У ком­па­нії з Zirkon

Пе­ред­по­сів­на під­го­тов­ка ґрун­ту ро­та­цій­ни­ми агре­га­та­ми LEMKEN

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ

Де­да­лі біль­шо­го зна­че­н­ня у зем­ле­роб­стві на­бу­ває за­сто­су­ва­н­ня ро­та­цій­них бо­рін. По­єд­ну­ю­чи їх із ін­шою агро­те­хні­кою, сіль­го­спви­ро­бник має всі шан­си при­швид­ши­ти ви­ко­на­н­ня ба­га­тьох те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, а від­так сут­тє­во зни­зи­ти цю скла­до­ву агро­те­хно­ло­гії.

Ро­та­цій­ні бо­ро­ни Zirkon від LEMKEN ін­тен­сив­но пе­ре­мі­шу­ють і кри­шать ґрунт на всій гли­би­ні обро­блю­ва­но­го ша­ру. Гли­би­на обро­бі­тку мо­же до­ся­га­ти 25 см. Агре­га­ти з актив­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми які­сно пра­цю­ють у рі­зно­ма­ні­тних ґрун­то­во­клі­ма­ти­чних умо­вах і на будь-яких ґрун­тах. Пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток мо­же пов­ні­стю ви­ко­ну­ва­ти одне зна­ря­д­дя за один про­хід. До то­го ж кон­стру­кція до­зво­ляє агре­га­ту­ва­ти бо­ро­ни як на за­дній, так і на фрон­таль­ній на­ві­сках тра­кто­ра. Їх ви­го­тов­ля­ють у на­ві­сно­му та на­пів­на­ві­сно­му ва­рі­ан­тах.

Окрім са­мо­стій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ро­та­цій­них бо­рін їх за­зви­чай агре­га­ту­ють із сі­вал­ка­ми. Взя­ти, при­мі­ром, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чну по­сів­ну ком­бі­на­цію, ускла­ді якої за­дньо­на­ві­сна ро­та­цій­на бо­ро­на Zirkon і пнев­ма­ти­чна ряд­ко­ва сі­вал­ка Solitair (теж від LEMKEN). Агре­гат, що має ши­ри­ну за­хва­ту від 2,5 до 6 м пе­ре­во­дять у транс­порт­не по­ло­же­н­ня, скла­да­ю­чи ра­му за до­по­мо­гою гі­драв­лі­чних ци­лін­дрів. Або ж, ска­жі­мо, ви­со­ко­про­ду­ктив­на по­сів­на ком­бі­на­ція, у скла­ді якої на­пів­на­ві­сна ро­та­цій­на бо­ро­на Zirkon в агре­га­ті з на­ві­сною пнев­ма­ти­чною ряд­ко­вою сі­вал­кою Solitair. Сі­вал­ка мо­же лег­ко від’єд­ну­ва­ти­ся від ро­та­цій­ної бо­ро­ни й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся са­мо­стій­но на окре­мо­му ша­сі. Крім ком­бі­на­ції із сі­вал­ка­ми Solitair ро­та­цій­ну бо­ро­ну мо­жна вста­нов­лю­ва­ти на при­чі­пні по­сів­ні ком­бі­на­ції Compact-Solitair 9 із ши­ри­ною за­хва­ту від 3 до 6 м.

Укра­їн­ським агра­рі­ям ком­па­нія LEMKEN про­по­нує два ти­по­ро­змі­ри ро­та­цій­них бо­рін — Zirkon 8 і Zirkon 12, а та­кож ве­ли­ку кіль­кість їх мо­де­лей.

Оби­дві мо­де­лі ви­ко­на­но за одні­єю кон­стру­ктив­ною схе­мою. Ві­дмін­ність по­ля­гає ли­ше в то­му, що Zirkon 12 мо­же пра­цю­ва­ти у жорс­ткі­ших умо­вах, має біль­шу кіль­кість опцій і мо­жли­во­стей ком­бі­на­ції з ін­ши­ми зна­ря­д­дя­ми.

Ро­та­цій­ні бо­ро­ни Zirkon 12 ком­пле­кту­ють но­вим дво­швид­кі­сним ре­ду­кто­ром DUALShift із ва­же­лем пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­да­тно­го від­но­ше­н­ня. Дво­швид­кі­сний ре­ду­ктор до­зво­ляє вста­но­ви­ти швид­кість обер­та­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів 330 або 440 об./хв за ча­сто­ти обер­та­н­ня ВВП тра­кто­ра 1000 об./хв. Ре­ду­ктор до­да­тко­во обла­дна­но ме­ха­ні­змом змі­ни на­прям­ку обер­та­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів. На­пря­мок обер­та­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів ро­та­цій­ної бо­ро­ни Zirkon 12 вста­нов­лю­ють шля­хом осла­бле­н­ня трьох бол­тів і пе­ре­мі­ще­н­ням ре­ду­кто­ра на 20 мм між дво­ма сто­по­ра­ми.

Бо­ро­ни Zirkon 12 стан­дар­тно осна­щу­ють лег­ко­змін­ни­ми но­жа­ми з дво­бі­чним за­го­стре­н­ням. Ко­жна па­ра но­жів крі­пи­ться на ро­то­рі пло­ским шплін­том із фі­кса­то­ра­ми. За­мі­на ро­бо­чих ор­га­нів від­бу­ва­є­ться швид­ко без ви­ко­ри­ста­н­ня ін­стру­мен­тів. Та­ке крі­пле­н­ня но­жів збіль­шує за­зор між та­ріл­кою три­ма­ча та кор­пу­сом ре­ду­кто­ра при­во­ду ро­бо­чих ор­га­нів.

З лі­во­го та пра­во­го бо­ків ро­та­цій­них бо­рін Zirkon від­но­сно ря­ду ро­бо­чих ор­га­нів уста­нов­ле­но бо­ко­ві щи­тки, які мо­жна ре­гу­лю­ва­ти за ви­со­тою. Щи­тки за­по­бі­га­ють фор­му­ван­ню гре­бе­нів, які утво­рю­ю­ться пі­сля про­хо­ду край­ніх но­жів і ви­ко­ну­ють за­хи­сну фун­кцію. Під час на­їзду на пе­ре­шко­ди щи­тки від­хи­ля­ю­ться вбік і вго­ру.

Агре­га­ти Zirkon обла­дна­но ви­рів­ню­валь­ною бал­кою, що спри­яє до­да­тко­во­му кри­шін­ню ґрун­ту й ре­тель­но­му йо­го ви­рів­ню­ван­ню й та­ким чи­ном до­пов­нює ро­бо­ту но­жів ро­та­цій­ної бо­ро­ни. По­ло­же­н­ня бал­ки ре­гу­лю­є­ться по ви­со­ті екс­цен­три­ко­вим ва­же­лем і сто­пор­ни­ми паль­ця­ми. Ви­рів­ню­валь­на бал­ка мо­же бу­ти вста­нов­ле­на по­пе­ре­ду або по­за­ду ря­ду ро­то­рів, пе­ред при­ко­чу­валь­ним ка­тком. Фі­ксу­ють бал­ку у ви­бра­но­му по­ло­жен­ні зви­чай­ним гай­ко­вим клю­чем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.