«Пра­ви­ла гри» змі­ни­ли­ся

Що ма­ють зна­ти ви­ро­бни­ки про свої но­ві обов’яз­ки й мо­жли­во­сті під час пе­ре­ві­рок дер­жав­них ін­спе­кто­рів

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Уря­до­вий пор­тал опри­лю­днив по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня пе­ре­лі­ку ор­га­нів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю), на які не по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну Укра­ї­ни “Про тим­ча­со­ві осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті”» від 18 гру­дня 2017 ро­ку №1104. Тож те­пер уже не­до­ре­чні ди­ску­сії що­до мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки Держ­прод­спо­жив­слу­жбою опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів. Пе­ре­вір­ки одно­зна­чно бу­дуть.

Чо­му це так не­об­хі­дно

Пе­ред тим як де­таль­ні­ше роз­гля­ну­ти пра­кти­ку про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок та дії ви­ро­бни­ків у та­ких си­ту­а­ці­ях, хо­ті­ло­ся б за­ува­жи­ти, чо­му са­ме від­нов­лю­є­ться кон­троль. На­ра­зі ни­ні ча­сто до­во­ди­ться чу­ти, що бі­знес сам пре­кра­сно впо­ра­є­ться з ви­кли­ка­ми. Мов­ляв, втру­ча­н­ня ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну ли­ше обме­жує ді­яль­ність і спри­яє по­яві фа­ктів ко­ру­пції. То чо­му ви­ни­кла по­тре­ба в пе­ре­вір­ках?

Хоч як це па­ра­до­ксаль­но зву­чить, на­ле­жно ор­га­ні­зо­ва­ний офі­цій­ний кон­троль спри­яє за­хи­сту бі­зне­су. За­хи­сту від­по­від­аль­них ви­ро­бни­ків від не­дбай­ли­вих. Ви­ро­бни­ки, які сум­лін­но ви­ко­ну­ють усі ви­мо­ги хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства, мо­жуть не­за­слу­же­но по­стра­жда­ти від псу­ва­н­ня їх про­ду­кту ін­ши­ми опе­ра­то­ра­ми рин­ку, які транс­пор­ту­ють, збе­рі­га­ють, пе­ре­ро­бля­ють чи про­да­ють хар­чо­ві про­ду­кти. Це ча­сто зво­дить на­ні­вець зу­си­л­ля ви­ро­бни­ків. Ще одні­єю про­бле­мою є фаль­си­фі­ка­ція про­ду­ктів, їх не­пра­виль­не мар­ку­ва­н­ня. Та­кі фа­кти не ли­ше мо­жуть зав­да­ти не­по­прав­ної шко­ди здо­ров’ю спо­жи­ва­чів, а спри­я­ють не­че­сній кон­ку­рен­ції. А якщо уяви­ти, що та­кі фа­кти ви­яв­ля­ться в екс­пор­то­ва­ній про­ду­кції — шко­да імі­джу кра­ї­ни, еко­но­мі­чні зби­тки, втра­та при­бу­тків на­віть для сум­лін­них екс­пор­те­рів.

Прі­о­ри­тет хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства — здо­ров’я лю­дей, їх за­хист від не­без­пе­чної про­ду­кції. І пи­та­н­ня яко­сті від­хо­дить на дру­гий план. Пе­ред­усім про­ду­кти на по­ли­цях ма­га­зи­нів ма­ють бу­ти без­пе­чни­ми і спо­жи­вач по­ви­нен отри­ма­ти про це прав­ди­ву ін­фор­ма­цію. А да­лі він сам обе­ре про­дукт, від­по­від­но до сво­їх упо­до­бань — що­до ви­ро­бни­ка, скла­ду про­ду­кту, кіль­ко­сті, спосо­бу па­ку­ва­н­ня чи, не в остан­ню чер­гу, ці­но­вої ка­те­го­рії. Всі ми є спо­жи­ва­ча­ми хар­чо­вих про­ду­ктів. Про­сто ті, хто їх ви­го­тов­ляє, пи­ше про них, ана­лі­зує, ма­ють пов­ні­шу ін­фор­ма­цію про те, що їдять. Ва­жли­во, щоб та­ку са­му ін­фор­ма­цію ма­ли всі. То­му мар­ку­ва­н­ня про­ду­кту є ва­жли­вою скла­до­вою за­ко­но­дав­ства, а кон­троль за йо­го від­по­від­ні­стю ча­сто є пи­та­н­ням без­пе­ки про­ду­кту — склад про­ду­кту, на­яв­ність слі­дів алер­ге­нів, тер­мін при­да­тно­сті, умо­ви збе­рі­га­н­ня, спо­сіб спо­жи­ва­н­ня. Фор­му­ва­н­ня куль­ту­ри спо­жи­ва­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів є одним із ба­зо­вих прин­ци­пів успі­шно­го фун­кціо­ну­ва­н­ня но­во­го хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства та су­ча­сно­го рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів.

Ал­го­ритм ро­зу­мі­н­ня ви­мог

1. ЗНА­Н­НЯ ТА КВА­ЛІ­ФІ­КА­ЦІЯ. Ві­до­мо, що но­ве за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає ме­ту, а не за­сіб. Тоб­то ви­ро­бник сам ви­би­рає спо­сіб, як най­кра­ще ви­ко­на­ти ви­мо­ги. Це ви­ма­гає про­фе­сіо­на­лі­зму. По­трі­бно зна­ти все про про­дукт і те­хно­ло­гію. Або май­же все. Про­те ні­чо­го осо­бли­во­го у цьо­му не­має. Та­кий під­хід за­сто­со­ву­є­ться і в ін­ших сфе­рах — ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, бу­дів­ни­цтві то­що. То­му, якщо ча­сом лу­на­ють по­ба­жа­н­ня ви­ро­бни­ків, щоб роз­ро­би­ти підза­кон­ні акти, які б опи­су­ва­ли спо­сіб до­ся­гне­н­ня ме­ти, або на­віть на­да­ва­ли ша­бло­ни вну­трі­шніх до­ку­мен­тів, то це ви­кли­кає по­див. На-

впа­ки, но­ве за­ко­но­дав­ство не обме­жує ви­ро­бни­ків. Опе­ра­тор рин­ку сам знає, як кра­ще ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес ви­ро­бни­цтва, ви­хо­дя­чи з йо­го ін­фра­стру­кту­ри, ре­сур­сів, си­ро­вин­ної ба­зи то­що. Знає свої силь­ні сто­ро­ни й не­до­лі­ки, які по­трі­бно усу­ну­ти. Кра­ще це зро­би­ти вча­сно — пе­ре­вір­ки не за го­ра­ми. Зви­чай­но, за­хо­ва­ти­ся за за­пов­не­н­ням спу­ще­них звер­ху жур­на­лів уста­нов­ле­ної фор­ми — лег­ше. Однак це шлях до фор­ма­лі­зму. Якщо ж ви­ро­бник справ­ді по­тре­бує до­по­мо­ги в роз­роб­ці до­ку­мен­та­ції, то він мо­же звер­ну­ти­ся до кон­суль­тан­тів, га­лу­зе­вих ін­сти­ту­тів, асо­ці­а­цій, на­віть про­е­ктів те­хні­чної під­трим­ки.

2. ПО­СТІЙ­НО ДІЮЧІ ПРО­ЦЕ­ДУ­РИ. Ця фра­за зу­стрі­ча­є­ться в за­ко­но­дав­стві не про­сто так. Ви­ро­бни­ки по­вин­ні го­ту­ва­ти­ся до них за­зда­ле­гідь, бо, від­по­від­но до но­во­го За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин», біль­шість із них бу­де без по­пе­ре­дже­н­ня (всі, крім ау­ди­ту). То­му го­то­вим по­трі­бно бу­ти зав­жди, а от­же, всі про­це­си ма­ють здій­сню­ва­ти­ся одна­ко­во ефе­ктив­но про­тя­гом усьо­го ча­су. Зви­чай­но, по­мил­ки, не­від­по­від­но­сті є не­ми­ну­чи­ми, але ні­хто від­ра­зу до­ско­на­лим не стає. Зви­чай­но, на пер­ших ета­пах до пе­ре­ві­рок без по­пе­ре­дже­н­ня мо­жуть ста­ви­ти­ся не­о­дно­зна­чно, але са­ме во­ни є най­кра­щим ін­стру­мен­том об’єктив­но­го оці­ню­ва­н­ня. На­віть про ау­ди­ти по­пе­ре­джу­ва­ти­муть ли­ше то­му, що для їх про­ве­де­н­ня не­об­хі­дний до­ступ, при­су­тність від­по­від­аль­них пра­ців­ни­ків, на­яв­ність на мі­сці всіх до­ку­мен­тів, а не для під­го­тов­ки ви­ро­бни­ка. І вза­га­лі, по­пе­ре­дже­н­ня про пе­ре­вір­ку за 10 днів, як це пе­ред­ба­че­но ста­рим за­ко­ном, при­во­ди­ли ли­ше до під­го­тов­ки під­при­єм­ства са­ме на пе­рі­од ін­спе­кту­ва­н­ня й не спри­я­ло впро­ва­джен­ню кра­щих пра­ктик на по­стій­ній осно­ві.

3. ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ ПРО­ЦЕ­ДУР. Ре­зуль­та­том їх упро­ва­дже­н­ня має бу­ти ви­пуск без­пе­чної про­ду­кції. То­му всі кро­ки з ор­га­ні­за­ції те­хно­ло­гі­чних чи до­по­мі­жних про­це­сів, ви­бо­ру обладнання, до­по­мі­жних ма­те­рі­а­лів по­трі­бно ана­лі­зу­ва­ти, об­ґрун­то­ву­ва­ти (ва­лі­да­ція) — чи бу­де за­без­пе­че­но ви­го­тов­ле­н­ня без­пе­чної про­ду­кції і чи ре­аль­но на кон­кре­тно­му під­при­єм­стві про­во­ди­ти про­це­си са­ме обра­ним спосо­бом. Та­кий під­хід до­зво-

лить ство­ри­ти ді­є­ву си­сте­му, спря­мо­ва­ну на ви­рі­ше­н­ня пра­кти­чних за­дач, а не на про­сте ве­де­н­ня до­ку­мен­та­ції. Слід та­кож взя­ти до ува­ги, що в про­це­сі ро­бо­ти ви­ни­кне по­тре­ба пе­ре­ві­ри­ти ефе­ктив­ність про­це­сів (ве­ри­фі­ка­ція) і, за по­тре­би, вдо­ско­на­ли­ти їх. Ви­ро­бник зав­жди по­ви­нен бу­ти зда­тним по­ясни­ти ло­гі­ку ухва­ле­н­ня ко­жно­го рі­ше­ня, яке сто­су­є­ться без­пе­ки про­ду­кції.

В Укра­ї­ні ство­рю­є­ться су­ча­сна ри­зик-орі­єн­то­ва­на про­зора си­сте­ма офі­цій­но­го кон­тро­лю опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, яка за сво­єю фі­ло­со­фі­єю в жо­дно­му ра­зі не по­вин­на бу­ти ре­пре­сив­ною

Як і що пе­ре­ві­ря­ти­муть

Про те, що це від­бу­ва­ти­ме­ться без по­пе­ре­дже­н­ня, йшло­ся ви­ще. Пе­ре­вір­ки про­во­ди­ти­муть від­по­від­но до за­твер­дже­них пе­ре­лі­ків пи­тань, які є ви­чер­пни­ми (ли­ше вка­за­ні пи­та­н­ня оці­ню­ю­ться, і ви­ро­бник на­дає ін­спе­кто­ру ін­фор­ма­цію що­до ви­ко­на­н­ня са­ме цих ви­мог). Це до­зво­лить за­про­ва­ди­ти чі­ткі пра­ви­ла, за­без­пе­чи­ти одна­ко­вий під­хід до пе­ре­ві­рок у всіх ре­гіо­нах.

Но­вим ін­стру­мен­том пе­ре­ві­рок є ау­дит — ком­пле­ксна пе­ре­вір­ка то­го, чи всі не­об­хі­дні для ви­пу­ску без­пе­чної про­ду­кції за­хо­ди впро­ва­дже­но на по­стій­ній осно­ві та чи є во­ни ефе­ктив­ни­ми. Пе­ре­ві­ря­ти­муть упро­ва­дже­н­ня про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, тоб­то всіх опе­ра­то­рів рин­ку, крім пер­вин­но­го ви­ро­бни­цтва.

Під час пе­ре­ві­рок основ­на ува­га бу­де при­ді­ле­на ви­ко­нан­ню про­це­дур на пра­кти­ці, а не тіль­ки ве­ден­ню до­ку­мен­та­ції. То­му ви­ро­бни­кам слід пам’ята­ти, що на­яв­ність ін­стру­кцій і ве­де­н­ня до­ку­мен­тів та за­пи­сів не є їх основ­ною ме­тою. До­ку­мен­та­ція є ли­ше до­ка­зом ви­ко­на­н­ня про­це­дур, і то да­ле­ко не єди­ним. Під час більш ніж три­рі­чних на­вчань ау­ди­то­рів Держ­прод­спо­жив­слу­жби, які про­во­ди­ли­ся Про­е­ктом, що фі­нан­су­є­ться ЄС «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні», від уча­сни­ків ви­ма­га­ло­ся оці­ню­ва­ти впро­ва­дже­ність про­це­сів, а не ве­де­н­ня до­ку­мен­та­ції. То­му ква­лі­фі­ка­ція, ме­то­ди ді­яль­но­сті дер­жав­них ін­спе­кто­рів змі­ню­ю­ться, і ми від­хо­ди­мо від сте­ре­о­ти­пів, що дер­жав­ний кон­троль має на ме­ті ли­ше ка­раль­ну фун­кцію.

Пе­рі­о­ди­чність пла­но­вих за­хо­дів кон­тро­лю ви­зна­ча­ти­ме­ться по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Від­по­від­но до оцін­ки ри­зи­ку про­во­ди­ти­ме­ться ка­те­го­ри­за­ція під­при­ємств і зна­чною мі­рою за­ле­жа­ти­ме від ви­ко­на­н­ня ви­ро­бни­ка­ми ви­мог за­ко­но­дав­ства — хто ви­ко­нує без за­ува­жень, то­го пе­ре­ві­ря­ють рід­ше.

***

За­га­лом в Укра­ї­ні ство­рю­є­ться су­ча­сна ри­зик-орі­єн­то­ва­на про­зора си­сте­ма офі­цій­но­го кон­тро­лю опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, яка за сво­єю фі­ло­со­фі­єю в жо­дно­му ра­зі не по­вин­на бу­ти ре­пре­сив­ною, а пе­ред­ба­чає спів­пра­цю ви­ро­бни­ків і ор­га­нів кон­тро­лю за­ра­ди без­пе­чної про­ду­кції на рин­ку. Зви­чай­но, на пер­ший по­гляд но­ві під­хо­ди ви­да­ю­ться важ­ки­ми для ви­ро­бни­ків. Однак це ли­ше че­рез те, що во­ни но­ві. Пра­кти­ка за­сто­су­ва­н­ня та­ких під­хо­дів у кра­ї­нах Єв­ро­пей­ської Спіль­но­ти по­ка­зує ефе­ктив­ність ці­єї си­сте­ми і її не­об­тя­жли­вість для бі­зне­су.

Юрій ОГЛАШЕННИЙ, стар­ший екс­перт з НАССР і про­сте­жу­ва­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.