Знай­де­но ком­про­міс у пи­тан­ні що­до ре­є­стра­ції сільгосптехніки

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

23 лю­то­го 2018 ро­ку на­бу­ла чин­но­сті уря­до­ва по­ста­но­ва від 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку «Про вне­се­н­ня змін до по­ряд­ків, за­твер­дже­них по­ста­но­ва­ми Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 8 ли­пня 2009 ро­ку №694 і від 11 ли­сто­па­да 2009 ро­ку №1200», згі­дно з якою одним із основ­них і обов’яз­ко­вих до­ку­мен­тів для подаль­шої ві­дом­чої ре­є­стра­ції те­хні­ки є сер­ти­фі­кат за­твер­дже­н­ня ти­пу, ви­да­ний ор­га­ном з оцін­ки від­по­від­но­сті.

«Сер­ти­фі­кат за­твер­дже­н­ня ти­пу ви­да­є­ться на п’ять ро­ків і пе­ред­ба­чає не тіль­ки пе­ре­вір­ку дій­сно­сті сер­ти­фі­ка­тів на ком­по­нен­ти чи про­ве­де­н­ня ви­про­бу­вань, а й ви­їзд на ви­ро­бни­цтво спе­ці­а­лі­ста ор­га­ну за­твер­дже­н­ня, що в рам­ках спів­пра­ці з іно­зем­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми за­би­рає чи­ма­ло ча­су. Це й по­го­дже­н­ня з за­во­да­ми, го­лов­ни­ми офі­са­ми ком­па­ній, від­кри­т­тя віз і вза­га­лі узго­дже­н­ня гра­фі­ку ви­їзду спе­ці­а­лі­ста», — за­ува­жує Олег Не­сте­ров, ко­ор­ди­на­тор ко­мі­те­ту те­хні­ки асо­ці­а­ції УКАБ.

Аби вре­гу­лю­ва­ти ці мо­мен­ти, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та ор­ган за­твер­дже­н­ня за­про­по­ну­ва­ли про­мі­жне рі­ше­н­ня сто­сов­но пер­шо­чер­го­вої те­хні­ки, яку за­во­зять під уже укла­де­ні кон­тра­кти — сер­ти­фі­кат на пар­тію. Та­кий до­ку­мент мо­жна отри­ма­ти за зна­чно швид­шою про­це­ду­рою, що на­дасть ви­ро­бни­кам час для отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­ту за­твер­дже­н­ня ти­пу. Це до­зво­лить не зі­рва­ти по­ча­ток ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт, а агра­рі­ям — вча­сно отри­ма­ти те­хні­ку з на­яв­ним сер­ти­фі­ка­том. Пи­та­н­ня про­хо­дже­н­ня про­це­ду­ри за­твер­дже­н­ня ти­пу та отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та на сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку бу­ло обго­во­ре­но під час зу­стрі­чі ком­па­ній-чле­нів УКАБ із пред­став­ни­ка­ми аграр­но­го мі­ні­стер­ства, Держ­прод­спо­жив­слу­жби та ви­ро­бни­ка­ми те­хні­ки під го­ло­ву­ва­н­ням Во­ло­ди­ми­ра То­пчія, ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту зем­ле­роб­ства та те­хні­чної по­лі­ти­ки в АПК за уча­сті ор­га­нів за­твер­дже­н­ня (ДП «НТЦ «Агро­СЕПРО»» НААН та ДП «УкрЦВТ» (УкрНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го)).

«Ва­жли­вим мо­мен­том для усіх уча­сни­ків рин­ку є дій­сність і за­кон­ність ви­да­них сер­ти­фі­ка­тів на пар­тію, адже для здій­сне­н­ня фі­нан­со­вих опе­ра­цій з бан­ком чи тор­гів­лі (опто­вої чи роз­дрі­бної) те­хні­ка по­вин­на бу­ти за­ре­є­стро­ва­на, тоб­то є не­об­хі­дною на­яв­ність дій­сно­го та вне­се­но­го в ре­єстр сер­ти­фі­ка­та, аби не ви­ни­ка­ло пи­тань у Держ­прод­спо­жив­слу­жби, як ор­га­ну, що за­йма­є­ться ві­дом­чою ре­є­стра­ці­єю і рин­ко­вим на­гля­дом», — про­ко­мен­ту­вав Олег Не­сте­ров. За ін­фор­ма­ці­єю пред­став­ни­ка Держ­прод­спо­жив­слу­жби, ін­спе­кто­ри на мі­сцях про­ін­стру­кто­ва­ні що­до по­ряд­ку ре­є­стра­ції те­хні­ки, й у ра­зі на­яв­но­сті сер­ти­фі­ка­ту в ре­є­стрі, про­блем і зво­лі­кань із ві­дом­чою ре­є­стра­ці­єю ви­ни­ка­ти не по­вин­но.

На тра­сах за­про­ва­дять ав­то­ма­ти­чний ва­го­вий кон­троль

Одним із прі­о­ри­те­тних для Укра­ї­ни про­е­ктів є про­ект GO Highway, який з’єд­нає пор­ти Ми­ко­ла­є­ва й Оде­си із поль­ським Гдан­ськом. Як на­го­ло­сив за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Юрій Лав­ре­нюк, це до­зво­лить при­ско­ри­ти та зде­ше­ви­ти пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів від Бал­тій­сько­го до Чор­но­го мо­ря. Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк під­твер­див свою за­ці­кав­ле­ність у фі­нан­су­ван­ні чо­ти­рьох се­кцій про­е­кту GO Highway (до 400 млн єв­ро). Час­тко­во на ре­а­лі­за­цію цьо­го про­е­кту пе­ред­ба­че­ні ко­шти і в держ­бю­дже­ті Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, за під­трим­ки між­на­ро­дної спіль­но­ти в Укра­ї­ні та­кож бу­де за­про­ва­дже­но пі­ло­тний про­ект із обла­шту­ва­н­ня ком­пле­ксів ав­то­ма­ти­чно­го ва­го­во­го кон­тро­лю транс­порт­них за­со­бів та кон­тро­лю швид­ко­сті ру­ху (Weight in Motion). Се­ред основ­них пе­ре­ваг та­ко­го кон­тро­лю ек­спер­ти ви­окрем­лю­ють, зокре­ма, та­кі: зва­жу­ва­н­ня без не­об­хі­дно­сті зу­пин­ки транс­порт­но­го за­со­бу чи змен­ше­н­ня швид­ко­сті йо­го ру­ху; ці­ло­до­бо­вий кон­троль ру­ху транс­порт­них за­со­бів; мі­ні­мі­за­ція люд­сько­го чин­ни­ка та змен­ше­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків; ав­то­ма­ти­чна фі­кса­ція по­ру­шень із ви­зна­че­н­ням від­по­від­них па­ра­ме­трів транс­порт­но­го за­со­бу (да­та, час по­ру­ше­н­ня, ре­є­стра­цій­ний но­мер, ва­га, га­ба­ри­ти транс­порт­но­го за­со­бу то­що).

Пер­ші та­кі ком­пле­кси, за сло­ва­ми Юрія Лав­ре­ню­ка, ма­ють за­пра­цю­ва­ти вже влі­тку ни­ні­шньо­го ро­ку. За­раз Украв­то­дор спіль­но з МВС ви­рі­шує пи­та­н­ня сто­сов­но роз­мі­ще­н­ня й утри­ма­н­ня цен­трів оброб­ки да­них для си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го зва­жу­ва­н­ня та ав­то­ма­ти­чно­го кон­тро­лю швид­ко­сті. Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк під­твер­див гран­то­ве фі­нан­су­ва­н­ня з бо­ку Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії про­е­кту «Ін­те­ле­кту­аль­ні транс­порт­ні си­сте­ми» та все­бі­чне спри­я­н­ня у йо­го ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.