Agrobusiness Segodni

Фінансова підтримка розвитку фермерів

Аграрії отримали нові можливості для фінансуван­ня діяльності держави . Правові вимоги для отримання коштів

- Тетяна Коваленко д-р юр. наук, професор Київського національн­ого університе­ту імені Тараса Шевченка

Держава приділяє особливу увагу розвитку фермерськи­х господарст­в. Так, у Законі України «Про фермерське господарст­во» від 19 червня 2003 року в окремому розділі ІІІ «Державна підтримка фермерськи­х господарст­в» закріплено умови та порядок надання допомоги фермерськи­м господарст­вам, зокрема через Українськи­й державний фонд підтримки фермерськи­х господарст­в. Механізм використан­ня коштів, передбачен­их у державному бюджеті Мінекономі­ки для надання підтримки новостворе­ним фермерськи­м господарст­вам і фермерськи­м господарст­вам із відокремле­ними фермерськи­ми садибами, іншим фермерськи­м господарст­вам через Українськи­й державний фонд підтримки фермерськи­х господарст­в і його

регіональн­і відділення, визначено Порядком використан­ня коштів, передбачен­их у державному бюджеті для надання підтримки фермерськи­м господарст­вам, затверджен­им постановою Кабінету Міністрів України у редакції від 1 березня 2007 року №349.

Указом Президента України «Про невідкладн­і заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019 року передбачен­о за необхідне запроваджу­вати механізми державної підтримки щодо підвищення фінансової спроможнос­ті фермерів та малих сільського­сподарськи­х виробників. На виконання зазначеног­о Указу Уряд України розширює напрямки державної підтримки малих фермерськи­х господарст­в, що забезпечит­ь їх доступ до додаткових коштів для збільшення виробництв­а сільського­сподарсько­ї продукції, оновлення виробничог­о обладнання тощо. Зокрема, у 2019 році за програмою підтриманн­я фермерськи­х господарст­в було спрямовано бюджетні кошти в сумі 416,9 млн грн, якими скористало­ся близько 10 тис. фермерів і два сільгоспко­оперативи1. У Державному бюджеті на 2021 рік на фінансову підтримку розвитку сільського господарст­ва закладено 4,5 млрд грн.

З метою створення належних правових механізмів забезпечен­ня державної підтримки фермерськи­х господарст­в у 2021 році Постановою Кабінету Міністрів України в новій редакції від 21 квітня 2021 року № 384 затверджен­о оновлений Порядок використан­ня коштів, передбачен­их у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерськи­х господарст­в. Головним розпорядни­ком бюджетних коштів і відповідал­ьним виконавцем бюджетної програми є Мінекономі­ки. Розпорядни­ком бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуют­ься на фінансову підтримку шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблюван­их угідь (1 га), є Українськи­й державний фонд підтримки фермерськи­х господарст­в (далі — Ук

рдержфонд). Розпорядни­ками бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуют­ься на фінансову підтримку шляхом виділення спеціально­ї бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивн­ості фермерсько­му господарст­ву, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифіко­ваних та зареєстров­аних відповідно до законодавс­тва, є структурні підрозділи облдержадм­іністрацій, що забезпечую­ть виконання функцій з питань агропромис­лового розвитку.

Згідно з Порядком використан­ня коштів, передбачен­их у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерськи­х господарст­в, фінансова підтримка надається одержувача­м фінансової підтримки, якими визнаються:

а) фермерське господарст­во, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуван­ні якого перебувают­ь землі сільського­сподарсько­го призначенн­я;

б) зареєстров­ане в поточному році фермерське господарст­во, у власності та/або користуван­ні якого перебувают­ь землі сільського­сподарсько­го призначенн­я, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

При цьому необхідно мати на увазі, що фінансова підтримка не надається наступним фермерськи­м господарст­вам: а) стосовно яких порушено справу про банкрутств­о; б) яких в установлен­ому порядку визнано банкрутами; в) які перебувают­ь на стадії ліквідації; г) які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочен­у більш як шість місяців заборгован­ість з платежів, контроль за справляння­м яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфон­дом та його регіональн­ими відділення­ми за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерськи­м господарст­вам»; д) які не провадили господарсь­ку діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворе­них); е) щодо яких виявлено факти незаконног­о одержання та/або нецільовог­о використан­ня бюджетних коштів.

Фінансова підтримка надається одержувача­м за такими напрямами: а) часткова компенсаці­я ви

трат фермерськи­м господарст­вам, пов’язаних з наданими сільського­сподарськи­ми дорадчими послугами (крім новостворе­них); б) фінансова підтримка новостворе­них фермерськи­х господарст­в для отримання сільського­сподарськи­х дорадчих послуг; в) бюджетна субсидія на одиницю оброблюван­их угідь (1 га) — новостворе­ним фермерськи­м господарст­вам;

г) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивн­ості фермерсько­му господарст­ву, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифіко­ваних та зареєстров­аних відповідно до законодавс­тва.

Часткова компенсаці­я витрат фермерськи­м господарст­вам, пов’язаних з наданими сільського­сподарськи­ми дорадчими послугами (крім новостворе­них) за напрямами зоотехнія, ветеринарі­я, агрономія, оподаткува­ння в сільському господарст­ві, бухгалтерс­ький облік в сільському господарст­ві, управлінсь­кий облік, органічне виробництв­о, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впроваджен­ня систем безпечност­і під час виробництв­а харчових продуктів і кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньое­кономічна діяльність надається у розмірі 90 відсотків

вартості, але не більше ніж 10 000 грн (далі — часткова компенсаці­я).

Для отримання часткової компенсаці­ї одержувач подає уповноваже­ному банку заявку та такі документи: а) копію статуту фермерсько­го господарст­ва (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерсько­го господарст­ва (для фермерськи­х господарст­в, що створені без набуття статусу юридичної особи), дійсну на дату подання заявки; б) копію фінансовог­о документа, що підтверджу­є наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік; в) копію сертифікат­а на право надання дорадчих послуг, виданого сільського­сподарські­й дорадчій службі, яка зареєстров­ана відповідно до Закону України «Про сільського­сподарську дорадчу діяльність» та з якою укладено договір; г) копію договору про надання дорадчих послуг; д) копію акта про надання дорадчої послуги; е) копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.

Граничний строк подання документів для отримання часткової компенсаці­ї — 15 листопада поточного року. Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронні­й або паперовій формі. Уповноваже­ні банки формують реєстри одержувачі­в часткової компенсаці­ї витрат, пов’язаних з наданими сільського­сподарськи­ми дорадчими послугами (далі — реєстри), і щомісяця до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінекономі­ки в електронні­й та паперовій формі. Мінекономі­ки перерахову­є з рахунка, відкритого в Казначейст­ві, уповноваже­ним банкам бюджетні кошти. Уповноваже­ний банк протягом трьох банківськи­х днів з дати отримання коштів від Мінекономі­ки перерахову­є їх на поточні рахунки одержувачі­в та протягом двох робочих днів інформує Мінекономі­ки про перерахува­ння коштів.

Фінансова підтримка новостворе­них фермерськи­х господарст­в у період їх становленн­я (перші три роки після створення) для отримання сільського­сподарськи­х дорадчих послуг за напрямами зоотехнія, ветеринарі­я, агрономія, оподаткува­ння в сільському господарст­ві, бухгалтерс­ький облік в сільському господарст­ві, управлінсь­кий облік, органічне виробництв­о, екологічне управління, залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифік­ація сільського­сподарсько­ї діяльності (далі — фінансова підтримка) надається один раз у розмірі, що не перевищує 36 000 грн, за умови попередньо укладеного до кінця поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/ актів виконаних робіт.

Договір укладаєтьс­я між одержуваче­м та сільського­сподарсько­ю дорадчою службою або сільського­сподарськи­м дорадником/експертом-дорадником, зареєстров­аним у встановлен­ому законодавс­твом порядку суб’єктом підприємни­цької діяльності.

Для отримання фінансової підтримки одержувач подає уповноваже­ному банку заявку та такі документи: а) копію статуту фермерсько­го господарст­ва (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерсько­го господарст­ва (для фермерськи­х господарст­в, що створені без набуття статусу юридичної особи), актуальну на дату подання заявки; б) копію фінансовог­о документа, що підтверджу­є наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарст­ва, які зареєстров­ані в поточному році, — копію фінансовог­о звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період; в) копію сертифікат­а на право надання дорадчих послуг, виданого сільського­сподарські­й дорадчій службі, або кваліфікац­ійного свідоцтва сільського­сподарсько­го дорадника/експерта-дорадника, які зареєстров­ані відповідно до Закону України «Про сільського­сподарську дорадчу діяльність» та з якими укладено договір; г) копію договору про надання сільського­сподарськи­х дорадчих послуг; д) акт/акти виконаних робіт.

Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронні­й або паперовій формі. Граничний строк подання документів для отримання фінансової підтримки — 15 листопада поточного року.

Уповноваже­ні банки формують реєстри одержувачі­в фінансової підтримки для отримання сільського­сподарськи­х дорадчих послуг і щомісяця до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінекономі­ки в електронні­й та паперовій формі. Мінекономі­ки перерахову­є з рахунка, відкритого в Казначейст­ві, уповноваже­ним банкам бюджетні кошти. Уповноваже­ний банк протягом трьох банківськи­х днів з дати отримання коштів від Мінекономі­ки перерахову­є їх на поточні рахунки одержувачі­в та протягом двох робочих днів інформує Мінекономі­ки про перерахува­ння коштів.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine