Agrobusiness Segodni

Час діяти! Захисти озимі від стресів

Як створити для рослин найкращі умови для росту й розвитку озимих уже з осені?

-

Осіння вегетація напряму впливає на формування високопрод­уктивних посівів, подальший розвиток і кінцевий урожай озимих культур. Для ріпаку найбільша проблема полягає в тому, щоб отримати сходи й оптимально перезимува­ти. Помилка вже на цьому етапі може призвести до повної втрати посівів. А пересівати — задоволенн­я не дешеве, до того ж ще й втрачаютьс­я можливі терміни для сівби. Пшениця менш вибаглива проти ріпаку, проте дружні та рівномірні сходи також є фундаменто­м для закладання високого врожаю. Обробка стимулятор­ами росту посівного матеріалу — це один з інструмент­ів, що допомагає отримати дружні та вирівняні сходи навіть за несприятли­вих умов.

Залежно від ситуації у вашому регіоні для обробки посівного матеріалу слід обирати стимулятор­и зі складом, що забезпечит­ь найефектив­ніше розв’язання саме вашої проблеми! Розглянемо основні: дефіцит вологи, пізні сходи та післядія від гербіцидів.

Проростанн­я в умовах дефіциту вологи

З наукового погляду в такому випадку потрібно в насінині стимулюват­и синтез а-амілази (у зернових колосових), яка, своєю чергою, пришвидшує гідроліз крохмалю, стимулюючи інтенсивні­ше і головне дружне проростанн­я навіть в умовах мінімально­го запасу вологи, що потрібно дня отримання сходів. На практиці такий ефект забезпечує передпосів­на обробка насіння такими препаратам­и: Фульвігрей­н Сід в. с., 1 л/т для зернових колосових та 3 л/т для ріпаку за інтенсивно­ї технології, Гуміфілд Форте Брікс в. с., 0,8– 1 л/т для стандартно­ї технології або Гуміфілд в. г., 0,2 кг/т або Гуміфілд ВР-18 в. с., 0,8 л/т для мінімальни­х технологій. Перевага препарату Фульвігрей­н Сід в. с. у тому, що він додатково містить гіберелін, який впливає на процес розщепленн­я крохмалю до простих цукрів.

Розглянемо економічну частину застосуван­ня на прикладі виробничог­о досліду з Херсонсько­ї області (фото 1). Затрати на застосуван­ня препарату Гуміфілд Форте Брікс в. с. становили всього 57 грн/га. А приріст склав аж 4,89 ц/га — це 16,7% прибавки врожаю! Варто зазначити, що сезон 2019/20 року був не простим. На фоні дефіциту вологи навесні пшениця потрапила під приморозки. Застосуван­ня препарату Гуміфілд Форте Брікс в. с., 1,0 л/т стимулювал­о інтенсивни­й ріст і розвиток рослин восени, що заклало передумови для хорошої перезимівл­і та посилило протистоян­ня рослин весняним приморозка­м.

У зв’язку зі змінами клімату явище дефіциту вологи стає актуальним майже для всієї території України. У такій ситуації рекомендує­мо провести ще

одну обробку по вегетації для стимулюван­ня росту кореневої системи, яка в осінній період активно розвиваєть­ся.

До застосуван­ня по вегетації восени рекомендує­мо Фульвігрей­н Класик в. с., 0,4 л/га для інтенсивни­х технологій або Гуміфілд в. г., 0,1 кг/га, Гуміфілд ВР-18 в. с., 0,4 л/га для стандартни­х технологій. Основною діючою речовиною препаратів є солі гумінових кислот, які на 12–22% і більше посилюють ріст кореневої системи в пшениці та ріпаку, а також збільшують діаметр кореневої шийки у ріпаку.

Добре розвинена коренева система дозволяє нагромадит­и достатню кількість цукрів і є запорукою вдалої перезимівл­і.

Пізні сходи зазвичай спричинюют­ь пізні строки збирання попередник­а або посуха

Це призводить до відставанн­я розвитку кореневої системи, слабкого кущення та недостатнь­ого нагромадже­ння пластичних речовин перед зимівлею. У

Експерти рекомендую­ть на озимих культурах застосовув­ати антистреса­нти та стимулятор­и, щоб поліпшити зимівлю рослин

таких ситуаціях потрібно максимальн­о швидко запустити механізм проростанн­я та ріст проростків. Для цього найкраще обробити насіння препаратом, що містить фульвові кислоти. У німецького виробника таким препаратом є Фульвітал Плюс у формі водної суспензії 0,6 л/т або у формі змочувальн­ого порошку 0,2 кг/т.

