Ве­де­ться фі­то­са­ні­тар­ний на­гляд за по­сі­ва­ми

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

По­всю­ди на по­лях утво­рив­ся не­рів­но­мір­ний сні­го­вий по­крив рі­зної ви­со­ти. У цен­траль­них обла­стях під сні­гом кіль­ка де­кад по­спіль за­ли­ша­ла­ся при­тер­та льо­дя­на кір­ка тов­щи­ною до 5 мм.

Агро­клі­ма­ти­чні умо­ви та про­ве­де­ні за­хи­сні за­хо­ди не­га­тив­но впли­ну­ли на роз­ви­ток ми­шо­по­ді­бних гри­зу­нів, по­ві­дом­ляє consumer.gov. ua. По­всю­ди фі­ксу­є­ться зни­же­н­ня чи­сель­но­сті жи­лих ко­ло­ній по­лі­вок на по­сі­вах ози­мих зер­но­вих, рі­па­ку та ба­га­то­рі­чних трав. Однак у сте­по­вих обла­стях осе­ред­ко­во облі­ко­ву­ва­ли 1–3, макс. 4 ко­ло­ній на ге­ктар (не­у­гі­д­дя Лу­ган­ська обл.).

На­да­лі за різ­ко­го під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри та ін­тен­сив­но­го та­не­н­ня сні­гу мо­жли­ва ма­со­ва за­ги­бель гри­зу­нів від за­то­пле­н­ня. Ми­шо­по­ді­бні гри­зу­ни ду­же чут­тє­ві до пе­ре­охо­ло­дже­н­ня і на­мо­ка­н­ня (во­ни ре­а­гу­ють на­віть на не­зна­чне по­ни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри у во­ло­гу по­го­ду), то­му та­не­н­ня сні­гу під час від­ли­ги при­зве­де до за­ли­ва­н­ня нір і хо­дів гри­зу­нів а, це від­по­від­но, спри­я­ти­ме зни­жен­ню чи­сель­но­сті їх по­пу­ля­ції.

На­сін­нє­вий ма­те­рі­ал ярих зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур за­ра­же­ний збу­дни­ка­ми аль­тер­на­рі­о­зу, гель­мін­то­спо­рі­о­зу, фу­за­рі­о­зу, ба­кте­ріо­зу, плі­се­ні в ме­жах 2–8%. Зна­ю­чи ви­до­вий склад па­то­ге­нів які є на на­сін­ні, сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ки змо­жуть пра­виль­но пі­ді­бра­ти про­труй­ни­ки за­ле­жно від спе­ктра їх фун­гі­то­кси­чної дії та рів­ня за­хи­сної спро­мо­жно­сті сто­сов­но ком­пле­ксу хво­роб. Це мо­жна ро­би­ти як за­вча­сно (за 2–3 ти­жні), так і без­по­се­ре­дньо пе­ред сів­бою. Зав­ча­сне про­тру­ю­ва­н­ня осо­бли­во ефе­ктив­не для за­хи­сту ро­слин від саж­ко­вих хво­роб.

Ла­бо­ра­тор­ним ана­лі­зом ро­слин ози­мої пше­ни­ці, жи­та, ячме­ню, ві­ді­бра­них з мо­но­лі­тів, ви­яв­ле­но ін­фе­кцій­ний за­пас збу­дни­ків бо- ро­шни­стої ро­си, се­пто­рі­о­зу, гель­мін­то­спо­рі­о­зу, ко­ре­не­вих гни­лей, сні­го­вої плі­сня­ви. За від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції від­бу­ва­ти­ме­ться за­ра­же­н­ня ро­слин зга­да­ни­ми ви­ще хво­ро­ба­ми.

У го­спо­дар­ствах ве­де­ться фі­то­са­ні­тар­ний на­гляд за по­сі­ва­ми ози­мих зер­но­вих, рі­па­ку та ба­га­то­рі­чних трав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.