«УКРОЛІЯ» сер­ти­фі­ку­ва­ла своє ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чної олії

AgroMarket - - ІСТОРІЯ УСПІХУ -

Но­вий­за­во­ді­зви­ро­бни­цтва­ор­га­ні­чно­ї­о­лії «Укролія Ор­га­нік» у Ди­кань­ці Пол­тав­ської обла­сті є пер­шим в Укра­ї­ні під­при­єм­ством, сер­ти­фі­ко­ва­ним за стан­дар­том ор­га­ні­чних про­ду­ктів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу №17-0773-01. Як за­зна­чив ди­ре­ктор із роз­ви­тку ком­па­нії «УКРОЛІЯ» Юрій Шев­чен­ко, ви­ро­бни­цтво бу­ло ство­ре­не за п’ять мі­ся­ців. У ви­ро­бни­чо­му це­ху під­при­єм­ства — су­ча­сне уста­тку­ва­н­ня, най­кра­щий у сво­є­му кла­сі прес і но­ві­тня уста­нов­ка ра­фі­ну­ва­н­ня (ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва), а та­кож уні­каль­ний для Укра­ї­ни фран­цузь­кий про­бо­від­бір­ник. Про­цес ви­ро­бни­цтва олії без­від­хо­дний, сту­пінь ав­то­ма­ти­за­ції — ма­кси­маль­ний для та­ко­го ти­пу ви­ро­бни­цтва. До то­го ж олія не мі­стить пе­сти­ци­дів. За­пла­но­ва­ні ви­ро­бни­чі по­ка­зни­ки: пе­ре­роб­ка со­ня­шни­ку — 18 000 т/год, ор­га­ні­чна со­ня­шни­ко­ва олія — 7020, ма­ку­ха — 7100, лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ку — 3000, пе­ре­роб­ка сої — 50 000, ор­га­ні­чна со­є­ва олія — 6750, ма­ку­ха — 39 500 т/год.

За сло­ва­ми го­лов­но­го те­хно­ло­га «Укролія Ор­га­нік» Сер­гія Ко­свин­це­ва, із сер­ти­фі­ка­том Organic Standard про­ду­кція за­во­ду має до­ступ до єв­ро­пей­ських і сві­то­вих рин­ків. Старт про­да­жів ор­га­ні­чної олії за­пла­но­ва­но на гру­день 2017 ро­ку.

В лю­то­му 2018 ро­ку ком­па­нія «УКРОЛІЯ» у скла­ді екс­по­нен­тів на­ціо­наль­но­го стен­да Укра­ї­ни ре­пре­зен­ту­ва­ти­ме про­ду­кцію «Укролія Ор­га­нік» на між­на­ро­дній ви­став­ці BIOFACH 2018 Nuremberg.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.