Що у за­ли­шку?

Пе­ре­хі­дні за­па­си зер­на в Укра­ї­ні ни­ні­шньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку мо­жуть бу­ти най­мен­ши­ми за кіль­ка ми­ну­лих се­зо­нів

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Яро­слав ЛЕВИЦЬКИЙ, ана­лі­тик

На ка­лен­да­рі — бе­ре­зень, мар­ке­тин­го­вий зер­но­вий рік по­сту­по­во на­бли­жа­є­ться до за­вер­ше­н­ня. За усі­ма про­гно­за­ми на йо­го кі­нець Укра­ї­на ма­ти­ме най­мен­ші пе­ре­хі­дні за­ли­шки основ­них зер­но­вих куль­тур, ніж будь­ко­ли, при­найм­ні за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя — мен­ше 4 млн тонн.

Об­сяг кін­це­вих за­па­сів збіж­жя пе­ред по­ча­тком но­во­го се­зо­ну — один з основ­них ін­ди­ка­то­рів зер­но­во­го рин­ку, за яким ви­ра­хо­ву­ють йо­го за­галь­ну «тем­пе­ра­ту­ру». Ще до­не­дав­на до ве­ли­чи­ни цьо­го по­ка­зни­ка в Укра­ї­ні ста­ви­ли­ся вкрай від­по­від­аль­но. За­ли­шки вва­жа­ли­ся пев­ним стра­хо­вим за­па­сом, ре­зер­вом на ви­па­док не­ста­чі зер­на но­во­го вро­жаю. При цьо­му за­па­си зер­на в Дер­жре­зер­ві роз­гля­да­ли­ся окре­мо, адже во­ни ма­ли за­без­пе­чи­ти основ­ні по­тре­би спо­жи­ва­н­ня в ра­зі над­зви­чай­них си­ту­а­цій, то­ді як кін­це­вим за­ли­шкам від­во­ди­ла­ся роль бу­фе­ру для пом’якше­н­ня мо­жли­во­го де­фі­ци­ту зер­на в при­йде­шньо­му се­зо­ні.

До­ста­тні­ми в кра­ї­ні вва­жа­ли­ся за­ли­шки, зда­тні за­без­пе­чи­ти 10–15% об­ся­гу рі­чно­го роз­по­ді­лу зер­на — ви­тра­ти на вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня, нор­ма­тив­ні втра­ти, по­сів­ний ма­те­рі­ал, екс­порт то­що. Якщо вра­хо­ву­ва­ти, що остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на роз­по­ді­ляє близь­ко 60 млн тонн зер­на на рік, то до­ста­тні­ми вва­жа­ли­ся кін­це­ві за­па­си в роз­мі­рі 6–9 млн тонн. Кіль­ка остан­ніх се­зо­нів во­ни пе­ре­бу­ва­ли са­ме в цих ме­жах, хо­ча ін­ко­ли їх на­віть сут­тє­во пе­ре­ви­щу­ва­ли — на­при­клад, на кі­нець 2011/12 МР пе­ре­хі­дні за­па­си зер­но­вих ста­но­ви­ли аж 12,8 млн тонн.

Втім, з ре­кор­дним вро­жа­єм 2016 ро­ку, ко­ли агра­рії на­мо­ло­ти­ли біль­ше 66,5 млн тонн зер­на, при­йшло ро­зу­мі­н­ня, що на­віть якщо в подаль­ші ро­ки ва­ло­ві збо­ри де­що й змен­ша­ться, то кра­ї­на все одно вла­сні по­тре­би за­без­пе­чить, а то­му три­ма­ти міль­йо­ни тонн збіж­жя в «за­мо­ро­же­но­му» ста­ні осо­бли­во­го сен­су не­ма. І вже на кі­нець 2016/17 МР пе­ре­хі­дні за­ли­шки ско­ро­ти­ли­ся до 4,5 млн тонн, або 6% від за­галь­но­го об­ся­гу роз­по­ді­лу. Хо­ча ми­ну­ло­рі­чний вро­жай й ви­явив­ся мен­шим за по­пе­ре­дній, ні до якої ка­та­стро­фи на вну­трі­шньо­му рин­ку це не при­зве­ло.

То­ді чо­му ри­нок все одно ува­жно сте­жить за роз­мі­ром кін­це­вих за­ли­шків? Спра­ва в то­му, що об­сяг цих за­ли­шків за­ли­ша­є­ться чи не го­лов­ним чин­ни­ком фор­му­ва­н­ня вну­трі­шніх цін на зер­но на стар­ті но­во­го се­зо­ну. До­ста­тні за­ли­шки свід­чать, що де­фі­ци­ту зер­на в кра­ї­ні не­має, і ці­ни фор­му­ю­ться на се­ре­дньо­му рів­ні. Вже да­лі їх ко­ре­гу­ва­ти­муть кіль­кість і якість зер­на но­во­го вро­жаю, об­ся­ги по­то­чно­го по­пи­ту і ін­ші чин­ни­ки. Та все ж по­ча­тко­вий рі­вень цін в основ­но­му за­ле­жить від роз­мі­ру пе­ре­хі­дних за­па­сів, і во­ни ще пев­ний час за­ли­ша­ю­ться сут­тє­вим чин­ни­ком ці­но­утво­ре­н­ня.

