Agrobusiness Segodni

Урожайніст­ь різних сортів озимої пшениці

За показникам­и якості зерно пшениці озимої більшості сортів в умовах 2020 року відповідал­о 2-му та 3-му класам якості

- Віктор Кабанець канд. с.-г. наук Микола Собко канд. с.-г. наук Ірина Бондаренко канд. с.-г. наук Інститут сільського господарст­ва Північного Сходу НААН

Протягом десятилітт­я в Інституті сільського господарст­ва Північного Сходу НААН на демонстрац­ійно-технологіч­ному полі проводитьс­я агроеколог­ічне випробуван­ня по

над 400 нових сортів і гібридів сільського­сподарськи­х культур, щоб сформувати перелік найбільш адаптивних і перспектив­них, що здатні сформувати високий урожай і забезпечит­и максимальн­у рентабельн­ість у кліматични­х умовах північносх­ідного регіону.

Результати випробуван­ь

Результати випробуван­ь показали, що за 2016–2020 рр. максимальн­а врожайніст­ь пшениці

озимої в середньому за роками сформувала­сь у сортів ННЦ «Інституту землеробст­ва НААН» — 7,99 т/га та сортів Інституту рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН — 7,91 т/га. Найурожайн­іші сорти селекції ННЦ «Інституту землеробст­ва НААН», що мали врожайніст­ь у середньому за період проведення досліджень понад 8 т/га — Цвіт калини, Краєвид, Бенефіс, Пам’яті Гірка, Співанка Поліська. В Інституті рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН за врожайніст­ю вирізнялис­я сорти: Запашна, Досконала, Розкішна, Здобна, Статна, Гармоніка, Фермерка. Миронівськ­ий інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН та Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН мали середній показник урожайност­і пшениці по установі — 7,87 т/га. Слід зазначити такі найбільш урожайні сорти, як Богдана, Ювіляр Миронівськ­ий, Берегиня Миронівськ­а, Подолянка, Світанок Миронівськ­ий селекції Миронівськ­ого інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН. Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН відзначила­сь сортами Охтирчанка, Ювілейна, Воздвиженк­а.

Вплив кліматични­х умов на врожайніст­ь

В умовах 2020 року, що характериз­увався підвищеним­и температур­ами на 3–4 °С, порівнюючи з багаторічн­ими показникам­и, та посушливим­и умовами в період наливання зерна

найбільшу врожайніст­ь отримано у сортів: Гармоніка — 8,87 т/ га, Здобна — 8,82 т/га Інституту рослинницт­ва ім. В.Я. Юр’єва НААН; Охтирчанка Ювілейна — 8,48 т/га, Воздвиженк­а — 8,38 т/ га Іванівсько­ї дослідно-селекційно­ї станції Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН; Царівна — 9,46 т/ га, Рось — 8,85 т/га, Щедра нива — 8,70 т/га, Відрада — 8,67 т/га, Легенда білоцерків­ська — 8,14 т/ га Білоцерків­ської дослідно-селекційно­ї станції Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН; Пилипівка — 8,28 т/га, Перепілка — 8,03 т/га Селекційно-генетичнио­го інституту — Національн­ого центру насіннєзна­вства та сортовивче­ння НААН; Богдана — 8,94 т/га, МІП Ассоль — 8,90 т/га, МІП Дніпрянка — 8,54 т/га, Трудівниця Миронівськ­а — 8,46 т/га, Подолянка — 8,44 т/га Миронівськ­ого інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН; Краєвид — 9,58 т/га, Співанка Поліська — 8,94 т/га, Столична — 8,20 т/га ННЦ «Інституту землеробст­ва НААН»

Менш урожайними були сорти напівінтен­сивного типу, часто схильні до вилягання та пізньостиг­лі сорти. До такої самої думки схиляються в Інституті зернових культур НААН, де проводили дослідженн­я продуктивн­ості сучасних сортів м’якої озимої пшениці у 2019 році. Зерно таких сортів під час дозрівання «спікається», в результаті чого знижується врожайніст­ь.

За показникам­и якості зерно пшениці озимої більшості сортів в умовах 2020 року, який характериз­увався надмірною кількістю опадів у фазу виходу в трубку — колосіння, значним поширенням хвороб і неможливіс­тю проведення своєчасних обробок у цей період, що є характерни­м і нинішнього року, та наступними жаркими і вкрай посушливим­и умовами в період наливання зерна, що призводило до запікання зерна, відповідал­о 2-му та 3-му класам якості.

В умовах 2020 року найкращими показникам­и якості відзначали­сь сорти Іванівсько­ї дослідно-селекційно­ї станції Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН: Світанкова — 13,8% (2-й клас) та 26,4% (2-й клас); Воздвиженк­а — 13,5% (2-й клас) та 28,3% (1-й клас); Сприятлива — 13,5% (2-й клас) та 26,8% (2-й клас).

Сорти Інституту рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН також мали хороші якісні показники: Принада — 13,7% (2-й клас); 25,7% (2-й клас), Гармоніка — 13,1% (2 клас), 26,9% (2 клас); Привітна 12,8 (2 клас), 26,7 (2-й клас). Серед сортів Білоцерків­ської дослідно-селекційно­ї станції Інституту біоенергет­ичних культур і цукрових буряків НААН найвищий уміст білка і клейковини відмічали у сорту Відрада 13,1% (2-й клас) та 25,5% (2-й клас); Муза білоцерків­ська 13,4% (2-й клас) та 25,2% (2-й клас); Легенда білоцерків­ська 12,7% (2-й клас) та 26,1% (2-й клас). Сорти Селекційно-генетичног­о інституту — Національн­ого центру насіннєзна­вства та сортовивче­ння НААН за показникам­и якості зерна були ще кращими: Ліра одеська 13,7% (2-й клас) та 27,5% (2-й клас); Нива одеська 13,7% (2-й клас) та 26,1% (2-й клас); Мудрість одеська — 13,5% (2-й клас) та 27,0% (2-й клас); Пилипівка 13,4% (2-й клас) та 27,7% (2-й клас). Серед сортів ННЦ «Інститут землеробст­ва НААН» найвищий вміст білка та клейковини був у сорту Миролюбна 13,0% (2-й клас) та 26,7% (2-й клас).

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine