ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ ЕФЕ­КТИВ­НІ­ШЕ, ЗА­РО­БЛЯ­ТИ БІЛЬ­ШЕ

НА ЗУ­СТРІ­ЧІ, ОРГАНІЗОВАНІЙ КОМ­ПА­НІ­ЄЮ EGRITECH, АГРА­РІЇ ОБГОВОРИЛИ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ПРИ­БУ­ТКО­ВО­СТІ Й УМО­ВИ ДЛЯ ПОДАЛЬ­ШО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ ГА­ЛУ­ЗІ

AgroMarket - - РИНОК - Марк БЄЛЯВЦЕВ

На по­ча­тку ли­сто­па­да в Мі­жна­ро­дно­му ви­став­ко­во­му цен­трі в Ки­є­ві від­бу­ла­ся спе­ці­а­лі­зо­ва­на ви­став­ка «Агро­фо­рум 2017». У рам­ках її про­гра­ми один із про­від­них екс­по­нен­тів — укра­їн­ська ком­па­нія Egritech, яка є ви­ро­бни­ком бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів, а та­кож ав­то­мо­біль­них при­че­пів й ав­то­по­їздів для пе­ре­ве­зе­н­ня зер­на, про­ве­ла се­мі­нар для спе­ці­а­лі­стів аграр­но­го рин­ку. Те­мою зу­стрі­чі ста­ли ін­но­ва­ції, що зда­тні спри­я­ти пе­ре­тво­рен­ню ві­тчи­зня­но­го АПК на по­ту­жний ін­стру­мент роз­ви­тку дер­жа­ви. Се­ред пи­тань, за­про­по­но­ва­них для обго­во­ре­н­ня, бу­ли дося­жні мо­жли­во­сті агра­рі­ям уже сьо­го­дні мі­ні­мі­зу­ва­ти втра­ти при зби­ран­ні вро­жаю й ма­кси­мі­зу­ва­ти свій при­бу­ток, за­оща­ди­ти на ку­пів­лі су­ча­сної сіль­гос­пте­хні­ки, про­во­ди­ти плі­дну спів­пра­цю бі­зне­су з дер­жа­вою. Втім, у під­сум­ку діа­лог між спі­ке­ра­ми й уча­сни­ка­ми се­мі­на­ру ви­йшов за рам­ки озна­че­них тем, тор­кнув­шись та­кож низ­ки ін­ших пи­тань — від на­у­ко­во-пра­кти­чних, як-от пер­спе­ктив роз­ви­тку укра­їн­сько­го сільськогосподарського ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, до сві­то­гля­дних, на кшталт від­хо­ду від мо­раль­но за­ста­рі­лих прин­ци­пів ро­бо­ти на зем­лі й пе­ре­орі­єн­та­ції на но­ві, ін­но­ва­цій­ні аграр­ні те­хно­ло­гії.

Від­кри­ва­ю­чи зу­стріч, ди­ре­ктор Тор­го­во­го до­му Egritech Оле­ксандр Стро­га­нов за­зна­чив, що на ній зі­бра­лись пар­тне­ри ком­па­нії та по­ку­пці її те­хні­ки — лю­ди, з яки­ми ком­па­нія ра­зом пра­цює і роз­бу­до­вує укра­їн­ський агро­бі­знес, і це дає мо­жли­вість від­вер­то обго­во­ри­ти на­яв­ні про­бле­ми. Одна з них по­ля­гає в уста­ле­но­му сприйнят­ті сіль­гос­пте­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва як яко­їсь те­хні­чно за­ста­рі­лої та не­на­дій­ної. Че­рез це, які б ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки не впро­ва­джу­ва­ли укра­їн­ські сіль­го­спма­ши­но­бу­дів­ни­ки, агра­рії вва­жа­ють за кра­ще ку­пи­ти вжи­ва­ну те­хні­ку з-за кор­до­ну.

Три­лан­ко­ва те­хно­ло­гія зби­ра­н­ня вро­жаю й бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі

Сло­ва ке­рів­ни­ка Egritech під­твер­див ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту про­гно­зу­ва­н­ня та ви­про­бу­ва­н­ня те­хні­ки і те­хно­ло­гій для сільськогосподарського ви­ро­бни­цтва іме­ні Л. По­го­рі­ло­го, до­ктор те­хні­чних на­ук Во­ло­ди­мир Крав­чук. Він по­ін­фор­му­вав, що згі­дно з ана­лі­зом стру­кту­ри за­без­пе­че­но­сті агро­під­при­ємств сільс­го­пте­хні­кою, 70–80% ві­тчи­зня­но­го пар­ку — це імпортні ма­ши­ни й агре­га­ти, і ли­ше 20–30% — ві­тчи­зня­ні. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, цю про­пор­цію тре­ба змі­ню­ва­ти, аби во­на ста­но­ви­ла хо­ча б 50:50. Умо­ви для цьо­го є, адже укра­їн­ські під­при­єм­ства вже ви­пу­ска­ють які­сну й на­дій­ну ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку. Щоб про­су­ва­ти­ся да­лі, ві­тчи­зня­ним ма­ши­но­бу­дів­ни­кам слід роз­ви­ва­ти ви­ро­бни­цтво скла­дної те­хні­ки 3–4 по­ко­лінь шля­хом йо­го ло­ка­лі­за­ції в Укра­ї­ні. На­ра­зі в кра­ї­ні на­лі­чу­є­ться по­над 120 під­при­ємств сільськогосподарського ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, але їх по­тен­ці­ал ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­де­ку­ди на 20–30%, як ма­кси­мум — на по­ло­ви­ну.

«Ми го­ту­є­мо свої про­гно­зи роз­ви­тку сіль­гос­пте­хні­ки й ба­чи­мо, що ри­нок ру­ха­ти­ме­ться в бік ефе­ктив­ні­шої екс­плу­а­та­ції те­хні­чно­го ре­сур­су. Для при­кла­ду, якщо про­ана­лі­зу­ва­ти тра­ди­цій­ну схе­му зби­ра­н­ня зер­на й ви­ве­зе­н­ня йо­го з по­ля, яка й до­сі діє на біль­шо­сті ма­лих і се­ре­дніх сіль­госп­під­при­ємств, то ма­є­мо до­сить нев­ті­шну кар­ти­ну», — за­ува­жив Во­ло­ди­мир Крав­чук.

Зокре­ма, за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них НДІ іме­ні Л. По­го­рі­ло­го до­слі­джень, ви­ван­та­же­н­ня зер­на з ком­бай­на в не­при­сто­со­ва­ні для цьо­го транс­порт­ні за­со­би зу­мов­лю­ють змен­ше­н­ня ча­су про­ду­ктив­ної ро­бо­ти те­хні­ки про­тя­гом змі­ни: ко­е­фі­ці­єнт ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ро­бо­чо­го ча­су змен­шу­є­ться з 1 до 0,61–0,68. На рі­зних мо­де­лях по­ту­жних ім­порт­них ком­бай­нів втра­ти ча­су ли­ше на зу­пин­ках для ви­ван­та­же­н­ня зер­на ста­нов­лять до 13,1% три­ва­ло­сті ро­бо­чої змі­ни! З ура­ху­ва­н­ням ча­су на очі­ку­ва­н­ня транс­пор­ту та йо­го під’їзд до ком­бай­на не­ефе­ктив­ні ви­тра­ти ча­су збіль­шу­ю­ться до 20%.

«Якщо удо­ско­на­ли­ти опе­ра­цію при­йма­н­ня зер­на від ком­бай­на та „по­збу­ти­ся” її не­про­ду­ктив­них еле­мен­тів, то ком­байн бу­де ці са­мі 1/5 ро­бо­чо­го ча­су пра­цю­ва­ти за при­зна­че­н­ням і йо­го змін­ний ви­ро­бі­ток від­по­від­но зро­сте на 20%», — за­зна­чив на­у­ко­вець.

Та­ким удо­ско­на­ле­н­ням є три­лан­ко­ва те­хно­ло­гія збо­ру вро­жаю. На від­мі­ну від тра­ди­цій­ної дво­лан­ко­вої во­на пе­ред­ба­чає ви­ко­ри­ста­н­ня бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів, які да­ють змо­гу ком­бай­нам пра­цю­ва­ти без­пе­ре­бій­но, не за­ли­ша­ю­чи по­ле. На­то­мість бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач ру­ха­є­ться за ком­бай­ном і за­ван­та­жу­є­ться зер­ном на хо­ду, а по­тім пе­ре­ван­та­жує вміст в ав­то­по­їзд, який че­кає оба­біч по­ля. Агра­рії, що вже ви­про­бу­ва­ли но­ву те­хно­ло­гію збо­ру вро­жаю, від­чу­ли на со­бі збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті зби­ра­н­ня вро­жаю при­бли­зно на 30%.

За сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Крав­чу­ка, три­лан­ко­ва те­хно­ло­гія зби­ра­н­ня вро­жаю на­бу­ває по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні, в нас пра­цю­ють кіль­ка по­ста­чаль­ни­ків ім­порт­них бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів і два ви­ро­бни­ки ці­єї те­хні­ки, одним з яких є ком­па­нія Egritech. Бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі ви­ро­бни­цтва ком­па­нії Egritech про­йшли ви­про­бу­ва­н­ня в УкрНДІПВТ, і як те­хні­ка з під­ви­ще­ним сту­пе­нем ри­зи­ку отри­ма­ли сер­ти­фі­ка­ти, що за­свід­чу­ють від­по­від­ність їх ти­пу ви­мо­гам те­хні­чних ре­гла­мен­тів. От­же, во­ни від­по­від­а­ють єв­ро­пей­ським ви­мо­гам що­до без­пе­ки та рів­ню єв­ро­пей­ської яко­сті.

Стан до­ріг і ва­го­вий кон­троль ван­та­жно­го ав­то­транс­пор­ту

На­ра­зі в Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться зби­ра­н­ня вро­жаю пі­зніх куль­тур і три­ває актив­не транс­пор­ту­ва­н­ня збіж­жя до місць збе­рі­га­н­ня та пор­тів. Це за­го­стри­ло бо­лі­сне для агра­рі­їв пи­та­н­ня ав­то­пе­ре­ве­зень з огля­ду на не­що­дав­но вста­нов­ле­ні нор­ми ва­го­во­го кон­тро­лю ван­та­жно­го ав­то­транс­пор­ту. Згі­дно з ни­ми, ма­кси­маль­но допу­сти­мою ва­гою транс­порт­но­го за­со­бу ра­зом із ван­та­жем на укра­їн­ських ав­то­шля­хах є 40 т. Са­ме че­рез не­зу­пин­ний рух пе­ре­ван­та­же­них фур укра­їн­ські до­ро­ги по­де­ку­ди ма­ють та­кий ви­гляд, на­че пі­сля ар­ти­ле­рій­сько­го об­стрі­лу.

Ви­сту­па­ю­чи на ор­га­ні­зо­ва­но­му ком­па­ні­єю Egritech се­мі­на­рі, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти Дер­жав­но­го ав­то­транс­порт­но­го на­у­ко­во-до­слі­дни­цько­го і прое­кт­но­го ін­сти­ту­ту Ан­дрій Гор­пи­нюк за­зна­чив, що сьо­го­дні в кра­ї­ні вкла­да­ю­ться ве­ли­че­зні ко­шти в бу­дів­ни­цтво та від­нов­ле­н­ня до­ріг, стан яких без­по­се­ре­дньо впли­ває на без­пе­ку до­ро­жньо­го ру­ху. Він по­ін­фор­му­вав, що про­тя­гом най­ближ­чих трьох ро­ків дер­жа­ва ви­ді­лить по­над 7 млрд гри­вень на за­хо­ди, пов’яза­ні з під­ви­ще­н­ням ці­єї без­пе­ки, й один із них — по­си­ле­н­ня ва­го­во­го кон­тро­лю за ван­та­жних пе­ре­ве­зень.

На­ра­зі «Укр­танс­без­пе­ка», яка опі­ку­є­ться цим пи­та­н­ням, не зда­тна про­кон­тро­лю­ва­ти до­три­ма­н­ня ав­то­пе­ре­ві­зни­ка­ми ці­єї ви­мо­ги на біль­шо­сті шля­хів, але на по­ча­тку

ли­сто­па­да в Ки­є­ві бу­ли пре­зен­то­ва­ні 26 су­ча­сних мо­біль­них ва­го­вих ком­пле­ксів, які пра­цю­ва­ти­муть на основ­них до­ро­гах, а не ли­ше в ста­ціо­нар­них пун­ктах. До кін­ця 2018 ро­ку бу­де при­дба­но ще 78 та­ких ком­пле­ксів, крім то­го, йде­ться й про при­дба­н­ня апа­ра­тних за­со­бів, яки мон­ту­ва­ти­му­ться в до­ро­жнє по­кри­т­тя й зва­жу­ва­ти­муть транс­порт­ні за­со­би без­по­се­ре­дньо під час ру­ху без їхньої зу­пин­ки.

«Наш ін­сти­тут„Дер­жав­то­транс­НДІ­про­ект” є упов­но­ва­же­ним ор­га­ном із сер­ти­фі­ка­ції транс­порт­них за­со­бів, і нам ду­же при­єм­но, що в Укра­ї­ні є ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки спе­ці­аль­ної ав­то­транс­порт­ної те­хні­ки, з яки­ми ми плі­дно спів­пра­цю­є­мо в пи­та­н­нях про­ве­де­н­ня ви­про­бу­вань і сер­ти­фі­ка­ції. Ми вдя­чні цим ви­ро­бни­кам, які ро­зу­мі­ють не­об­хі­дність від­по­від­но­сті кон­стру­кції транс­порт­них за­со­бів, що впли­ва­ють на без­пе­ку ру­ху та на збе­ре­же­н­ня до­ро­жньо­го по­ло­тна», — на­го­ло­сив Ан­дрій Гор­пи­нюк. Чи мо­жли­во ви­ро­бля­ти ав­то­транс­порт­ну те­хні­ку так, щоб її не мо­жна бу­ло пе­ре­ван­та­жи­ти? Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, Оле­ксандр Стро­га­нов за­зна­чив, що ком­па­нія Egritech, яка є ви­ро­бни­ком при­че­пів і ав­то­по­їздів для пе­ре­ве­зе­н­ня зер­на, від по­ча­тку впро­ва­ди­ла та­кі те­хно­ло­гії, аби вла­сни­ки її те­хні­ки мо­гли пе­ре­во­зи­ти ма­кси­маль­ну кіль­кість ван­та­жу, не по­ру­шу­ю­чи ви­мо­ги що­до ма­кси­маль­но при­пу­сти­мої ва­ги. «В нас ство­ре­но ав­то­по­їзди з ура­ху­ва­н­ням гра­ни­чної ва­ги, які мо­жуть пе­ре­во­зи­ти 23–25 тис. тонн ко­ри­сно­го ван­та­жу — це при­бли­зно 46 ку­бо­ме­трів. Ми за­про­ва­джу­є­мо но­ві ви­рі­ше­н­ня, ін­но­ва­ції, і вже ма­є­мо пла­ни на на­сту­пний рік, як ще змен­ши­ти ва­гу нет­то на­ших ав­то­по­їздів на 20–30%», — по­ін­фор­му­вав ке­рів­ник ком­па­нії Egritech.

Час­тко­ва ком­пен­са­ція агро­ви­ро­бни­кам вар­то­сті при­дба­ної ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки

Ве­ли­кою до­по­мо­гою і укра­їн­ським агра­рі­ям, і укра­їн­ським ма­ши­но­бу­дів­ни­кам ста­ла про­гра­ма час­тко­вої ком­пен­са­ції 20% вар­то­сті ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки. Для пер­ших це від­шко­ду­ва­н­ня зна­чної час­тки ви­трат на онов­ле­н­ня ма­шин­но­го пар­ку, для дру­гих — мо­жли­вість збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва й збу­ту, от­же, ма­є­мо сут­тє­ву дер­жав­ну під­трим­ку від­ра­зу двох га­лу­зей.

На­чаль­ник від­ді­лу роз­ви­тку АПК і хар­чо­вих про­ду­ктів Де­пар­та­мен­ту про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Оле­ксандр Крі­вой у сво­є­му ви­сту­пі за­зна­чив, що ме­ха­нізм ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­гос­пте­хні­ки вже за­твер­дже­но, і він є аб­со­лю­тно від­кри­тим. По­то­чно­го ро­ку із 44 пре­тен­ден­тів у спи­сок уча­сни­ків про­гра­ми по­тра­пи­ли 40 ви­ро­бни­ків, зокре­ма й ком­па­нія Egritech і чо­ти­ри про­по­но­ва­них нею ма­ши­ни. На­да­лі цей спи­сок має зро­ста­ти, а са­ма дер­жав­на про­гра­ма ком­пен­са­ції по­ши­рю­ва­ти­ме­ться по всіх обла­стях кра­ї­ни як для ви­ро­бни­ків, так і для їхніх по­ку­пців.

У свою чер­гу за­сту­пник на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня те­хні­чної по­лі­ти­ки в АПК Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Ана­то­лій Ку­же­люк по­ві­до­мив, що су­ма ком­пен­со­ва­них агра­рі­ям ко­штів уже ста­но­вить 46 млн гри­вень. У ве­ре­сні бу­ло по­да­но за­яв­ки ще на 35 млн гри­вень, і ця су­ма вже не­за­ба­ром бу­де роз­по­ді­ле­на між бан­ка­ми. За­галь­на кіль­кість тих, хто звер­нув­ся за ком­пен­са­ці­єю за весь час дії про­гра­ми, ста­но­вить 316 сіль­госп­під­при­ємств, за­галь­на кіль­кість при­дба­ної ни­ми те­хні­ки — 552 оди­ни­ці.

«Най­актив­ні­ше про­гра­мою ком­пен­са­ції ско­ри­ста­ли­ся За­по­різь­ка область — 53 го­спо­дар­ства, Лу­ган­ська — 36 го­спо­дарств, Хер­сон­ська — 20 го­спо­дарств. Най­мен­ше звер­ну­ли­ся за від­шко­ду­ва­н­ням агра­рії за­хі­дних обла­стей. Слід за­ува­жи­ти, що ця про­гра­ма ма­кси­маль­но спро­ще­на: для отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції по­трі­бний мі­ні­маль­ний па­кет до­ку­мен­тів — вла­сне, не­об­хі­дне ли­ше під­твер­дже­н­ня, що під­при­єм­ство при­дба­ло те­хні­ку, що під­па­дає під дер­жав­ну про­гра­му, і що ку­пів­ля здій­сню­ва­ла­ся че­рез упов­но­ва­же­ний банк. Ни­ні про­гра­ма де­да­лі на­би­рає обер­тів і не пе­ре­ри­ва­ти­ме­ться в зв’яз­ку із за­вер­ше­н­ням фі­нан­со­во­го ро­ку, тоб­то за ком­пен­са­ці­єю за ку­пле­ну в гру­дні те­хні­ку агра­рії мо­жуть звер­та­ти­ся у сі­чні 2018 ро­ку», — на­го­ло­сив Ана­то­лій Ку­же­люк.

За йо­го сло­ва­ми, на про­гра­му час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті при­дба­ної ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки дер­жа­ва пла­нує ви­ді­ли­ти 2018 ро­ку 945 млн гри­вень. На­да­лі ця су­ма зро­ста­ти­ме: у 2019 ро­ці — 1 млрд 420 млн, у 2020-му — 1,5 млрд, у 2020 ро­ці — ще 1 млрд 640 млн гри­вень.

Сільське господарство — не ли­ше господарство, а на­сам­пе­ред бі­знес

Ана­лі­ти­ки су­ча­сно­го рин­ку ствер­джу­ють, що го­лов­ний крок, який уже зро­би­ли укра­їн­ські агра­рії, це пра­виль­не усві­дом­ле­н­ня ді­яль­но­сті АПК як бі­зне­су, від яко­го за­ле­жить май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни. За сло­ва­ми не­за­ле­жно­го екс­пер­та Ан­дрія Длі­га­ча, який та­кож взяв сло­во на зу­стрі­чі, організованій ком­па­ні­єю Egritech, сьо­го­дні все біль­ше сіль­го­спви­ро­бни­ків, ро­з­гля­да­ю­чи аграр­ний бі­знес, ро­блять акцент не на по­нят­ті «аграр­ний», а на по­нят­ті «бі­знес».

«Пе­ре­о­бла­дна­н­ня еле­ва­то­ра для ро­бо­ти на аль­тер­на­тив­но­му па­ли­ві з від­хо­дів зер­на оку­па­є­ться за один се­зон, бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач — за 1–2 ро­ки. В нас в Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться 14 тис. ком­бай­нів, до яких по­трі­бно 7 тис. бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів, а не со­тні, які є на сьо­го­дні. Тоб­то ми сто­ї­мо ще на по­ча­тку пе­ре­тво­ре­н­ня аграр­но­го ви­ро­бни­цтва на бі­знес, який має при­но­си­ти ма­кси­маль­ний і ста­лий при­бу­ток. По­рів­ня­ти 100 ц/га уро­жай­ність зер­но­вих у Гол­лан­дії й на­ші 50 ц/га на най­кра­щих у сві­ті чор­но­зе­мах, до­хо­диш ви­снов­ку, що нам є ку­ди роз­ви­ва­ти­ся», — за­ува­жив Ан­дрій Длі­гач.

Однак, на­го­ло­сив він, в осно­ві роз­ви­тку має бу­ти ре­тель­ний еко­но­мі­чний про­ра­ху­нок. Ура­хо­ву­ю­чи швид­кий роз­ви­ток сві­то­вих те­хно­ло­гій, в осно­ві по­бу­до­ви укра­їн­сько­го аграр­но­го бі­зне­су має бу­ти за­кла­де­на еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність і чі­ткий роз­ра­ху­нок. І най­го­лов­ні­ше для нас — це пе­ре­йти від «вій­ни» до мо­де­лі пар­тнер­ства всіх пред­став­ни­ків аграр­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу кра­ї­ни, впев­не­ний екс­перт.

Ком­па­нія Egritech: до­ся­гне­н­ня та пла­ни на май­бу­тнє

Під­су­мо­ву­ю­чи ідеї й дум­ки, ви­слов­ле­ні на зу­стрі­чі, вла­сник ком­па­нії Egritech Олег Авер’янов за­зна­чив, що май­бу­тнє укра­їн­ської еко­но­мі­ки — за аграр­ним се­кто­ром, то­му ті кро­ки, що дер­жа­ва здій­сню­ва­ти­ме на під­трим­ку ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки, — це ду­же ва­жли­ві кро­ки. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ма­ють ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал, і во­ни ні­чим не гір­ші й не по­сту­па­ю­ться за­кор­дон­ним ком­па­ні­ям ні по ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях, ні по ін­же­нер­них ви­рі­ше­н­нях. До то­го ж, на­го­ло­сив він, ком­па­нія Egritech не про­сто про­дає те­хні­ку, а про­по­нує го­то­ві бі­знес-рі­ше­н­ня, зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню яких агра­рії за­оща­джу­ють ко­шти, зав­дя­ки чо­му змо­жуть ку­пу­ва­ти біль­ше те­хні­ки.

«На­ша те­хні­ка на­прав­ле­на на вті­ле­н­ня ін­но­ва­цій. Пе­ред на­ми сто­їть зав­да­н­ня — ско­ро­ти­ти час ви­ван­та­же­н­ня бун­ке­рів­пе­ре­ван­та­жу­ва­чів до трьох хви­лин шля­хом ви­ро­бни­цтва вла­сно­го ре­ду­кто­ра. Це ще на 30% збіль­шить еко­но­мі­чний ефект ко­ри­сту­ва­н­ня ци­ми ма­ши­на­ми. Крім то­го, ми роз­ро­бля­є­мо но­ві по­лег­ше­ні мо­де­лі ав­то­по­їздів, ав­то­при­че­пів, які б мо­гли пе­ре­во­зи­ти біль­ше ван­та­жу за не­змін­ної за­галь­ної ва­ги. Вже те­пер зав­дя­ки по­лег­ше­ній ра­мі, по­лег­ше­но­му ку­зо­ву на­ші ма­ши­ни мо­жуть пе­ре­во­зи­ти 24 ку­бо­ме­три на­си­пних ван­та­жів, а при­че­пи — 26 ку­бо­ме­трів. Ана­ло­гів на­шій про­ду­кції на укра­їн­сько­му рин­ку — не­ма. На на­сту­пний рік ми ста­ви­мо со­бі за ме­ту роз­по­ча­ти ви­ро­бни­цтво еле­мен­тів і ку­зо­вів транс­пор­ту з лег­ких ав­стрій­ських ста­лей. Вар­тість та­кої те­хні­ки бу­де біль­шою, але че­рез збіль­ше­н­ня ван­та­жно­сті во­на се­бе швид­ко оку­пить», — упев­не­ний Олег Авер’янов.

Ком­па­нія Egritech ство­рює на­дій­ні які­сні ма­ши­ни, вдо­ско­на­лю­ю­чи ви­ро­бни­цтво. Цьо­го ро­ку ра­зом із за­во­дом «По­жма­ши­на», на ба­зі яко­го пра­цює ком­па­нія, мо­дер­ні­зо­ва­но ви­ро­бни­че обла­дна­н­ня: за­ку­пле­но то­кар­но-обро­бні цен­три з чи­сло­вим про­грам­ним ке­ру­ва­н­ням, уста­тку­ва­н­ня пла­змо­вої різ­ки ме­та­лу, вво­ди­ться в екс­плу­а­та­цію ро­бо­ти­зо­ва­ний ком­плекс зва­рю­ва­н­ня рам і ку­зо­вів. Ін­же­нер­ний по­тен­ці­ал ком­па­нії не по­сту­па­є­ться іно­зем­ним ви­ро­бни­кам.

«На­ша ме­та — ви­йти на ви­ро­бни­цтво 300 оди­ниць бун­ке­рів і 300 ав­то­по­їздів на рік. Наш ана­ліз рин­ку свід­чить, що та­ка по­тре­ба є і во­на на­віть біль­ше. Ві­дро­ди­ти ві­тчи­зня­не сіль­сько­го­спо­дар­ське ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня — на­ше зав­да­н­ня», — на­го­ло­сив вла­сник ком­па­нії Egritech.

Во­ло­ди­мир Крав­чук

Оле­ксандр Стро­га­нов

Олег Авер’янов

Оле­ксандр Крі­вой

Ан­дрій Длі­гач

Ан­дрій Гор­пи­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.