Є по­ле для ма­нев­рів

Фор­му­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для подаль­шо­го зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

На тлі стрім­кої де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти на по­ча­тку 2018-го з ко­жним на­сту­пним стриб­ком обмін­но­го кур­су за­го­стрю­ва­ла­ся й су­спіль­на на­пру­га. Осо­бли­во — з огля­ду на по­си­ле­н­ня ува­ги за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції до те­ми зна­чно­го зро­ста­н­ня ви­плат по зов­ні­шньо­му бор­гу кра­ї­ни. І справ­ді, 3,5 мі­льяр­да до­ла­рів, що пі­дуть на об­слу­го­ву­ва­н­ня зов­ні­шньо­го бор­гу, та ще 3 мі­льяр­ди на ви­пла­ти, пов’яза­ні з вну­трі­шнім бор­гом, де­но­мі­но­ва­ним у ва­лю­ті, — це ду­же сут­тє­ве збіль­ше­н­ня ви­плат у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім ро­ком. Ра­зом із тим не все так одно­зна­чно.

Грив­ня, як ві­до­мо, актив ду­же «се­зон­ний»: змі­цню­є­ться про­тя­гом пер­шо­го пів­річ­чя та де­валь­вує у дру­го­му. Цьо­му спри­яє по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня по­зи­тив­но­го саль­до ку­пів­лі-про­да­жу ва­лю­ти на­се­ле­н­ням аж до се­ре­ди­ни ро­ку та змен­ше­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту з бо­ку ім­пор­те­рів, що опла­чу­ють то­вар­ні кре­ди­ти на­при­кін­ці ро­ку. 2018-го у цей про­цес вне­сли по­жвав­ле­н­ня іно­зем­ні ін­ве­сто­ри.

З по­ча­тку ро­ку, за офі­цій­ною ста­ти­сти­кою, іно­зем­ці при­дба­ли ли­ше облі­га­цій вну­трі­шньої дер­жав­ної по­зи­ки на 8,5 мі­льяр­да гри­вень (близь­ко 320 міль­йо­нів до­ла­рів). Ін­ші по­то­ки іно­зем­них гро­шей бу­ли спря­мо­ва­ні на фон- до­вий ри­нок Укра­ї­ни та ри­нок не­ру­хо­мо­сті. У по­єд­нан­ні з ре­кор­дною про­по­зи­ці­єю ва­лю­ти від на­се­ле­н­ня, що про­да­ло у сі­чні на 200 міль­йо­нів до­ла­рів біль­ше ніж ку­пи­ло, ці над­хо­дже­н­ня зу­пи­ни­ли де­валь­ва­цій­ний тренд грив­ні й за­по­ча­тку­ва­ли її змі­цне­н­ня. До сло­ва, на­при­кін­ці гру­дня аген­ція Bloomberg роз­мі­сти­ла роз­ло­гу франт-ста­т­тю «Най­кра­щі ін­ве­сти­ції 2017 ро­ку». У ній Укра­їн­ський фон­до­вий ри­нок по­сів по­че­сне дру­ге мі­сце, зле­тів­ши на 80% та пропу­стив­ши по­пе­ре­ду се­бе ли­ше Бі­тко­ін. Окрім то­го, На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни під­няв облі­ко­ву став­ку до 16%, а зго­дом і до 17%...

Якщо на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку на­віть на­йопти­мі­сти­чні­ші ана­лі­ти­ки не про­гно­зу­ва­ли змі­цне­н­ня грив­ні ниж­че рів­ня 27,5 за до­лар, то те­пер курс 26,1 на кі­нець дру­го­го квар­та­лу ви­да­є­ться ціл­ком імо­вір­ною пер­спе­кти­вою. Та­кий роз­ви­ток по­дій є са­ме тим, чо­го пра­гнув до­ся­гну­ти НБУ сво­ї­ми ді­я­ми. Зро­ста­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску в еко­но­мі­ці вже три­ва­лий час ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня ре­гу­ля­то­ра. Ми­ну­лий рік кра­ї­на за­кін­чи­ла з по­ка­зни­ком Ін­де­ксу спо­жив­чих цін на по­зна­чці 13,7%, що зна­чно пе­ре­ви­щи­ло очі­ку­ва­н­ня го­лов­но­го бан­ку кра­ї­ни. Са­ме то­му НБУ по­чав вда­ва­ти­ся до за­хо­дів жорс­ткі­шої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. Під­ня­т­тя облі­ко­вої став­ки має по­бі­чний не­га­тив­ний вплив на еко­но­мі­ку, під­ви­щу­ю­чи вар­тість по­зик та за­шко­джу­ю­чи зро­стан­ню еко­но­мі­ки. Че­рез це дії НБУ ви­кли­ка­ли не­аби­яку хви­лю кри­ти­ки у су­спіль­стві. Про­те, зва­жа­ю­чи на ду­же спри­я­тли­ві, як вну­трі­шні, так і зов­ні­шні умо­ви для збіль­ше­н­ня на­ціо­наль­но­го ВВП, тем­пи еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня не ма­ють ви­кли­ка­ти за­не­по­ко­є­н­ня у цьо­му ро­ці. На­то­мість бо­роть­ба з ін­фля­ці­єю має ста­ти го­лов­ним прі­о­ри­те­том ре­гу­ля­то­ра.

Ви­щі від­со­тко­ві став­ки при­гні­чу­ють кре­ди­тну актив­ність та та­ким чи­ном здій­сню­ють тиск на ін­фля­цію. Одно­ча­сно, ви­со­кі став­ки при­ва­блю­ють іно­зем­ні ін­ве­сти­ції в бор­го­ві па­пе­ри та на­да­ють під­трим­ку на­ціо­наль­ній ва­лю­ті. Змі­цне­н­ня грив­ні ро­бить свій вне­сок у зни­же­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску, змен­шу­ю­чи вплив ім­пор­ту на ці­ни. З огля­ду на це, мо­жна при­пу­сти­ти, що НБУ і на­да­лі до­три­му­ва­ти­ме­ться жорс­ткої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, утри­му­ю­чи став­ку на ви­со­ко­му рів­ні й під­три­му­ю­чи на­ціо­наль­ну ва­лю­ту.

Ін­ший чин­ник, що ство­рю­ва­ти­ме спри­я­тли­ві умо­ви для грив­ні — це зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів на сві­то­вих май­дан­чи­ках. Ін­фля­ція чим да­лі тим го­ло­сні­ше за­яв­ляє про се­бе не тіль­ки в Укра­ї­ні, але і у Спо­лу­че­них Шта­тах. Ста­ном на сі­чень Ін­декс спо­жив­чих цін у США ста­но­вить 2,1% рік до ро­ку. Мо­жна зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що до кін­ця дру­го­го квар­та­лу ін­фля­ція зле­тить до по­зна­чки близь­ко 3,1%. Це ін­фля­цій­не се­ре­до­ви­ще ство­рює вкрай спри­я­тли­ві умо­ви для подаль­шо­го зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів. Як на­слі­док, грив­ня отри­має під­трим­ку, як зав­дя­ки зро­стан­ню ва­лю­тної ви­ру­чки укра­їн­ських екс­пор­те­рів, так і зав­дя­ки збіль­шен­ню за­ці­кав­ле­но­сті сві­то­вих ін­ве­сто­рів в акти­вах кра­їн-екс­пор­те­рів си­ро­ви­ни.

У пов­ній мі­рі спри­я­тли­ви­ми умо­ва­ми ма­ють ско­ри­ста­тись і зернові. Якщо не­що­дав­нє зро­ста­н­ня вар­то­сті пше­ни­ці спи­ра­є­ться го­лов­ним чи­ном на по­га­ні по­го­дні умо­ви у Спо­лу­че­них Шта­тах та ви­гля­дає де­що тим­ча­со­во пе­ре­біль­ше­ним, то зро­ста­н­ня вар­то­сті ку­ку­ру­дзи спи­ра­є­ться на су­то фун­да­мен­таль­ні об­ста­ви­ни.

У сві­ті на­ра­зі за­ли­ши­ло­ся ли­ше два по­ста­чаль­ни­ка ку­ку­ру­дзи — США та Укра­ї­на. Ар­ген­ти­на, що має ви­ве­сти свій вро­жай у се­ре­ди­ні бе­ре­зня, бу­де не в змо­зі зна­чно при­ти­сну­ти ці­ни, че­рез мен­ший ніж очі­ку­ва­ло­ся вро­жай. Та­ким чи­ном США кон­тра­кту­ють на екс­порт вже сім ти­жнів у се­ре­дньо­му 1,7 міль­йо­на тонн ку­ку­ру­дзи на тиждень. Ви­со­кий зов­ні­шній по­пит під­ні­має вну­трі­шні ці­ни та зго­дом тя­гне ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі вго­ру. Укра­їн­ська ку­ку­ру­дза фа­кти­чно не кон­ку­рує з аме­ри­кан­ським збіж­жям то­му, що укра­їн­ська ку­ку­ру­дза не ГМО та має ло­гі­сти­чні пе­ре­ва­ги з огля­ду на близь­кість роз­та­шу­ва­н­ня на­ших го­лов­них рин­ків збу­ту (ЄС та Пів­ні­чна Афри­ка). Та­ким чи­ном, ве­ли­ка пре­мія, що ро­бить укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу най­до­рож­чою у сві­ті, не ство­рює пе­ре­шкод для її екс­пор­ту. По­то­чний роз­ви­ток по­дій дає під­ста­ви очі­ку­ва­ти, що пі­сля не­три­ва­ло­го під­сі­да­н­ня ці­ни про­тя­гом по­ча­тку ве­сни че­рез ви­хід ар­ген­тин­ської ку­ку­ру­дзи на ри­нок ближ­че до по­ча­тку лі­та ми мо­же­мо ста­ти свід­ка­ми зро­ста­н­ня вар­то­сті укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи ви­ще по­зна­чки 200 до­ла­рів (за умо­ва­ми FOB).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.