Ці­на пи­та­н­ня На­яв­ність фаль­си­фі­ко­ва­ної про­ду­кції в будь-яко­му се­гмен­ті аграр­но­го рин­ку да­є­ться взна­ки всій га­лу­зі. Мо­ва про по­ру­ше­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, зни­же­н­ня при­бу­тку сіль­го­спви­ро­бни­ка, якість про­до­воль­чих ре­сур­сів і не тіль­ки. Се­ред найг

Фаль­си­фі­кат на укра­їн­сько­му рин­ку на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку: 20% аграріїв ку­пу­ють йо­го сві­до­мо, а 30% — че­рез та­кі під­роб­ки за­зна­ють зби­тків

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Про це, зокре­ма, свід­чать ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня «Фаль­си­фі­кат на укра­їн­сько­му рин­ку по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку», яке ми­ну­ло­го мі­ся­ця в пар­тнер­стві з На­сін­нє­вою асо­ці­а­ці­єю Укра­ї­ни про­ве­ла аген­ція «АПК-Ін­форм». На пи­та­н­ня що­до фаль­си­фі­ко­ва­но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу від­по­від­а­ли ке­рів­ни­ки й го­лов­ні агро­но­ми під­при­ємств, що ви­ро­щу­ють ку­ку­ру­дзу (150 ре­спон­ден­тів) і со­ня­шник (150 ре­спон­ден­тів). Се­ред них, зокре­ма, сіль­госп­під­при­єм­ства з по­сів­ною пло­щею від 100 га — до агро­хол­дин­гів. Без­умов­но, вка­за­на ви­бір­ка не мо­же вва­жа­ти­ся ре­пре­зен­та­тив­ною й не екс­тра­по­лю­ва­ла­ся, ра­зом із тим, ана­лі­зу­ю­чи отри­ма­ні да­ні, ана­лі­ти­ки агент­ства ви­зна­чи­ли за­галь­ні тен­ден­ції й при­чи­ни ви­ко­ри­ста­н­ня агра­рі­я­ми фаль­си­фі­ка­ту.

По­над 20% ре­спон­ден­тів за­зна­чи­ли, що то­рік усві­дом­ле­но ку­пу­ва­ли не ори­гі­наль­ний по­сів­ний ма­те­рі­ал, ро­зу­мі­ю­чи, що ри­зи­ки ви­ко­ри­ста­н­ня та­кої про­ду­кції до­ста­тньо ве­ли­кі. Го­лов­ною при­чи­ною ку­пів­лі фаль­си­фі­ко­ва­но­го на­сі­н­ня бу­ла йо­го низь­ка вар­тість і прийня­тна фор­ма роз­ра­хун­ків, зокре­ма й бар­тер­ні. Втім, біль­шо­сті аграріїв, ко­трі ско­ри­ста­ли­ся не­до­бро­які­сним на­сі­н­ням, та­ка ви­го­да ко­шту­ва­ла до­сить до­ро­го. Роз­по­від­а­ю­чи про ті про­бле­ми, з яки­ми зі­ткну­ли­ся, ба­га­то уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня не мо­гли стри­ма­ти емо­цій: уря­ту­ва­ти си­ту­а­цію не вда­ло­ся ні які­сни­ми до­бри­ва­ми, ні своє­ча­сною оброб­кою ЗЗР.

Го­лов­на при­чи­на усві­дом­ле­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня фаль­си­фі­ко­ва­но­го на­сі­н­ня, за да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, — пи­та­н­ня ці­ни. Від­так най­ча­сті­ше не­до­ро­гу про­ду­кцію ку­пу­ва­ли дрі­бні сіль­го­спви­ро­бни­ки. Під­при­єм­ства, що обро­бля­ють до 5000 га по­сів­них площ, бу­ли го­то­ві при­дба­ти на­сі­н­ня со­ня­шни­ку в ді­а­па­зо­ні 1–4 тис. грн /п. од. Що­прав­да, 20% та­ких ре­спон­ден­тів ви­тра­ча­ли на на­сі­н­ня, яке до­рож­че за 5 тис. грн / п. од. Во­дно­час біль­шість сіль­го­спви­ро­бни­ків, ко­трі обро­бля­ють по­над 10 тис. ге­кта­рів по­сів­них площ, за­зна­ча­ли, що за ку­пів­лі по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу орі­єн­то­ва­ні на ці­ну від 3 тис. грн / п. од. Слід за­зна­чи­ти, що все ж та­ки біль­ша ча­сти­на опе­ра­цій ста­но­ви­ла близь­ко 4–5 тис. грн / п. од.

З ку­пів­лею по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ку­ку­ру­дзи си­ту­а­ція ба­га­то в чо­му схо­жа. Агро­го­спо­дар­ства, що обро­бля­ють до 5000 га по­сів­них площ, за­зна­чи­ли про го­тов­ність при­дба­ти на­сі­н­ня за 1–4 тис. грн /п. од. Вба­ча­ють до­ціль­ність ку­пів­лі на­сі­н­ня, що до­рож­че за 4 тис. грн / п. од., під­при­єм­ства, що обро­бля­ють по­над 10 000 га по­сів­них площ.

Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня ви­яви­ли низ­ку ва­жли­вих акцен­тів, на яких ви­бу­ду­ва­ли свої ви­снов­ки ана­лі­ти­ки «АПК-Ін­форм». Пе­ред­усім дрі­бні сіль­го­спви­ро­бни­ки по­тре­бу­ють біль­шої ло­яль­но­сті з бо­ку ком­па­ній — ви­ро­бни­ків по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Крім то­го, ри­нок по­тре­бує шир­шо­го ін­фор­му­ва­н­ня (при­мі­ром, під час осві­тніх за­хо­дів) що­до то­го, як роз­рі­зни­ти ори­гі­наль­не на­сі­н­ня й під­роб­ку, і чо­му так ва­жли­во спів­пра­цю­ва­ти з офі­цій­ни­ми пред­став­ни­ка­ми зна­них тор­го­вих ма­рок. Окрім тих аграріїв, що сві­до­мо ку­пу­ва­ли фаль­си­фі­кат, пра­кти­чно ко­жен тре­тій уча­сник опи­ту­ва­н­ня зі­зна­вав­ся, що за­знав зби­тків, бо був ошу­ка­ний про­дав­ця­ми під­ро­бок.

Оле­ксан­дри­на ОВДІЄНКО, ке­рів­ник слу­жби Call Center «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.