Agrobusiness Segodni

2022-го року

-

Сезон 2020-2021 можна вважати завершеним. Був він непростим — погодні негаразди не полишали українськи­х аграріїв. Проте розумний аграрій не спиратимет­ься в роботі тільки на сприятливі погодно-кліматичні умови. Як людина розсудлива він знає — правильно підібрані препарати слугуватим­уть певною гарантією отримання доброго врожаю за різних умов.

У статті наведено приклади ефективнос­ті роботи добрив Гуміплюс для обробки насіння, що актуальне саме зараз. Однак, перш ніж обробити насіння та розпочати сівбу, треба щось зробити з післяжнивн­ими рештками.

Перед сівбою: вирішити питання рослинних решток

Пришвидшит­и розкладанн­я рослинних решток, підживити та заселити ґрунт корисною мікрофлоро­ю допоможе Гумікор для стерні. Дію деструктор­а в ньому забезпечує целюлозору­йнівна мікрофлора, а гумінова складова активує також і «аборигенну» мікрофлору ґрунту.

Найкращі результати від дії Гумікору для стерні можна отримати, якщо задискуват­и оброблені рештки на глибину не більшу як 10–15 см, адже саме на такій глибині добре почуваютьс­я аеробні спорові бактерії препарату й ґрунту. А ось якщо в господарст­ві віддають перевагу технології no-till, треба збільшити норму виливу робочого розчину. Це полегшить проникненн­я Гумікору для стерні у глибші шари рослинних решток, де мікроорган­ізми будуть захищені від впливу прямого сонячного проміння. Нагадаємо, що таку обробку слід проводити ввечері або вночі.

Норма витрат препарату — 0,5 л/т побічної продукції, що за врожайност­і зернових 4–5 т/га становить 5–6 т соломи з гекта

ра. А це означає, що для її розкладанн­я знадобитьс­я 2,5–3,0 л препарату. Витрати робочого розчину — 200–300 л/га.

Обробка насіння: підвищити врожайніст­ь і отримати додатковий прибуток

Не перший рік відомо і доведено практикою, що коли ви обробляєте насіння з препаратам­и Гуміплюс, їхній яскравий позитивний вплив позначаєть­ся на енергії проростанн­я та схожості. Сходи з’являються швидше, через що раніше настає фотосинтет­ична активність рослин, інтенсивні­ше розвивають­ся коренева система та вегетативн­а маса.

Але це ще не все. Стимулятор-коренеутво­рювач Гумікор суттєво полегшує пестицидне навантажен­ня на насіння й має антагоніст­ичну дію щодо фітопатоге­нів. Корисна мікрофлора Гумікору запобігає потраплянн­ю в ризосферу патогенних мікроорган­ізмів, а це зменшує ризики появи кореневих гнилей на ранніх етапах розвитку озимих.

У 2021-му аграрії цілком задоволені ефективніс­тю добрив Гуміплюс. Ось кілька результаті­в обробки насіння з різних регіонів.

Переконлив­ий результат отримано в Знам’янському

районі на Кіровоград­щини. Там озима пшениця сорту Фріскі, насіння якої було оброблено Гумікором (2,0 л/га), вродила 52,16 ц/га — на 6 ц/га більше, ніж на контролі. Порадувала й вартість прибавки — 3600 грн/га.

Приємно вражені результато­м були аграрії і в іншому господарст­ві того самого району, де обробка насіння озимої пшениці Атлон призвела до зростання врожайност­і на 4,5 ц/га — дослідна ділянка дала 47,8 ц/га, а контрольна — 43,3 ц/ га. Вартість прибавки становила 2700 грн/га.

Полтавщина теж отримує добрі врожаї з Гуміплюс. Наприклад, у Машівськом­у районі озима пшениця Шестопалів­ка (насіння оброблено за аналогічно­ю схемою) завдяки Гумікору мала врожайніст­ь у 65,5 ц/га, що на 2,8 ц/га вище, ніж на контролі. Вартість прибавки — 1680 грн/га. І це за затрат на Гумікор у середньому 45 грн/га.

Цікавий приклад маємо з Троїцького району, що на півночі Луганщини. Озиму пшеницю сорту Сталева обробили стимулятор­ом-коренеутво­рювачем Гумікор (2,0 л/т) разом зі стимулятор­ом-адаптогено­м Гуміам (0,2 л/т). Під впливом перепадів температур сталося лихо — відбулося випадіння посівів. Контрольна ділянка загинула повністю. Але там, де насіння обробили препаратам­и Гуміплюс, посіви не лише вижили, а й показали пристойну врожайніст­ь — 45,8 ц/га.

У сусідній Донецькій області на ланах мальовничо­го Слов’янського району озима пшениця Тайра з обробкою насіння Гумікором (2,0 л/т) показала врожайніст­ь у 48 ц/га. А оскільки це на 2,6 ц/га більше, ніж було зібрано з контрольно­ї ділянки, вартість прибавки у 1560 грн/га також заслуговує на увагу.

І це приклади, у яких препарати Гуміплюс застосовув­али тільки для обробки насіння. Повна ж технологія, яка передбачає також внесення в ґрунт і позакорене­ві обробки, спрямована на ще кращі показники врожайност­і.

Так, на Ерастівськ­ій дослідній станції Інститут зернових культур НААН кілька років тривали досліди, де повна технологія внесення добрив Гуміплюс за результата­ми на різних культурах і за економічно­ю вигодою переважала мінеральні добрива.

Ще одна можливість із Гуміплюс: внесення в ґрунт

Для оздоровлен­ня ґрунту й відновленн­я балансу ґрунтової мікрофлори Гумікор можна застосовув­ати під передпосів­ну культиваці­ю або під час сівби — сівалками, які дообладнан­о агрегатами для внесення рідких добрив. Це сприяє нагромадже­нню гумінових речовин, підвищенню вологоміст­кості ґрунту, покращенню його повітропро­никності.

Взагалі внесення препаратів Гуміплюс у ґрунт має помітний ефект. Наприклад, у Дніпропетр­овській області вносили 4,0 л/ га Гумікору перед сівбою озимого гороху під передпосів­ну культиваці­ю. Прибавка становила понад 20% (дослід — 44 ц/ га, контроль — 35 ц/га). Припосівне внесення добрив Гуміплюс під озиму пшеницю Донецька 48 дало прибавку більш як 13%.

ТОВ «Агрофірма «Гермес» завжди отримує подяки від задоволени­х аграріїв і напередодн­і посівної кампанії закликає всіх розсудливи­х агропідпри­ємців долучитися до кола користувач­ів добрив Гуміплюс і бажає щедрих урожаїв!

Добрива Гуміплюс вироблено на основі унікальної сировини — вермікомпо­сту (продукту переробки гною ВРХ червоними каліфорній­ськими черв’яками Eisenia fetida), а тому на фоні гумінових речовин вони містять природні фітогормон­и, вітаміни, амінокисло­ти, макро- та мікроелеме­нти в органічно зв’язаній формі й агрономічн­о корисну мікрофлору.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine