деталі й го­лов­не

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Пер­ші сім ОТГ отри­ма­ли сільгоспземлі

Стар­ту­ва­ла пер­ша хви­ля пе­ре­да­чі зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів у вла­сність об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад.

Як по­ві­дом­ляє «Уря­до­вий пор­тал», зе­мель­ні ді­лян­ки за­галь­ною пло­щею 7,8 тис. ге­кта­рів в ко­му­наль­ну вла­сність отри­ма­ли Го­ро­ди­щен­ська сіль­ська ОТГ Лу­цько­го ра­йо­ну Во­лин­ської обла­сті (926,5 га); Гір­сів­ськая сіль­ська ОТГ і При­а­зов­ська се­ли­щна ОТГ При­а­зов­сько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті (798,5 га і 705,2 га від­по­від­но); Смир­нов­ська сіль­ська ОТГ Біль­ма­цько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті (1,6 тис. ге­кта­рів); По­мі­чнян­ська мі­ська ОТГ До­бро­ве­ли­чків­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­град­ської обла­сті (70,6 га); Обо­лон­ська сіль­ська ОТГ Се­ме­нів­сько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті ( 3 тис. ге­кта­рів); На­та­лін­ська сіль­ська ОТГ Кра­сно­град­сько­го ра­йо­ну Хар­ків­ської обла­сті (791 га). 100% цих ді­ля­нок на те­ри­то­рії за­зна­че­них ОТГ бу­ли сфор­мо­ва­ні й ві­до­мо­сті про них бу­ли вне­се­ні до Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру. Це до­зво­ли­ло здій­сни­ти пе­ре­да­чу в сти­слі тер­мі­ни — про­тя­гом двох ти­жнів з мо­мен­ту отри­ма­н­ня від­по­від­но­го звер­не­н­ня го­лов­ним управ­лі­н­ням зе­мель­ної слу­жби. Про­це­ду­ра не по­тре­бу­ва­ла ви­трат з дер­жав­но­го бю­дже­ту.

На­га­да­є­мо, рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу зе­мель уря­дов­ці ухва­ли­ли на­при­кін­ці сі­чня. Орі­єн­тов­на пло­ща угідь, вла­сни­ка­ми яких до кін­ця ро­ку ста­нуть об’єд­на­ні те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди, ста­но­вить близь­ко 760 тис. ге­кта­рів.

Про­гра­ми держ­під­трим­ки спря­мо­ва­ні на еко­но­мі­чний і со­ці­аль­ний роз­ви­ток ре­гіо­нів

Аби про до­та­ції ді­зна­ло­ся що­най­біль­ше аграріїв по всій кра­ї­ні, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки про­ва­дить ши­ро­ку роз’ясню­валь­ну кам­па­нію. Як за­зна­чи­ла на одно­му з та­ких се­мі­на­рів за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­на Ко­ва­льо­ва, всі по­ряд­ки ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів і деталі отри­ма­н­ня держ­під­трим­ки є у від­кри­то­му до­сту­пі, тож ко­жен охо­чий мо­же з ни­ми озна­йо­ми­ти­ся й актив­но до­лу­ча­ти­ся до про­грам. Ін­стру­мен­та­рії роз­ро­бля­ли­ся у спів­пра­ці з про­філь­ни­ми асо­ці­а­ці­я­ми, з пред­став­ни­ка­ми сіль­го­спви­ро­бни­ків і фер­ме­рів для ро­зу­мі­н­ня й ура­ху­ва­н­ня ре­аль­них по­треб отри­му­ва­чів до­та­цій. Як за­зна­чи­ла Оле­на Ко­ва­льо­ва, без­по­се­ре­дня ко­му­ні­ка­ція між вла­дою і агра­рі­я­ми пе­ред но­вим аграр­ним се­зо­ном ду­же ва­жли­ва і до­зво­лить по­си­ли­ти ефе­ктив­ність ре­а­лі­за­ції про­грам.

Цьо­го­рі­чні про­гра­ми під­трим­ки скон­цен­тро­ва­ні на най­більш прі­о­ри­те­тних на­пря­мах АПК — тва­рин­ни­цтві (4 млрд гри­вень), фер­мер­стві та ко­о­пе­ра­ції (1 млрд гри­вень), сіль­гос­пте­хні­ці (945 млн гри­вень), са­дів­ни­цтві та ви­но­гра­дар­стві (300 млн гри­вень). Се­ред осо­бли­во­стей — за­лу­че­н­ня бан­ків для мі­ні­мі­за­ції уча­сті чи­нов­ни­ків у про­це­сі ви­плат і за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті, пря­мі ви­пла­ти гро­ма­дя­нам (2500 гри­вень за утри­ма­н­ня те­ля­ти до 1-рі­чно­го ві­ку), пре­фе­рен­ції для фер­ме­рів (ком­пен­са­ція 40% вар­то­сті те­хні­ки, 80% вар­то­сті укра­їн­сько­го на­сі­н­ня), акцент на під­трим­ці ко­о­пе­ра­ції (ком­пен­са­ція 70% вар­то­сті обладнання), збіль­ше­н­ня ком­пен­са­ції за ку­пів­лю сільгосптехніки укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва з 20% до 25% то­що. На пе­ре­ко­на­н­ня по­са­дов­ців із про­філь­но­го мі­ні­стер­ства, кон­цен­тра­ція цьо­го­рі­чних про­грам держ­під­трим­ки на ви­кли­ках га­лу­зі і по­тре­бах ма­лих та се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків до­зво­лить за­без­пе­чи­ти дов­го­три­ва­лий со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний ефект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.