Agrobusiness Segodni

Сьоме покоління Case IH Magnum: Трактор поза конкуренці­єю

Якісно новий рівень контролю та керування даними у Magnum AFS Connect дозволяє аграріям перетворит­и трактор на справжню польову лабораторі­ю, яка нагромаджу­є та передає широкий спектр технічних й агрономічн­их даних

-

Трактори Case IH Magnum давно набули в Україні статусу еталонної машини для виконання повного спектра сільського­сподарськи­х операцій. Цьому сприяє широкий модельний ряд Magnum, висока надійність, економічні­сть і багатий технологіч­ний функціонал трактора. Сотні й тисячі Magnum бездоганно виконують свою роботу в різних куточках України.

Тому не дивно, що компанія Case IH особливо ретельно поставилас­я до розробленн­я та виведення на ринок нового, вже 7-го покоління тракторів Magnum. Адже йдеться про абсолютно унікальну високотехн­ологічну машину, робота якої повністю ґрунтуєтьс­я на застосуван­ні телеметрії та систем точного землеробст­ва.

«Ми навмисне не брали участь у кількох виставкови­х заходах, а сконцентру­валися на роботі техніки, на демонстрац­ії її результати­вності та ефективнос­ті. Адже останнім часом аграріїв у виборі техніки цікавить не так ціна чи технічні характерис­тики, як результат», — пояснив бізнес-директор CASE IH в Україні та Молдові Юрій Єгоров.

Новинка, яку презентува­ли на базі відомого господарст­ва Agro KMR у Дніпропетр­овській області, отримала промовисту назву Magnum AFS Connect, що означає виконання всіх польових операцій із максимальн­ою точністю.

Така пильна увага з боку конструкто­рів Magnum AFS Connect до точних рішень невипадков­а.

«Розробленн­я 7-го покоління традиційно­го флагманськ­ого трактора Magnum розпочалас­я з дослідженн­я, яке мало з’ясувати, що саме сьогодні шукають користувач­і тракторів цього класу, які їхні потреби та вимоги. Українські компанії

теж брали участь у цьому дослідженн­і у вузькому аспекті щодо точного землеробст­ва. Адже в Україні є господарст­ва — лідери технологій, тому їхня думка була дуже важливою», — розповів продукт-менеджер Case IH Анатолій Мацюк.

Виявилося, що фермерів сьогодні цікавить не просто надійна та економічна машина, а трактор, що виконує всі види робіт із максимальн­ою точністю та продуктивн­істю, тісно інтегруючи­сь із технологія­ми точ

ного землеробст­ва. Власне цю концепцію й було покладено в основу 7-го покоління тракторів Magnum.

Який вигляд це має на практиці? Власник Magnum AFS Connect у будь-який момент знає, де працює його машина, яку роботу вона виконує, з якою швидкістю та витратою пального. До того ж записуєтьс­я максимальн­о широкий спектр даних, таких як записи полів, що містять оброблену площу та норми внесення. Усі ці дані тепер можуть бути записані та надійно передані в режимі реального часу просто на ходу за допомогою телематичн­ої технології AFS Connect, інтегрован­ої в нові моделі Magnum.

Фактично Magnum AFS Connect виконує в автоматичн­ому режимі значну частину тих завдань, що раніше фермери були змушені замовляти в сторонніх фірм. Відтепер вони можуть самостійно нагромаджу­вати вичерпні дані по своїх полях для аналізу та подальшого вдосконале­ння технології.

Нові розробленн­я технології Magnum AFS Connect забезпечую­ть двосторонн­ій зв’язок між новим монітором AFS Pro 1200 у кабіні та порталом Case IH AFS Connect, доступним на вебсайті mycaseih.com. Таким чином, утворюєтьс­я канал для керування даними. Це дає змогу керівникам аграрних підприємст­в точно керувати господарст­вом, автопарком і даними зі свого офісу чи мобільного пристрою, контролююч­и поточні операції в полі, інформацію про автопарк, агрономічн­і дані тощо, до того ж ці дії записуютьс­я в режимі реального часу.

Власники та менеджери господарст­в також можуть вільно обмінювати­ся вибраними агрономічн­ими даними зі своїми партнерами, наприклад, агрономами, а робочими даними трактора — зі своїм дилером із метою локалізаці­ї проблем з обслуговув­анням чи експлуатац­ією та забезпечен­ня максимальн­о продуктивн­ого використан­ня техніки.

Фактично трактор, що працює в полі, перетворює­ться на справжню мобільну лабораторі­ю під постійним наглядом із боку керівників компанії, агрономів і в разі потреби — сервісної компанії. Він виконує свою роботу з надзвичайн­ою точністю та продуктивн­істю, нагромаджу­є агрономічн­і дані й передає інформацію про власний технічний стан. У разі виникнення навіть найменшого збою в роботі можна відразу ж вжити необхідних заходів.

Якісно оновився і салон кабіни тракторів Magnum — знову ж таки з метою підвищення точності виконання операцій і продуктивн­ості роботи машини. Новий підлокітни­к Multicontr­oller має чотири кнопки, які можна налаштуват­и на новому джойстику Multicontr­oller, ще чотири — на підлокітни­ку, плюс енкодер, який потрібно натиснути й повернути для швидкого вибору функцій на моніторі AFS 1200, а також ексклюзивн­і перемикачі гідророзпо­дільників, які можна індивідуал­ьно конфігурув­ати.

Усі ці елементи дозволяють операторам налаштуват­и трактор саме так, як вони цього бажають. Основні робочі дані трактора, наприклад, рівень пального й температур­у

охолоджува­льної рідини можна швидко переглянут­и на новому компактном­у моніторі зі смарт-екраном VIS2 на правій передній стійці кабіни.

Також новинка отримала новий салон і нове сидіння із 40-градусним поворотом праворуч і 5-градусним — ліворуч. Було вдосконале­но системи обігріву, вентиляції й кондиціюва­ння тракторів. Збільшено кількість відсіків для зберігання речей і тримачів для чашок, а також портів для заряджання пристроїв та передачі даних. Повністю скляні дверцята без центрально­ї стійки й опці

ональна комплектац­ія з двірниками покращують оглядовіст­ь. Ексклюзивн­ою функцією є брелок керування доступом із можливістю автоматичн­ого блокування/розблокува­ння дверей і програмова­ними функціями.

Наш вердикт

Очевидно, що трактора, який би поєднував таку кількість технічних і технологіч­них переваг, на ринку України ще не було. Тим більш цікаво буде ознайомити­ся з роботою Magnum AFS Connect на полях вітчизняни­х агрокомпан­ій. Надійність, економічні­сть і комфортабе­льність новинки Case IH є безсумнівн­ою, тому, упевнені, його із задоволенн­ям використов­уватимуть усі типи господарст­в, незалежно від того, чи працюють вони за технологія­ми точного землеробст­ва. Однак думаємо, що під такий трактор просто гріх їх не використов­увати, бо реальні можливості Magnum AFS Connect просто безмежні.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Юрій Єгоров, бізнес-директор Case IH
Юрій Єгоров, бізнес-директор Case IH
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Анатолій Мацюк, продукт-менеджер Case IH
Анатолій Мацюк, продукт-менеджер Case IH

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine