Асад ЛАПШ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Кун-Укра­ї­на»

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

«Усі ро­зу­мі­ють, що тиск на со­бі­вар­тість по­стій­но збіль­шу­є­ться, то­му по­трі­бно шу­ка­ти шля­хи для збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті агро­ви­ро­бни­цтва. Зокре­ма, в те­хні­ці — це не ли­ше ма­ши­ни, а й су­пу­тні пи­та­н­ня, як, ска­жі­мо, на­яв­ність зап­ча­стин, їх ці­на, які­сний сер­віс. Від­так ми збіль­шу­є­мо кіль­кість сер­ві­сно­го пер­со­на­лу, ча­сті­ше про­во­ди­мо тре­нін­ги для на­ших ди­ле­рів і вла­сни­ків те­хні­ки. На ба­зі аграр­но­го уні­вер­си­те­ту обла­шту­ва­ли те­хно­ло­гі­чний центр під­го­тов­ки мо­ло­дих фа- хів­ців. На­сту­пно­го ро­ку бу­де ство­ре­но по­лі­гон, де опе­ра­то­ри тре­ну­ва­ти­му­ться в по­льо­вих умо­вах, щоб на­да­лі отри­ма­ти сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті.

За­га­лом укра­їн­ський ри­нок до­сить ве­ли­кий, тут мо­жна віль­но по­чу­ва­ти­ся на­віть з ура­ху­ва­н­ням ве­ли­кої кіль­ко­сті кон­ку­рен­тів. Утім, зав­жди є чин­ни­ки, що сут­тє­во впли­ва­ють на рі­ше­н­ня фер­ме­рів. І це на­віть не по­га­ні по­го­дні умо­ви й ка­та­клі­зми, а біль­ше по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні чин­ни­ки. Якщо мо­жна бу­ло б ста­бі­лі­зу­ва­ти еко­но­мі­ку й га­ран­ту­ва­ти по­лі­ти­чну ста­біль­ність, ри­нок зро­ста­ти­ме. Річ у то­му, що укра­їн­ські агра­рії ще ду­же да­ле­кі від єв­ро­пей­сько­го стан­дар­ту що­до на­яв­но­сті сіль­гос­пте­хні­ки на ге­ктар. То­му я осо­би­сто опти­мі­сти­чно див­лю­ся в май­бу­тнє. По­трі­бно про­сто бу­ти на рин­ку, не від­да­ва­ти свою час­тку кон­ку­рен­там, і че­ка­ти зру­чної на­го­ди при­мно­жу­ва­ти до­ся­гне­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.