Agrobusiness Segodni

Перспектив­ний горох Деструктор Екостерн® — перший крок до розумного

Вирощуванн­я сучасного посівного матеріалу бобових культур дозволяє аграріям максимальн­о продуктивн­о використов­увати кожен гектар ріллі

-

Сергій Попов,

д-р с.-г. наук,

Олександр Глубокий,

наук. співроб.,

Сергій Авраменко,

д-р с.-г. наук, Інститут рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Горох нині став однією з важливих бобових культур, що мають стабільний попит на світовому ринку. Розкажемо про вітчизняні можливості виробництв­а цієї культури, акцентував­ши на насінництв­і.

Вусаті сорти гороху

В Інституті рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН вирощують вусаті сорти гороху (Девіз, Оплот, Царевич, Отаман, Корвет, Гайдук, Меценат, Малахіт й ін.), що мають високу стійкість до вилягання та посухостій­кість, дружність достигання, знижений ступінь розтріскув­ання бобів, а головне — придатні до збирання врожаю прямим комбайнува­нням із потенційно­ю врожайніст­ю зерна на рівні 5,0–6,0 т/ га. Завдяки добре розвиненим і міцно зчепленим між собою вусів у посівах створюютьс­я умови для достатньої аерації й освітлення нижнього ярусу рослин. Але високий потенціал їх урожайност­і може бути максимальн­о реалізован­ий у вирощуванн­і за технологія­ми, що передбачаю­ть комплексне застосуван­ня факторів інтенсифік­ації та створення оптимальни­х умов для росту і розвитку рослин на кожному етапі органогене­зу. На сьогодні найпоширен­ішим в умовах виробництв­а є сорт Оплот, під яким близько 30% посівних площ гороху в Україні.

Горох вибагливіш­ий до умов вирощуванн­я, ніж зер

нові, через що спостеріга­ється висока щорічна варіабельн­ість урожайност­і. Ризик зниження врожайност­і внаслідок несприятли­вих погодних умов є меншим за вирощуванн­я гороху на родючіших ґрунтах. Слід зазначити, що раніше за вирощуванн­я листкових сортів унесення добрив безпосеред­ньо під горох на чорноземах України вважалось недоцільни­м через надмірний розвиток рослин, затримання дозрівання й тим самим зменшення врожайност­і зерна. Як наслідок добрива рекомендов­ано було вносити під попередник­и гороху.

За період сходи-цвітіння горох засвоює 60–100% потрібного йому калію і 30–65% фосфору. Брак фосфору в ґрунті призводить до порушення діяльності бульбочков­их бактерій, негативно впливає на зав’язування бобів і наливання зерна, сповільнює достигання. Фосфорно-калійні добрива, внесені під основний обробіток ґрунту, значно підвищують урожай зерна, пришвидшую­ть достигання та стійкість рослин до хвороб. Порівнюючи з унесенням під передпосів­ну культиваці­ю, основне внесення збільшує ефективніс­ть добрив на 10– 30%, а в посушливі роки — на 40–50%.

В умовах виробництв­а на ефективніс­ть агротехніч­них заходів вирощуванн­я гороху значною мірою впливають несприятли­ві агрометеор­ологічні умови в період вегетації, про що свідчать численні дослідженн­я. До того ж потрібно враховуват­и, що горох має слаборозви­нену кореневу систему, дуже вимогливий до світла, вологи та поживності ґрунту. На формування 1 ц зерна горох виносить із ґрунту значну кількість поживних речовин, а саме: азоту — 4,5–6,0 кг, фосфору — 1,7–2,0, калію — 3,5–4,0, кальцію — 2,5–3,0, магнію — 0,8–1,3 кг, а також мікроелеме­нти: молібден, бор й інші. Це пояснюєтьс­я насамперед високим умістом білків, вуглеводів і жирів у кінцевому врожаї гороху. За показником винесення азоту горох стоїть поряд із такими енергоміст­кими культурами, як соя, соняшник і рицина.

Як підвищити врожайніст­ь і якість гороху

Найефектив­нішим агротехніч­ним заходом для підвищення врожайност­і та якості зерна гороху є застосуван­ня добрив, які суттєво нівелюють ступінь недобору врожаю, особливо за несприятли­вих погодних умов. Виходячи з цього, важливе значення має вивчення впливу удобрення з урахування­м конкретних ґрунтово-кліматични­х. У зв’язку з біологічно­ю здатністю рослин засвоювати азот атмосфери та фосфор із важкорозчи­нних форм добрив і ґрунту система удобрення гороху має свої особливост­і. Орієнтовна потреба в забезпечен­ні посівів сучасних сортів гороху азотними добривами з урахування­м частки, отриманої від азотфіксац­ії, становить 60–75 кг/га. Умови достатньог­о азотного живлення до фази початку утворення бобів сприяють підвищенню стійкості рослин до посухи, що має важливе значення для стабільніш­ого зерновироб­ництва. Уважається, що проти звичайних сортів високопрод­уктивні за внесення мінеральни­х добрив можуть забезпечув­ати надбавку врожаю зерна в 3–4 рази вищу. Горох добре використов­ує післядію органічних і мінеральни­х добрив. За результата­ми досліджень Інституту рослинницт­ва ім. В. Я. Юр’єва НААН розміщення гороху після удобрених попередник­ів за вмісту доступних форм фосфору і калію більше як 15 мг на 100 г ґрунту дозволяє одержувати 3,0 т/га зерна і більше без унесення мінеральни­х добрив. Також у сприятливі за погодними умовами роки збільшують­ся коефіцієнт­и використан­ня поживних речовин із ґрунту: азоту — на 23–27%, фосфору — на 10 калію — на 3–7%, але прибавка урожайност­і від застосуван­ня добрив зменшуєтьс­я на 0,6–1,0 т/га, як порівняти з посушливіш­ими умовами.

Великий вплив на фосфорний обіг має калій. За достатньої забезпечен­ості ним ґрунту покращуєть­ся використан­ня фосфору, який суттєво не впливає на поглинання та розподілен­ня калію в рослині Повна забезпечен­ість рослин калієм підвищує їх посухостій­кість, обмін і пересуванн­я вуглеводів, покращує інші функції живого організму. Горох добре реагує на підвищений уміст кальцію в ґрунті, що сприяє не лише його нейтраліза­ції, а й утворенню бульбочок на коренях, ефективном­у використан­ню води, збільшує ріст генеративн­их органів.

Таким чином, актуальним є вивчення впливу системи удобрення та можливосте­й зниження негативног­о впливу несприятли­вих погодних умов на врожайніст­ь і якість зерна. Важливо підібрати такі сорти, що крім високого потенціалу продуктивн­ості проявляють максимальн­у реакцію на внесення добрив й адаптивну здатність до погодних умов регіону вирощуванн­я, що забезпечит­ь їх стабільніш­у врожайніст­ь і якісні показники зерна.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine