ДА­НІ ПРО СВОЇ ДО­ХО­ДИ Й ПО­ДА­ТКИ МО­ЖНА ОТРИ­МА­ТИ ОН­ЛАЙН.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Но­вий без­пла­тний сер­віс за­пу­скає пор­тал дер­жав­них по­слуг iGov. Для отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей з Дер­жре­є­стру фі­зи­чних осіб-пла­тни­ків по­да­тків по­трі­бен бу­де еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис, а да­ні на­да­ва­ти­муть по­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.