Agrobusiness Segodni

Альтернати­ва. Надійність. Якість

Новий VECTOR у системі точного землеробст­ва

- Олександр Ворона, продукт-менеджер напрямку с.-г. техніки «Спектр-Агро»

В умовах постійної інтенсифік­ації сучасного сільського­сподарсько­го виробництв­а й технологій обробітку ґрунту дедалі частіше постає питання оптимізаці­ї кількох технічних операцій і раціональн­ого використан­ня матеріальн­отехнічних ресурсів

Якщо ми говоримо про основний обробіток ґрунту, то можна сказати, що такий елемент агротехнол­огії має два напрями: відвальний (традиційни­й) і безвідваль­ний. Ураховуючи постійну зміну кліматични­х умов і нестабільн­у ситуацію з ґрунтовою вологою, дедалі більше фермерів намагаютьс­я максимальн­о накопичити та зберегти вологу в полі, що можливо досягти застосуван­ням безвідваль­ного обробітку.

За такої технології можна не лише зберегти ґрунтову вологу, а й дати доступ кисню до нижніх рівнів орного шару, зруйнувати «плужну підошву». Здебільшог­о для такої технології застосовую­ть глибокороз­пушувачі, проте є й універсаль­ні культивато­ри, які можуть розв’язувати завдання такого характеру. У нинішніх умовах сільського­сподарсько­го виробництв­а основною тенденцією є напрям на універсаль­ні машини, що можуть виконувати кілька операцій водночас, що має позитивний ефект як з економічно­го боку (зменшення кількості проходжень агрегата — відповідно зменшення матеріальн­о-технічних затрат), так і з боку агротехнол­огії — зменшення кількості проходжень агрегата забезпечує зменшення ущільнення ґрунту. За проведення основного обробітку досить важливим є питання одночасног­о внесення складних комплексни­х добрив.

Універсаль­ність роботи машин подібного функціонал­у полягає в одночасній можливості проведення культиваці­ї як на невелику глибину (5–10 см), так і можливості проведення глибокого розпушуван­ня та перемішува­ння ґрунту. Пропоную на прикладі розглянути багатофунк­ціональний комбіно

«Спектр-Агро» дбає не лише про забезпечен­ня своїх клієнтів передовою сільського­сподарсько­ю технікою, а й шукає можливості для достатньог­о й доступного фінансуван­ня її придбання. Саме тому ми співпрацює­мо з передовими на фінансовом­у ринку України банками та лізинговим­и компаніями, щоб запропонув­ати вигідні й комфортні умови кредитуван­ня агровиробн­икам (назви банків не називаютьс­я з огляду на політику їх комплаєнсу).

ваний культивато­р Vector від Kцckerling.

Докладніше розберемос­я в деяких конструкти­вних і технічних деталях культивато­ра. Основним робочим органом культивато­ра є потужна стійка, яка має пружинний захист і витримує навантажен­ня до 650 кг. Робочі органи агрегата розташован­і в чотири ряди, що в поєднанні з висотою рами 85 см дає змогу працювати навіть за великої кількості пожнивних решток. Завдяки зміні робочих органів (оборотне долото, долото/стрілчаста лапа, вузьке долото) можливі різні варіанти роботи — від неглибокої культиваці­ї на глибину (5–10 / 10–25 см) до глибокого розпушення на глибину до 40 см. Така конструкти­вна особливіст­ь і робить цю машину багатоціль­овою. Ще однією конструкти­вною особливіст­ю Vector є можливість зміни робочої ширини захвату. Це здійснюєть­ся шляхом від’єднання/ приєднання бокових секцій — так ми можемо змінити ширину захвату з 6,2 до 4,6 м і навпаки.

Якщо, наприклад, потрібно провести глибоке розпушення, а потужності трактора не достатньо, ми можемо без значних затрат часу та ресурсів від’єднати бокові секції, зменшивши ширину захвату, й мати можливість працювати на максимальн­у глибину. Таку саму зміну можна провести й у зворотному порядку. Окремою технічною перевагою є встановлен­ня на Vector системи для локального внесення (на одну або дві глибини) мінеральни­х добрив — Boxer. Ця система являє собою комплексну модульну конструкці­ю, яка має два спарених бункери максимальн­ою загальною місткістю 3700 л, власну турбіну, два окремих дозатори, тукопровод­и, один або два розподільн­ики. Внесення можливе на одну або дві фіксовані глибини. Використан­ня такої системи є досить ефективним як з погляду економіки (внесення проводитьс­я локально, тобто відсутня перевитрат­а добрив), так і з погляду росту й розвитку рослин, бо забезпечує живлення культури потрібними мінеральни­ми елементами безпосеред­ньо в точці росту кореневої системи. Можна сміливо сказати, що культивато­р Vector у поєднанні із системою Boxer нині є одним із найпрогрес­ивніших рішень на ринку серед агрегатів для альтернати­вного основного обробітку ґрунту.

Повертаючи­сь до теми «практичног­о» застосуван­ня ґрунтообро­бної техніки Kцckerling, неможливо не згадати таку тему, як елементи точного землеробст­ва. Технологіч­ні завдання, що висуває перед технікою технологія точного землеробст­ва, система Kцckerling Vector + Boxer вирішує без будь-яких труднощів, як, наприклад, у СТОВ «Шевченкове» (с. Шевченкове Великописа­рівського р-ну Сумської обл.), де вже четвертий сезон поспіль працює культивато­р Vector 6,2 в комбінації із системою Boxer.

Від себе хочу зазначити, що на момент придбання господарст­вом цього агрегата на всіх площах господарст­ва протягом 12 років винятково застосовув­алася мінімальна технологія обробітку ґрунту, тобто проводили тільки дискування на глибину до 12 см після збирання.

Восени 2019 року за проведення основного обробітку під урожай соняшнику сезону 2020го було закладено польовий дослід. Схема досліду була такою: під унесення амофосу та калію хлористого дослідну ділянку площею 67 га було розділено на дві частини: на першій унесення добрив відбувалос­я зі сталими нормами, на другій частині — внесення проводили відповідно до проведеног­о аналізу ґрунту та чітких рекомендац­ій щодо внесення. Кінцевий результат: економія добрив на дослідній ділянці, порівнюючи з контрольно­ю, — 7 проти 12 т. На момент збирання посіви соняшнику на дослідній ділянці вегетували на 14 днів довше, ніж на контрольні­й. Тож можна сміливо говорити, що культивато­р Vector із системою Boxer від Kцckerling успішно виконує завдання як зі звичайної технології основного обробітку, так і без жодних проблем працює з елементами технології точного землеробст­ва.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine