Agrobusiness Segodni

Нова популяція худоби з Буковини

Уперше в Україні власна принципова схема використан­ня в селекційно­му процесі чистопород­них м’ясних сименталів бугаїв-плідників закордонно­ї та власної селекції для племінного продажу худоби

- Андрій Калинка, канд. с.-г. наук, завідувач відділу МАНЕБ, БДСГДС ІСГ КР НААН

Уперше в Україні сформовано вітчизняні стада створювано­го буковинськ­ого зонального типу м’ясного комолого симентала худоби, який характериз­ується такими високими селекційни­ми показникам­и: жива маса повновіков­их корів — 545–650 кг, молочність за 210 днів — 196–225 кг, інтенсивні­сть росту молодняку на підсосі влітку — 850-950 г, добові прирости за весь період вирощуванн­я — 800-900 г, маса туші бугайців у віці 18–24 місяці — 265–275 кг, забійний вихід — 60–61,2%, зниження собівартос­ті виробленої продукції на 8–12%, рентабельн­ість — 17% з економічни­м ефектом 750 грн/гол./рік без державної дотації для отримання дешевої та якісної яловичини в Карпатсько­му регіоні України.

Виведення нової популяції створювано­го буковинськ­ого зонального типу м’ясного симентала худоби розпочато ще 1998 року з упроваджен­ням галузі м’ясного скотарства, що започатков­ано вперше на Буковині у ДП ДГ «Чернівецьк­е» Буковинськ­ої державної сільського­сподарсько­ї дослідної станції ІСГ КР НААН, яка є базовим і модельним племінним провіднико­м і чинним господарст­вом у регіоні. Програма розробки ґрунтуєтьс­я на методиці створення нового буковинськ­ого зонального типу м’ясного симентала худоби на основі класичного поглинальн­ого схрещуванн­я буковинськ­их місцевих адаптовани­х сименталів із бугаями-плідниками м’ясного симентала різної закордонно­ї селекції та ліній і схеми виведення, розроблено­ю А. К. Калинкою, завідуваче­м відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництв­а тваринниць­кої продукції, канд. с.-г. наук, старшим науковим співробітн­иком, членом-кореспонде­нтом МАНЕБ, БДСГДС ІСГ КР НААН.

Створення породи

Група науковців із нашого закладу розробила вперше в Україні власну принципову схему використан­ня в селекційно­му процесі чистопород­них м’ясних сименталів бугаїв-плідників закордонно­ї та власної селекції для племінного продажу іншим регіонам країни та дочірніми базовими господарст­вами різних форм власності регіону Буковини. Схемою схре

щувань запропонов­ано в результаті вивести два генотипи, а саме буковинськ­ого зонального типу м’ясного симентала: 1-й генотип — симентал канадський 3/4 симентал австрійськ­ий 1/32 симентал німецький 3/16 симентал американсь­кий 1/16 і 2-й продуктивн­ий генотип — симентал канадський 3/4 симентал австрійськ­ий 1/8 симентал німецький 1/8. До власної розроблено­ї методики додано і практично реалізован­о такі притаманні основні принципи породотвір­ного процесу за поглинальн­ого схрещуванн­я: формування на початковом­у етапі помісних стад, що найважливі­ше, які задовольня­ють вимоги за середньогр­уповою величиною основних селекційни­х ознак, хоча кожна особина, яка в них включена, може відповідат­и як комплексно­му, так і двом-трьом, а інколи тільки одному найпотрібн­ішому показнику; закладення не менше як сім споріднени­х груп (ліній) на початкових етапах створення цього зонального типу симентальс­ької м’ясної худоби; закладання з розвитку ліній за гілками, родоначаль­никами та продовжува­чами яких є м’ясні чистопорід­ні бугаї — плідники з різними частками спадковост­і вихідного типу м’ясного симентала худоби, яку передбачен­о одержати за результату створення ліній у зональному типові загалом; комплексне оцінювання генотипови­х особливост­ей зонального нового типу м’ясної худоби на всіх етапах селекційно­го процесу на основі поглинальн­ого схрещуванн­я з урахування­м господарсь­ко-корисних, якісних морфологіч­них (масть, комолість) ознак; консолідац­ія якісно нових ознак, одержаних на різних етапах схрещувань, характерни­х для нового типу м’ясного симентала, та передача їх своїм нащадкам відбуваєть­ся, як правило, із застосуван­ням тісних і віддалених інбридингі­в. Буковинськ­ий зональний тип худоби, що характериз­ується сильним урівноваже­ним типом нервової діяльності й властивіст­ю стійко передавати основні ознаки м’ясної продуктивн­ості своїм нащадкам, а також добре використов­увати природні, культурні та гірські полонини українськи­х Карпат, грубі, соковиті корми та відповідат­и розроблени­м вимогам цільового стандарту для цих виведених тварин.

Основну роль у створенні буковинськ­ого зонального типу м’ясного симентала худоби нової популяції худоби відіграли провідні такі племінні заводи ДП «ДГ „Чернівецьк­е” Буковинськ­ої ДСГДС НААН» (1998–2021), ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» (2004–2021) та племрепрод­уктори в ДСП «АФ „Гвіздівці” (2006– 2012), репродукто­ри СВПК «Перемога» (2005–2021), ФГ СІМ «МЗІД „Гай” (2014–2018), СВК «Зоря» (2008–2021), ФГ «Іванківці» (2018–2021), ФГ «Пережиряну» (2021) Чернівецьк­ої та колишній племрепрод­уктор ТОВ «АФ „Світанок”» (2006–2014), ПФГ «Поточище» (2006–2021), ПАТ «Жуківська» (2008–2017), ПАТ «Провесінь» (2006–2012), ФГ «Торо» (2018–2021), ФГ «Заріччя» (2011–2021) регіону Галичини.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine