Стат­ті держ­під­трим­ки пе­ре­роз­по­ді­ли­ли

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Пе­ред за­твер­дже­н­ням пар­ла­мен­та­рі­я­ми дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2018 рік Ка­бі­нет Мі­ні­стрів збіль­шив ви­тра­ти на про­гра­му під­трим­ки тва­рин­ни­цтва до 4 млрд гри­вень (про­ти 2,3 млрд у пер­вин­ній ре­да­кції до­ку­мен­та). В до­пра­цьо­ва­но­му до­ку­мен­ті (за­ко­но­про­ект №7000) та­кож про­по­ну­є­ться пе­ре­гля­ну­ти 300 млн гри­вень на про­гра­му під­трим­ки роз­ви­тку хме­ляр­ства, за­кла­де­н­ня но­вих са­дів, ви­но­гра­дни­ків, ягі­дни­ків і до­гляд за ни­ми. В по­пе­ре­дньо­му про­е­кті го­лов­но­го фі­нан­со­во­го ко­што­ри­су дер­жа­ви ці­єї про­гра­ми не бу­ло. На фі­нан­со­ву під­трим­ку фер­мер­ських го­спо­дарств, як і в пер­шій ре­да­кції держ­бю­дже­ту, пе­ред­ба­че­но 1 млрд гри­вень. Сіль­го­спви­ро­бни­кам уря­дов­ці про­по­ну­ють ви­ді­ли­ти 945 млн (у пер­шій вер­сії — 2,945 млрд).

На­га­да­є­мо, прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман за­яв­ляв, що ці ко­шти на­да­ва­ти­муть агра­рі­ям у ви­гля­ді до­та­цій. На про­гра­му зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів пе­ред­ба­че­но 66 млн гри­вень, на ви­тра­ти Аграр­но­го фон­ду зі збе­ре­же­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня, пе­ре­роб­ки й екс­пор­ту про­ду­кції ін­тер­вен­цій­но­го фон­ду — 52 млн. Як по­ві­дом­ля­ло­ся з по­си­ла­н­ням на очіль­ни­ка уря­ду, в про­е­кті держ­бю­дже­ту-2018 бу­де та­кож пе­ред­ба­че­но 1 млрд гри­вень на про­гра­му 20%-ї ком­пен­са­ції агра­рі­ям со­бі­вар­то­сті сіль­гос­пте­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

За­га­лом го­лов­ний фі­нан­со­вий ко­што­рис дер­жа­ви на 2018 рік пе­ред­ба­чає 7,3 млрд гри­вень бю­дже­тної до­по­мо­ги сіль­го­спви­ро­бни­кам (про­ти 6,3 млрд у 2017-му, де пе­ред­ба­че­но 4 млрд гри­вень на до­та­ції для під­три­ма­н­ня тва­рин­ни­цтва, ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, са­дів­ни­цтва, ви­но­гра­дар­ства, ово­чів­ни­цтва то­що).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.