Ще біль­ше зна­че­н­ня сві­то­вий об­сяг пе­ре­хі­дних за­па­сів має на гло­баль­но­му зер­но­во­му рин­ку, оскіль­ки він є сут­тє­вою скла­до­вою мін­ли­вої за­галь­ної про­по­зи­ції при від­но­сно ста­біль­но­му по­пи­ті. До­сить ска­за­ти, що на­ра­зі ending stocks по основ­ним зер­но­вим куль­ту­рам — пше­ни­ці, ри­су, ку­ку­ру­дзі — ста­нов­лять 25– 30% від за­галь­ної про­по­зи­ції се­зо­ну і змен­ше­н­ня чи збіль­ше­н­ня за­ли­шків на­віть на кіль­ка від­со­тків ма­ють сут­тє­вий вплив на сві­то­ві ці­ни впро­довж всьо­го се­зо­ну.

Згі­дно з про­гно­за­ми, ди­на­мі­ка сві­то­вих пе­ре­хі­дних за­ли­шків і пе­ре­хі­дних за­ли­шків зер­на в Укра­ї­ні ви­гля­дає узго­дже­ною. Так, зокре­ма, пе­ре­хі­дні за­ли­шки пше­ни­ці в сві­ті, за да­ни­ми USDA, на кі­нець 2017/18 МР ста­но­ви­ти­муть 266,1 млн тонн про­ти 252,6 млн тонн в ми­ну­ло­му се­зо­ні. В Укра­ї­ні за­ли­шки зер­но­вої теж зро­стуть з ми­ну­ло­рі­чних 1,8 млн тонн до 1,9 млн тонн. По ку­ку­ру­дзі у сві­ті очі­ку­є­ться ско­ро­че­н­ня пе­ре­хі­дних за­ли­шків з 229,8 млн тонн в 2016/17 МР до 203,1 млн тонн в по­то­чно­му, в Укра­ї­ні кін­це­ві за­па­си змен­ша­ться з 1,5 млн тонн до 0,9 млн тонн. Та­кож ско­ро­че­н­ня за­ли­шків про­гно­зу­є­ться і по ячме­ню: у сві­ті — з ми­ну­ло­рі­чних 22,3 млн тонн до 17,8 млн тонн, в Укра­ї­ні — з 1,2 млн тонн до 0,9 млн тонн.

От­же, про­гно­зи за­ли­шків до­зво­ля­ють роз­ра­ху­ва­ти на подаль­ший роз­ви­ток під­ви­щу­валь­но­го ці­но­во- го трен­ду на сві­то­во­му рин­ку зер­на. Справ­дя­ться во­ни чи ні — по­ка­же час. Тим ча­сом під­ви­ще­н­ня цін на основ­ні зернові куль­ту­ри, яке три­ває за­раз, мо­же при­зве­сти до збіль­ше­н­ня їх за­ли­шків в Укра­ї­ні.

За­зви­чай основ­ні об­ся­ги зер­но­вих ві­тчи­зня­ні агра­рії ре­а­лі­зу­ють до по­ча­тку ве­сня­ної по­льо­вої кам­па­нії. Не­зна­чні пар­тії на про­даж на більш пі­зній час за­ли­ша­ють ли­ше ті, хто на­ці­ле­ний отри­ма­ти від се­зон­но­го по­до­рож­че­н­ня зер­на по ма­кси­му­му. Але якщо ра­ні­ше та­ке по­до­рож­ча­н­ня від­бу­ва­ло­ся до­сить по­віль­ни­ми тем­па­ми, то в цьо­му се­зо­ні уже впро­довж остан­ніх трьох мі­ся­ців во­но має зна­чно актив­ні­ший ха­ра­ктер. На екс­порт­но­му на­прям­ку й пше­ни­ця, й ку­ку­ру­дза, й ячмінь чи не що­ти­жня до­да­ють в ці­ні 1–2 дол. на тон­ні, і це мо­же за­охо­ти­ти вла­сни­ків зер­на в очі­ку­ван­ні кра­щої ці­ни тя­гну­ти з про­да­жа­ми яко­мо­га дов­ше. Втім, не слід за­бу­ва­ти, що чим да­лі за­три­му­єш, тим біль­ше ри­зик за­пі­зни­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.