Най­кра­щий ва­рі­ант

На що пе­ред­усім має звер­та­ти ува­гу сіль­го­спви­ро­бник, оби­ра­ю­чи об­при­ску­вач для сво­го го­спо­дар­ства

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Су­ча­сне ро­слин­ни­цтво ни­ні не­мо­жли­во уяви­ти без вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив, пе­сти­ци­дів, де­си­кан­тів то­що. Що шир­шо­го за­сто­су­ва­н­ня на­бу­ва­ють спро­ще­ні си­сте­ми ґрун­то­об­ро­бі­тку, то біль­шо­го зна­че­н­ня на­бу­ва­ють роз­роб­ка, ви­го­тов­ле­н­ня, ви­бір та екс­плу­а­та­ція об­при­ску­ва­чів. То яки­ми кри­те­рі­я­ми по­слу­го­ву­ва­ти­ся, оби­ра­ю­чи та­ку те­хні­ку для сво­го го­спо­дар­ства?

Спро­бу­є­мо від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня на при­кла­ді мо­дель­но­го ря­ду гру­пи KUHN. З усьо­го асор­ти­мен­ту об­при­ску­ва­чів ці­єї гру­пи ро­з­гля­не­мо ли­ше при­чі­пні мо­де­лі Lexis, Metris й Oceanis, а та­кож са­мо­хі­дну Stronger.

Спо­ча­тку зо­се­ре­ди­мо ува­гу на об­при­ску­ва­чі Lexis (фо­то 1), який є най­про­сті­шою та най­по­ши­ре­ні­шою мо­де­л­лю, а в ін­ших при­чі­пних — на го­лов­ні від­мін­но­сті.

Lexis ви­пу­ска­є­ться із ши­ри­ною штан­ги від 18 до 28 м, но­мі­наль­ною міс­ткі­стю ба­ка 3000 л, пе­ре­ва­жно ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в не­ве­ли­ких і се­ре­дніх го­спо­дар­ствах. Для ро­бо­ти до­ста­тньо тра­кто­ра ти­пу МТЗ-82.

Ро­з­гля­не­мо основ­ні ву­зли, що фор­му­ють осо­бли­во­сті цьо­го об­при­ску­ва­ча:

• Бак для роз­чи­ну ви­го­тов­ля­є­ться з по­лі­ети­ле­ну та має спе­ці­аль­ну кра­пле­по­ді­бну фор­му з роз­ши­ре­н­ням і цен­тром ва­ги зни­зу. Та­ка кон­стру­кція має низ­ку пе­ре­ваг. По-пер­ше, низь­кий центр ва­ги ро­бить не­мо­жли­вим пе­ре­вер­та­н­ня об­при­ску­ва­ча під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня на ве­ли­ких схи­лах. По-дру­ге, та­кий бак до­зво­ляє пов­ні­стю ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­бо­чий роз­чин. По-тре­тє, він має про­ти­хви­льо­вий за­хист (та­ку фор­му, за якої не утво­рю­є­ться хви­ля в на­пів­по­ро­жньо­му ба­ку).

Бак має гі­дро­змі­шу­вач по­стій­но­го ти­пу й ав­то­ма­ти­чну си­сте­му про­ми­ва­н­ня.

• Ба­ки мо­де­лей Metris й Oceanis ви­го­тов­ля­ю­ться з ар­мо­ва­но­го скло­во­ло­кном по­лі­е­сте­ру. Ма­те­рі­ал над­зви­чай­но мі­цний, що дає змо­гу змен­ши­ти тов­щи­ну стін­ки ба­ка міс­ткі­стю 3200 л до 6 мм (на від­мі­ну від 13 мм ба­ків із по­лі­ети­ле­ну міс­ткі­стю 1800 л). Уна­слі­док ниж­чою є ва­га ба­ка з по­лі­е­сте­ру й об­при­ску­ва­ча за­га­лом. Бак обла­дна­но гі­дро­про­ми­ва­чем і бі­гун­ком су­хо­го рів­ня, він має від­ли­ту пе­ре­го­род­ку, яка за­по­бі­гає утво­рен­ню хви­лі під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня.

• Штан­га зро­бле­на з алю­мі­нію. Пи­то­ма ва­га цьо­го ме­та­лу в 2,9 ра­за мен­ше за сталь, а що ниж­ча ва­га штан­ги, то на­дій­ні­шою бу­де її ста­бі­лі­за­ція та біль­шою мо­же бу­ти ши­ри­на (в об­при­ску­ва­чах KUHN-Blanchard во­на ся­гає 48 м і є най­біль­шою на рин­ку). Змен­ше­н­ня ва­ги ба­ка й штан­ги до­зво­ля­ють по- лег­ши­ти ша­сі об­при­ску­ва­ча, а от­же, зни­зи­ти ва­гу всьо­го об­при­ску­ва­ча (вла­сна ва­га Lexis у 1,5–1,7 ра­за мен­ша від ва­ги ана­ло­гі­чних мо­де­лей ін­ших ви­ро­бни­ків). Чим мен­ше ва­га, тим мен­ші ви­тра­ти паль­но­го й тиск на ґрунт.

• Від­стань між ко­ле­са­ми (ко­лія) об­при­ску­ва­ча ре­гу­лю­є­ться від 1,5 до 2,25 м для ада­пта­ції під тра­ктор і за­ле­жно від між­ря­д­дя обро­блю­ва­них куль­тур. Опціо­наль­но ма­ши­на ком­пле­кту­є­ться по­во­ро­тною віс­сю, щоб кра­ще ру­ха­ти­ся вслід тра­кто­ра, та гі­драв­лі­чни­ми галь­ма­ми.

• Lexis у стан­дар­ті обла­дна­но мем­бра­но-пор­шне­вим на­со­сом PM 280 з по­то­ком до 280 л/хв, про­пор­цій­ним обо­ро­там ВВП тра­кто­ра, яко­му при­та­ман­не ви­со­ке зна­че­н­ня ма­кси­маль­но­го ти­ску 7 бар.

Си­сте­ма про­ми­ва­н­ня ба­ка для роз­чи­ну мі­стить ре­зер­ву­ар чи­стої во­ди міс­ткі­стю 320 л, роз­та­шо­ва­ний по­за­ду під го­лов­ним ба­ком. Це уні­каль­не рі­ше­н­ня за­сто­со­ва­не для кра­що­го ба­лан­су­ва­н­ня цен­тра ва­ги об­при­ску­ва­ча що­до по­здов­жньої осі, що над­зви­чай­но ва­жли­во для ста­біль­но­сті під час пе­ре­їздів зі спо­ро­жні­лим ба­ком.

У Lexis ви­ко­ну­є­ться по­трій­на філь­тра­ція рі­ди­ни чо­тир­ма філь­тра­ми: ме­ха­ні­чний фільтр за на­пов­не­н­ня ба­ка звер­ху або всмо­кту­валь­ний фільтр за за­пов­не­н­ня че­рез шланг і да­лі всмо­кту­валь­ний фільтр пі­сля на­со­са, а та­кож ча­шо­по­ді­бні філь­три на ко­жній се­кції, що зна­чно про­сті­ше в об­слу­го­ву­ван­ні за філь­три на ко­жній фор­сун­ці.

Ро­з­гля­ну­ті осо­бли­во­сті об­при­ску­ва­ча Lexis на­да­ють йо­му та­кі най­цін­ні­ші яко­сті, як про­сто­та ке­ру­ва­н­ня, ви­со­ка то­чність (що ва­жли­во з огля­ду на ви­со­ку ці­ну пе­сти­ци­дів і до­брив), ком­па­ктність, не­ве­ли­ка ва­га, ши­ро­кий ви­бір ком­пле­кта­ції й опцій під будь-які по­тре­би.

*** У го­спо­дар­ствах се­ре­дньо­го роз­мі­ру (3–10 тис. га) з біль­шим об­ся­гом ро­біт, по­ля­ми з не­рів­ною по­верх­нею та зна­чни­ми від­ста­ня­ми пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­ськи­ми до­ро­га­ми най­кра­щим ви­бо­ром є об­при­ску­вач Metris 2 (фо­то 2).

Основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки та від­мін­но­сті Metris 2 про­ти Lexis:

• го­лов­ний бак ви­ко­на­но з по­лі­е­сте­ру глад­кої кра­пле­по­ді­бної фор­ми з вмон­то­ва­ною пе­ре­ми­чкою для га­сі­н­ня хвиль пе­ре­ли­ву, міс­ткі­стю в стан­дар­ті 4100 л (ре­аль­но 4380 л), а опціо­наль­но — 3200 л;

• про­мив­ний бак — 450 л, роз­та­шо­ва­ний на ра­мі по цен­тру, по­за­ду під го­лов­ним ба­ком;

• ре­гу­лю­ва­н­ня від­ста­ні між ко­ле­са­ми від 1,6 до 2,25 м;

• роз­мах штан­ги з алю­мі­нію RHPA — 24–28 м, TR4 — 24–30 м або RHA3 — 28–36 м;

• під­ві­ска об­при­ску­ва­ча мі­стить уні­каль­ні гі­пер­ре­актив­ні під­ві­ски тя­го­вої бал­ки й осі з ела­сти­чно­го ма­те­рі­а­лу Strathane, а та­кож актив­ну па­ра­ле­ло­грам­ну під­ві­ску цен­траль­ної рам­ки та під­ві­ску штан­ги EQUILIBRA;

• мем­бра­но-пор­шне­вий на­сос PM 320 (опціо­наль­но PM265, PM500 або від­цен­тро­вий PC700);

• чо­ти­ри­кра­тна філь­тра­ція ро­бо­чої рі­ди­ни;

• ру­чна па­нель ке­ру­ва­н­ня во­дя­ни­ми про­це­са­ми MANUSET, опціо­наль­но DILUSET+ з еле­ктри­чним ке­ру­ва­н­ням усмо­кту­ва­н­ням або e-SET з еле­ктри­чним ке­ру­ва­н­ням, всмо­кту­ва­н­ням і роз­по­ді­лом.

Для ве­ли­ких го­спо­дарств зі зна­чним об­ся­гом ро­бо­ти KUHNBlanchard ви­го­тов­ляє при­чі­пний об­при­ску­вач Oceanis (фо­то 3), який від­рі­зня­є­ться від Metris де­яки­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми та ву­зла­ми:

• міс­ткість по­лі­е­стер­но­го ба­ка — 5600 або 7700 л (ре­аль­но 8100 л); роз­мах штан­ги — від 24 до 48 м, що є най­біль­шим у сві­ті зна­че­н­ням; про­мив­ний бак — 560 л; ре­гу­лю­ва­н­ня від­ста­ні між ко­ле­са­ми — від 1,8 до 2,25 м; мем­бра­но-пор­шне­вий на­сос PM 500 (опціо­наль­но від­цен­тро­вий PC700).

Та­кож для ве­ли­ких го­спо­дарств KUHN са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Stronger (фо­то 4). Йо­го ви­со­кий клі­ренс в 1,8 м до­зво­ляє не ли­ше вно­си­ти ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди, а й про­во­ди­ти де­си­ка­цію со­ня­шни­ку, обро­бля­ти ку­ку­ру­дзу, сою, рі­пак й ін­ші сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри в рі­зних ста­ді­ях ро­сту. Во­дно­час об­при­ску­вач має хо­ро­шу стій­кість за ро­бо­ти на схи­лах зав­дя­ки до­ста­тній ши­ри­ні ко­лії 2,8–3,5 м, яка ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно під час ру­ху об­при­ску­ва­ча. На від­мі­ну від ме­ха­ні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня ши­ри­ни ко­лії це до­зво­ляє еко­но­ми­ти до 3 год ча­су на ко­жній опе­ра­ції.

Пнев­ма­ти­чна під­ві­ска з 4 по­ду­шка­ми, по одній на ко­жне при­ві­дне ко­ле­со, та кра­на­ми рів­ня до­зво­ляє ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на ви­со­кій швид­ко­сті до 36 км/год і за­без­пе­чи­ти до­да­тко­ву ста­біль­ність штан­ги.

В об­при­ску­ва­чі KUHN Stronger уста­нов­ле­но 6-ци­лін­дро­вий ди­зель­ний дви­гун MWM по­ту­жні­стю 260 к. с. При­від усіх чо­ти­рьох ве­ду­чих ко­ліс від­бу­ва­є­ться гі­дро­ста­ти­чною пе­ре­да­чею за до­по­мо­гою двох гі­дро­на­со­сів і чо­ти­рьох гі­дро­мо­то­рів-ре­ду­кто­рів, уста­нов­ле­них по одно­му на ко­жно­му ко­ле­сі. За до­по­мо­гою го­лов­но­го гі­дро­роз­по­діль­ни­ка мо­жна ви­ри­со­ву­ва­ти 3 пе­ре­да­чі та змі­ню­ва­ти на­пря­мок ру­ху об­при­ску­ва­ча, ма­кси­маль­на ро­бо­ча швид­кість на пер­шій пе­ре­да­чі ста­но­вить 20 км/год, на дру­гій — 30 і тре­тій — 40 км/год. Си­сте­ма при­во­ду ко­ліс спро­е­кто­ва­на так, щоб у ра­зі про­бу­ксо­ву­ва­н­ня одно­го з них об­при­ску­вач міг ви­їха­ти з про­блем­ної ді­лян­ки за до­по­мо­гою трьох ін­ших.

Дни­ще об­при­ску­ва­ча пов­ні­стю за­ши­те ме­та­лі­чни­ми пла­сти­на­ми і яв­ляє со­бою рів­ну глад­ку по­верх­ню. Це уне­мо­жлив­лює по­шко­джен- ня як об­при­ску­ва­ча, так і куль­тур­них ви­со­ко­ро­слих ро­слин.

Бак об­при­ску­ва­ча об’ємом 3000 л зро­бле­но з по­лі­е­сте­ру, ар­мо­ва­ний скло­во­ло­кном, що за­без­пе­чує до­ста­тню йо­го мі­цність і лег­кість та мо­жли­вість ре­мон­ту, а по­двій­на си­сте­ма змі­шу­ва­н­ня ти­пу ме­ха­ні­зму «Вен­ту­рі» до­зво­ляє отри­ма­ти рів­но­мір­но пе­ре­мі­ша­ну ро­бо­чу рі­ди­ну.

Штан­га об­при­ску­ва­ча ши­ри­ною за­хва­ту 30 м ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­ле­го­ва­ної ста­лі, вста­нов­ле­на на па­ра­ле­ло­грам­ній під­ві­сці. Се­кцій­ні кла­па­ни вста­нов­ле­ні на штан­зі, що при­швид­шує час роз­кри­ва­н­ня фа­ке­ла роз­пи­лу роз­пи­лю­ва­ча й змен­шує пе­ре­ви­тра­ту пре­па­ра­ту.

В об­при­ску­ва­чі Stronger уста­нов­ле­на уні­каль­на си­сте­ма під­ві­ски штан­ги. 9-се­кцій­ну штан­гу три­ма­ють на па­ра­ле­ло­гра­мі дві пру­жи­ни й чо­ти­ри амор­ти­за­то­ри, що ком­пен­сує вер­ти­каль­ні ко­ли­ва­н­ня штан­ги, а си­сте­ма гі­дро­ци­лін­дрів з азо­тни­ми гі­дро­а­ку­му­ля­то­ра­ми та пру­жи­на­ми ком­пен­сує го­ри­зон­таль­ні ко­ли­ва­н­ня штан­ги.

Опти­маль­ним спів­від­но­ше­н­ням ва­ги та по­ту­жно­сті, еко­но­мі­чні­стю дви­гу­на бу­ло до­ся­гну­то хо­ро­ші по­ка­зни­ки еко­но­мії па­ли­ва за про­ве­де­н­ня об­при­ску­ва­н­ня, за да­ни­ми за­во­ду-ви­ро­бни­ка, ви­тра­ти диз­па­ли­ва на го­ди­ну основ­но­го ча­су в се­ре­дньо­му ста­нов­лять 14 л. Во­дно­час Stronger зда­тен пі­ді­йма­ти­ся й спу­ска­ти­ся з го­ри, кут на­хи­лу якої ста­но­вить 28%.

І остан­ній пре­мі­аль­ний об­при­ску­вач KUHN Stronger 4000 був пред­став­ле­ний на аграр­ній ви­став­ці Агрі­те­хні­ка 2017 в Ган­но­ве­рі.

Цей об­при­ску­вач, ма­ю­чи всі пе­ре­ва­ги по­пе­ре­дни­ка, до­да­тко­во осна­ще­но ба­ком із не­ір­жав­ної ста­лі на 4000 л, оскіль­ки ма­ши­на ста­ла важ­чою, бу­ло про­ве­де­но за­мі­ну дви­гу­на на по­ту­жні­шу вер­сію MWM об’ємом 7,8 л та по­ту­жні­стю 280 к. с. До­да­тко­во цей об­при­ску­вач осна­сти­ли про­мив­ним ба­ком на 400 л. І в тра­ди­ці­ях ком­па­нії КУН алю­мі­ні­є­вою штан­гою 36 м на па­ра­ле­ло­грам­ній під­ві­сці.

Та­кож змі­ни від­бу­ли­ся в еле­ктрон­но­му осна­щен­ні — на цю мо­дель уста­нов­лю­є­ться бор­то­вий комп’ютер Trimble TMX 2050, що за­без­пе­чує ав­то­ма­ти­чний кон­троль об­при­ску­ва­н­ня: по­се­кцій­не ві­ді­мкне­н­ня та гі­драв­лі­чне ке­ру­ва­н­ня.

На­ве­де­ний мо­дель­ний ряд при­чі­пних об­при­ску­ва­чів KUHN-Blanchard до­зво­ляє ви­бра­ти опти­маль­ний для умов го­спо­дар­ства й пов­ні­стю за­до­воль­ни­ти ви­мо­ги що­до яко­сті, на­дій­но­сті та про­сто­ти екс­плу­а­та­ції.

Фо­то 2. При­чі­пний об­при­ску­вач KUHN Metris 2

Фо­то 3. При­чі­пний об­при­ску­вач KUHN Oceanis

Фо­то 1. При­чі­пний об­при­ску­вач KUHN Lexis 3000 в ро­бо­ті

Фо­то 4. Са­мо­хі­дний об­при­ску­вач KUHN Stronger

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.