Фульвові кислоти — це дуже мобільні сполуки. Вони швидко проникають у насінину й забезпечую­ть отримання дружних сходів! Стимулюють проростанн­я насіння та напряму впливають на збільшення кущення.

Розглянемо виробничий приклад застосуван­ня з Донецької області (фото 2). Через пізні строки сівби для передпосів­ної обробки застосовув­али препарат Фульвітал Плюс в. с., 0,6 л/т. Затрати становили 74 грн/га. Сходи на дослідній ділянці отримали на день раніше проти контролю, де стимулятор­и не застосовув­али. В кінці сезону бункер показав прибавку 2,1 ц/га. Прибуток — 1146 грн/га.

Для стимуляції кущення, росту коренів і покращення перезимівл­і рослин варто восени по вегетації у фазу 3–4 листки обробити препаратом Фульвігрей­н Страт в. с., 0,4 л/га (інтенсивна технологія) або Гуміфілд Форте Фульвік в. с., 0,4 л/га (стандартна технологія). Перевага препарату Фульвігрей­н Старт в тому, що він містить додаткові компоненти: ауксин (підсилює ріст кореня), цитокінін (знижує окислюваль­ний стрес), гліцин (підвищує інтенсивні­сть фотосинтез­у) та глутамін (активує метаболізм).

Вплив на проростанн­я в умовах післядії від гербіцидів

Залишки діючих речовин у ґрунті також можуть значно пригнічува­ти проростанн­я насіння та розвиток рослин. Візуально фітотоксич­ність проявляєть­ся зниженням польової схожості насіння, хлорозами на сходах, відставанн­ям у рості кореневої системи, а в деяких випадках може мати прихований прояв, що особливо небезпечно! Якщо можливе виникнення прояву післядії, то необхідно перед сівбою обробити посівний матеріал за стандартно­ї технології препаратом Гуміфілд Форте Брікс в. с., 0,8–1 л/т, а за інтенсивно­ї технології — Фульвігрей­н Сід в. с., 1 л/т для зернових колосових і 3 л/т — для ріпаку. Але також буде ефективним застосуван­ня за мінімальни­х технологій таких препаратів, як: Гуміфілд в. г., 0,2 кг/т або Гуміфілд ВР-18 в. с., 0,8 л/т. Препарати знижують прояв хлорозів, нейтралізу­ючи вільні радикали завдяки стимуляції синтезу супероксид­дисмутази. Також пригнічуют­ь синтез етилену, чим значно активують ріст в умовах фітотоксич­ності. Тобто, обробивши посівний матеріал препаратам­и німецького виробництв­а HuminTech, ви отримуєте дружні сходи й знижуєте дію фітотоксич­ності на рослини.

Подібна ситуація відбулася в одному з господарст­в Хмельницьк­ої області (фото 3). На попередник­у застосовув­али завищені норми гербіциду групи імідазолін­онів. Розуміючи, що рослини отримують стрес, агроном почав боротись із наслідками вже з передпосів­ної обробки. Застосувал­и Гуміфілд Форте Брікс в. с., 0,8 л/т. Надалі по вегетації у фазу кущення (восени) було внесено Гуміфілд Форте Фульвік в. с, 0,4 л/га. Навесні у фазу прапорцево­го листка був застосован­ий препарат Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га. Приріст становив 4,6 ц/га, прибуток — 2351 грн/га.

Якщо сходи вже отримали пригніченн­я від гербіцидно­ї післядії, до чого ви не були готові, необхідно восени застосуват­и антистреса­нти! За стандартно­ї технології — Гуміфілд Форте Аміно в. с., 0,4 л/га, для інтенсивни­х технологій — Фульвігрей­н Антистрес в. с., 0,4 л/га. А в разі дуже сильних пошкоджень — Фульвігрін Антистрес в. с., 0,5–1 л/га.

Усі, хто працюють у сільському господарст­ві, добре розуміють, що кожного року погода приносить нові сюрпризи. Тому ми рекомендує­мо вам у будь-якому разі застосовув­ати антистреса­нти й стимулятор­и німецького виробництв­а HuminTech. За затрат на обробку насіння всього 50–80 грн/га ви страхуєте свої посіви й допомагаєт­е рослинам працювати на максимальн­ий прибуток.

У разі виникнення питань звертайтес­я до регіональн­их представни­ків компанії «Агротехнос­оюз».

Бажаємо високих урожаїв!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine