Лія СОРОКА, Ке­рів­ник Про­е­кту IFC (WorldBank Group) «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та в Цен­траль­ній Азії»

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

— У 2017-му бу­ло укла­де­но 957 до­го­во­рів стра­ху­ва­н­ня, зокре­ма 427 — на зи­мо­вий та 530 — на ве­сня­но-лі­тній пе­рі­о­ди й 23 до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня тва­рин. Най­біль­шу кіль­кість — у Тер­но­піль­ській (98) і Дні­про­пе­тров­ській (94) обла­стях. За по­ка­зни­ком за­стра­хо­ва­ної пло­щі пер­шість на­ле­жить Пол­тав­ській (75,6 тис. га) та Хмель­ни­цькій (75,3 тис. га) обла­стям. У 2017 ро­ці агра­рії най­біль­ше стра­ху­ва­ли ози­му пше­ни­цю, ози­мий рі­пак і ку­ку­ру­дзу. У 12 обла­стях Укра­ї­ни ста­ли­ся стра­хо­ві ви­пад­ки й бу­ло здій­сне­но стра­хо­ві ви­пла­ти. За­галь­на су­ма стра­хо­вих ви­плат по Укра­ї­ні ста­но­ви­ла по 7,5 млн грн. Пер­шість за стра­хо­ви­ми ви­пла­та­ми отри­ма­ла Хмель­ни­цька область із по­ка­зни­ком 40% (близь­ко 3,1 млн грн) ви­плат від за­галь­но­го об­ся­гу ви­плат по Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.