СТАР­ТУЄ ПРО­ГРА­МА ДЛЯ МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Цей п’яти­рі­чний кон­суль­та­тив­ний про­ект Мі­жна­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (IFC) ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме в пар­тнер­стві з уря­дом Ав­стрії, щоб до­по­мог­ти 40 ти­ся­чам фер­ме­рів отри­ма­ти до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня, збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво, змен­ши­ти ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів та вийти на екс­порт­ні рин­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.