За­ро­би­ти на сої

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Ма­рія КОЛЕСНИК, екс­перт аграр­них рин­ків

Якщо про не­об­хі­дність на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва про­до­воль­чо­го зер­на йде­ться вже дав­но, то про зро­ста­н­ня по­треб тва­рин­ної га­лу­зі за­го­во­ри­ли ли­ше те­пер. Це пов’яза­но пе­ред­усім із тим, що під­ви­ще­н­ня до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня в та­ких кра­ї­нах, як Ки­тай та Ін­дія, остан­ні­ми ро­ка­ми сти­му­лю­ва­ло до­да­тко­вий по­пит на м’ясні й мо­ло­чні про­ду­кти, а від­так — по­ро­ди­ло збіль­ше­н­ня по­пи­ту на кор­ми. Вре­шті за п’ять ро­ків об­ся­ги сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва сої зро­сли біль­ше ніж на 20%.

Оскіль­ки Укра­ї­на пов­ні­стю ін­те­гро­ва­на у сві­то­ву тор­гів­лю зер­ном, агро­се­ктор ду­же вча­сно від­ре­а­гу­вав на но­ві трен­ди. По­сів­ні пло­щі під со­єю вже кіль­ка ро­ків ста­біль­но три­ма­ю­ться в ме­жах 2 млн ге­кта­рів, хо­ча ще 5 ро­ків то­му не до­ся­га­ли й 1,5 млн. Зав­дя­ки впро­ва­джен­ню те­хно­ло­гій об­ся­ги ви­ро­бни­цтва сої в Укра­ї­ні то­рік ста­но­ви­ли 4,3 млн тонн, а цьо­го се­зо­ну (ста­ном на 24 ли­сто­па­да) по­при скла­дні по­го­дні умо­ви вже зі­бра­но 3,7 млн тонн со­є­вих бо­бів (і це тіль­ки ча­сти­на вро­жаю). Що­прав­да, цьо­го за­ма­ло, аби ввійти до ко­гор­ти про­від­них кра­їн — ви­ро­бни­ків ці­єї куль­ту­ри. Без­за­пе­ре­чни­ми лі­де­ра­ми тра­ди­цій­но є США з об­ся­гом ви­ро­бни­цтва 120,5 млн тонн, Бра­зи­лія — 108 млн й Ар­ген­ти­на — 57 млн тонн. Во­ни є основ­ни­ми екс­пор­те­ра­ми со­є­вих бо­бів і со­є­во­го шро­ту на сві­то­ві рин­ки, а от­же, ці­но­ві трен­ди за­ле­жать від ці­єї трій­ки лі­де­рів со­є­во­го рин­ку.

Як на ме­не, то си­ту­а­ція з по­сі­ва­ми сої в США є най­більш про­гно­зо­ва­ною: фер­ме­ри ще на стар­ті по­сів­ної до­слі­джу­ють ці­но­ву кон’юн­кту­ру, ана­лі­зу­ють по­то­чні ці­ни на су­мі­жні куль­ту­ри (пше­ни­цю й ку­ку­ру­дзу) й оби­ра­ють най­більш ви­со­ко­до­хі­дні. Якщо ці­ни на сою три­ма­ти­му­ться про­тя­гом ро­ку на ви­со­ко­му рів­ні, то вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на подаль­ше збіль­ше­н­ня по­сів­них площ, як це від­бу­ло­ся по­то­чно­го ро­ку. До­да­тко­ву під­трим­ку со­є­вий ри­нок у США мо­же отри­ма­ти з бо­ку су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці, на яко­му че­рез на­дли­шок про­по­зи­ції ці­ни збе­рі­га­ти­му­ться на до­ста­тньо низь­ко­му рів­ні. Зви­чай­но, пев­ні ко­ри­гу­ва­н­ня мо­же вве­сти по­го­дний чин­ник, але за­зви­чай по­при рі­зні умо­ви на­ве­сні на­яв­ні те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють аме­ри­кан­ським фер­ме­рам по­сі­я­ти всі за­пла­но­ва­ні об­ся­ги та в ра­зі по­тре­би швид­ко на­здо­гна­ти зга­я­ний час че­рез не­спри­я­тли­ві умо­ви на стар­ті по­сів­ної.

Що ж до Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ни, то по­ве­дін­ка фер­ме­рів у цих кра­ї­нах є менш про­гно­зо­ва­ною, то­му на ви­ро­бни­цтво впли­ва­ти­ме ба­га­то ри­зи­ків. Зокре­ма, в Ар­ген­ти­ні но­вий уряд ска­су­вав кво­ти на ку­ку­ру­дзу та пше­ни­цю, що ста­ло за­гро­зою для со­є­во­го рин­ку. Так, най­ближ­чим ча­сом ар­ген­тин­ські фер­ме­ри на­да­ва­ти­муть пе­ре­ва­гу ви­ро­бни­цтву пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи, а пло­щі під со­єю бу­де ско­ро­че­но. Вже сьо­го­дні спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція, ко­ли фер­ме­ри по­ча­ли пе­ре­хо­ди­ти на ку­ку­ру­дзу й пше­ни­цю (че­рез їх ви­со­ку при­бу­тко­вість). Оскіль­ки екс­порт сої да­вав най­біль­ші над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту кра­ї­ни, екс­порт­не ми­то на цю куль­ту­ру ско­ро­ти­ли ли­ше на 5% (до 30%). На­да­лі йо­го пла­ну­ва­ли що­ро­ку ско­ро­чу­ва­ти на 5% аж до пов­но­го ска­су­ва­н­ня. Про­те че­рез скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію прийня­то ін­ше рі­ше­н­ня: на­сту­пно­го ро­ку що­мі­ся­ця зни­жу­ва­ти­муть екс­порт­не ми­то на 0,55% — до 18% на 1 сі­чня 2020 ро­ку. Ще один чин­ник ри­зи­ку — від­мо­ва ар­ген­тин­ських фер­ме­рів ви­пла­чу­ва­ти ро­ял­ті ком­па­нії Monsanto, че­рез що во­на від­мо­ви­ла­ся на­да­лі по­ста­ча­ти на ар­ген­тин­ський ри­нок свої но­ві роз­роб­ки. Якщо си­ту­а­ція не вла­дна­є­ться, вро­жаї ар­ген­тин­ської сої мо­жуть різ­ко змен­ши­ти­ся. Зва­жа­ю­чи на все це, за де­яки­ми екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві оче­ви­дне ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва ар­ген­тин­ської сої на 1%. Утім, вну­трі­шній по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бної га­лу­зі за­ли­ша­ти­ме­ться на ви­со­ко­му рів­ні: Ар­ген­ти­на є най­біль­шим екс­пор­те­ром со­є­вої олії та шро­ту у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.