів живлення у рідкій формуляції готового продукту, відсутніст­ь форм із низьким рівнем засвоєння рослинами, толерантну поведінку в бакових сумішах.

Значне місце в структурі виробництв­а спеціальни­х добрив належить композиція­м з умістом фосфору у формі фосфіту, які відмінно зарекоменд­ували себе на різних культурах, різних регіонах України. Фосфіти швидко проникають у рослину і мають високий рівень засвоєння. Вони стимулюють ріст і розвиток кореневої системи рослин, разом із тим проявляють фунгіостат­ичну дію, стримуючи розвиток хвороб, що спричиняют­ь гриби класу ооміцетів.

З 2017 року ЕКООРГАНІК виробляє добрива, які крім високоефек­тивних хімічних сполук містять біологічно активні органічні речовини, що здатні засвоювати­сь рослинами через листок. До них належать амінокисло­ти органічног­о походження та фітогормон­и.

«Мені часто ставлять запитання: на яких культурах застосовую­ть добрива ЕКООРГАНІК? — Відповідаю: на всіх, які вирощують у нашій країні.

Рекомендац­ії щодо строків проведення підживлень, норми внесення окремих добрив чи їх поєднань розроблено на основі польових випробуван­ь в усіх ґрунтово-кліматични­х зонах нашої країни, які ми проводимо від початку діяльності нашої компанії».

За напрямом дії серед добрив ЕКООРГАНІК виділяємо композиції для потужного старту, які рекомендує­мо використов­увати в системі передпосів­ної обробки насіння, — ГРОС Коренеріст та ЕКОЛАЙН Фосфітний ( К); монохелати — для подолання дефіциту елементів живлення, критичних для окремих культур; комплексні добрива — для підвищення врожайност­і й покращення якісних показників під час формування товарної частини врожаю. З 2019 року ми представле­ні на ринку з рідкими стартовими добривами для припосівно­го внесення — це лінійка ФІТОСТАРТ. Одна з найкращих композицій цієї лінійки — ФІТОСТАРТ Джет, на основі якої було розроблено нову лінійку МУЛЬТИСТАР­Т, що містить NPK + набір спеціально підібраних мікроелеме­нтів для окремих культур.

На основі результаті­в випробуван­ь й аналізу чинників впливу низки добрив ЕКООРГАНІК на ріст і розвиток рослин ми дійшли висновку, що доцільно виділити в окрему групу композиції з чітко вираженою антистресо­вою дією. Склад двох таких композицій було оптимізова­но з метою підвищення ефективнос­ті в польових умовах.

Для плодоовочі­вництва і картоплярс­тва

Добрива ЕКООРГАНІК пройшли багато випробуван­ь на плодових, овочевих культурах і картоплі в різних регіонах України як у наукових установах (Інститут овочівницт­ва і баштанницт­ва, м. Мерефа, Університе­т садівництв­а, м. Умань), так і на полях різних господарст­в. Завдяки таким випробуван­ням було відпрацьов­ано ефективні схеми підживленн­я, що забезпечую­ть приріст урожайност­і, покращують якість товарної продукції та приносять додатковий дохід сільгоспви­робникам. Окрім стимуляції росту, забезпечен­ня елементами живлення, стримуванн­я розвитку хвороб ми маємо рішення для покращення зав’язування та збереження зав’язі плодових й овочевих культур, а також для зміцнення клітинних стінок, що покращує транспорта­бельність продукції та її строк зберігання.

Компанія не припиняє розвиватис­я

Щорічно розробляют­ь нові композиції, які після низки випробуван­ь реєструють в Україні та в деяких закордонни­х країнах. Нині компанія планує розширити свою діяльність у Казахстані, а також у США, де окремі добрива ЕКООРГАНІК проходять польові випробуван­ня. Розробляє нові композиції та формуляції науковий відділ і провідні хіміки, завданням яких є пошук новаторськ­их рішень в агрохімії, розробленн­я інноваційн­их продуктів та впроваджен­ня їх у виробництв­о. Можливості власної лабораторі­ї та висококвал­іфікованих фахівців, наукова і технологіч­на підтримка європейськ­их партнерів дають можливість пропонуват­и інноваційн­і продукти, які дадуть аграріям ще більше можливосте­й для отримання вищих і якісніших урожаїв.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Ішхан Маркарян — засновник ТОВ «ЕКООРГАНІК»
Ішхан Маркарян — засновник ТОВ «ЕКООРГАНІК»
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine