На­пе­ре­до­дні ча­су про­дав­ців

Но­ве зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­вин­них акти­вів має роз­по­ча­ти­ся з кін­ця лю­то­го на­сту­пно­го ро­ку

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, ана­лі­тик

Си­ту­а­ція в еко­но­мі­ці Спо­лу­че­них Шта­тів по­то­чно­го ро­ку гра­ла на ко­ристь то­вар­них рин­ків. Ста­ле еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня збіль­шу­ва­ло по­пит на ро­бо­чу си­лу й рі­вень бе­зро­бі­т­тя нев­пин­но зни­жу­вав­ся, до­сяг­ши по­зна­чки 4,1% у жов­тні. Рі­вень опла­ти пра­ці, хо­ча й не так швид­ко, як то­го хо­ті­ли б у ФРС, але зро­став про­тя­гом ро­ку на рів­ні 2,5%. У по­єд­нан­ні з усе ще низь­кою вар­ті­стю кре­ди­тів во­ни ство­рю­ва­ли спри­я­тли­ві пе­ред­умо­ви для зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту. І хо­ча за­ван­та­же­н­ня про­ми­сло­вих по­ту­жно­стей пе­ре­бу­ває на низь­ко­му рів­ні (77%), та, як на­слі­док, бі­знес без тру­дно­щів збіль­шує ви­ро­бни­цтво для за­до­во­ле­н­ня по­пи­ту, що зро­стає. Однак до­рож­ча вар­тість ро­бо­чої си­ли, зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­ви­ни та кре­ди­тних ре­сур­сів ро­блять свою спра­ву — під­при­єм­ства під­ні­ма­ють ці­ни.

Ін­фля­ція, по­чи­на­ю­чи з черв­ня, по­мі­тно пі­шла вго­ру. Са­ме із цьо­го мі­ся­ця по­ча­ло­ся ра­лі на то­вар­них рин­ках. Ін­ве­сто­ри, хе­джу­ю­чи ри­зи­ки втра­ти ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті сво­їх на­ко­пи­чень, по­ча­ли актив­но ку­пу­ва­ти то­вар­ні акти­ви. Із се­ре­ди­ни черв­ня по гру­день вар­тість то­вар­них акти­вів зро­сла на близь­ко 20%.

Утім, свя­то на то­вар­них рин­ках про­йшло повз сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви. Ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи та пше­ни­ці все ще ко­ли­ва­ю­ться близь­ко сво­їх сер­пне­вих мі­ні­му­мів, не ви­ка­зу­ю­чи жо­дно­го ба­жа­н­ня зро­ста­ти. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, на­че ін­ве­сто­ри ігно­ру­ють зер­но­ві. На від­мі­ну від енер­ге­ти­чних акти­вів, про­ми­сло­вих або до­ро­го­цін­них ме­та­лів зер­но­ві є ду­же се­зон­ним акти­вом. З ли­пня й до кін­ця ро­ку зби­ра­ють уро­жай у рі­зних ча­сти­нах сві­ту, й то­му про­по­зи­ція то­ва­ру най­біль­ша са­ме у цей пе­рі­од. Про­тя­гом не­три­ва­ло­го пе­рі­о­ду, з ли­пня по жов­тень, на ри­нок одна за одною ви­хо­дить пше­ни­ця ше­сти з во­сьми най­біль­ших екс­пор­те­рів: Укра­ї­ни, Ро­сії, Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, Ка­на­ди, Спо­лу­че­них Шта­тів і Ка­зах­ста­ну. А з ли­сто­па­да до них до­лу­ча­ю­ться Ав­стра­лія й Ар­ген­ти­на. Це ри­нок по­ку­пців. Во­ни мо­жуть кру­ти­ти но­сом і ви­зна­ча­ти прийня­тну для них ці­ну.

Цей пе­рі­од осо­бли­во на­бу­ває ве­дме­жих рис у ті ро­ки, ко­ли жо­дна з кра­їн не по­тер­па­ла від по­су­хи, як це фа­кти­чно ста­ло­ся по­то­чно­го ро­ку. До­брі вро­жаї в пер­шій гру­пі кра­їн на тлі ре­кор­дно­го вро­жаю пше­ни­ці в Ро­сії при­му­шу­ють ви­ро­бни­ків бо­ро­ти­ся за екс­порт­ні рин­ки збу­ту й зни­жу­ва­ти ці­ни. Як­би не за­галь­не зро­ста­н­ня на то­вар­них рин­ках, пше­ни­ця ма­ла б усі під­ста­ви впа­сти до рів­ня цін 2006 ро­ку!

Однак для зер­но­вих не все так пе­си­мі­сти­чно. В пе­рі­од із сі­чня по чер­вень про­дав­ці по­сту­по­во по­чи­на­ють де­да­лі впев­не­ні­ше ди­кту­ва­ти рин­ку свої умо­ви. Цьо­го ро­ку жер­твою спе­ко­тли­вої по­го­ди ста­ла Ав­стра­лія. Згі­дно з ли­сто­па­до­вим про­гно­зом Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA), ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці в Ав­стра­лії має ско­ро­ти­ти­ся з 33,5 млн тонн ми­ну­ло­го ро­ку до 21,5 млн тонн по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, а в Ар­ген­ти­ні з 18,4 до 17,5 млн тонн від­по­від­но. Та­ким чи­ном, про­по­зи­ція пше­ни­ці з Пів­ден­ної пів­ку­лі, що най­актив­ні­ше ви­хо­дить на ри­нок у гру­дні-сі­чні, має сут­тє­во ско­ро­ти­ти­ся про­ти ми­ну­ло­го ро­ку.

За­галь­не зни­же­н­ня про­по­зи­ції пше­ни­ці з Пів­ден­ної пів­ку­лі на 6,7 млн тонн ство­рює пе­ред­умо­ви для по­сту­по­во­го зро­ста­н­ня екс­порт­ної вар­то­сті пше­ни­ці з Укра­ї­ни по­чи­на­ю­чи з дру­гої по­ло­ви­ни сі­чня. До­да­тко­ву до­по­мо­гу має на­да­ти мі­цне єв­ро, що зни­жує кон­ку­рен­то­спро­мо­жність єв­ро­пей­ської пше­ни­ці та низь­кі зи­мо­ві тем­пе­ра­ту­ри, що ускла­дню­ва­ти­муть екс­порт ро­сій­сько­го збіж­жя че­рез міл­ко­во­дні азов­ські пор­ти.

Ку­ку­ру­дза має від­чу­ти по­лег­ше­н­ня із се­ре­ди­ни гру­дня. Цьо­го ро­ку Бра­зи­лія екс­пор­тує ку­ку­ру­дзу ре­кор­дни­ми об­ся­га­ми. Про­тя­гом ли­пня-жов­тня пі­сля по­ча­тку зби­ра­н­ня дру­го­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи бра­зиль­ці від­ван­та­жи­ли на екс­порт 18,4 млн тонн ку­ку­ру­дзи. Це аб­со­лю­тний істо­ри­чний ре­корд, що на 10,8 млн тонн пе­ре­ви­щує то­го­рі­чні об­ся­ги екс­пор­ту у цей са­мий пе­рі­од! Са­ме па­ді­н­ня вар­то­сті бра­зиль­ської ку­ку­ру­дзи ви­би­ло з рин­ку го­лов­них кон­ку­рен­тів: США й Укра­ї­ну.

Про­те вже ви­дно сві­тло й у цьо­му ту­не­лі. Об­ся­ги про­по­зи­ції ку­ку­ру­дзи з Бра­зи­лії по­ча­ли по­мі­тно па­да­ти, на­то­мість ці­на зро­стає. Бра­зиль­ська «ца­ри­ця по­лів» уже тор­гу­є­ться на 4 дол. до­рож­че за аме­ри­кан­ську й ли­ше на 2 дол. де­шев­ше за укра­їн­ську, від­кри­ва­ю­чи про­стір для зро­ста­н­ня цін.

Як ба­чи­мо, вплив не­га­тив­них фун­да­мен­таль­них чин­ни­ків по­сту­по­во схо­дить на­ні­вець. І якщо про­тя­гом цьо­го пів­річ­чя зро­ста­н­ня на то­вар­них рин­ках ли­ше пом’якшу­ва­ло па­ді­н­ня для зер­но­вих, то вже но­ве зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­вин­них акти­вів, що має роз­по­ча­ти­ся з кін­ця лю­то­го, ство­рить пе­ред­умо­ви для ста­ло­го зро­ста­н­ня вар­то­сті зер­но­вих, аж до пе­рі­о­ду но­во­го зби­ра­н­ня вро­жаю у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.