Від на­у­ки – до пра­кти­ки в Ін­сти­ту­ті здо­ров’я ро­слин UKRAVIT

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Близь­ко 17 ро­ків я ве­ду успі­шну пра­кти­ку в на­у­ко­вих уста­но­вах Ні­меч­чи­ни, США, Швей­ца­рії. Та зав­жди хо­тів, аби мій до­свід став у при­го­ді й рі­дній кра­ї­ні. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ком­па­нії UKRAVIT, яка, вба­ча­ю­чи ве­ли­кий по­тен­ці­ал у роз­ви­тку укра­їн­ської біо­хі­мі­чної га­лу­зі, іні­ці­ю­ва­ла ство­ре­н­ня уні­каль­но­го ін­но­ва­цій­но­го про­е­кту і за­про­си­ла ме­не йо­го очо­ли­ти.

За мі­сяць у Чер­ка­сах роз­по­чне свою ді­яль­ність На­у­ко­во-до­слі­дни­цький ін­сти­тут — «Ін­сти­тут здо­ров’я ро­слин», який за­сну­ва­ла гру­па ком­па­ній UKRAVIT, ана­ло­гів яко­му на на­ших те­ре­нах не­має. Він ма­ти­ме осо­бли­ву кон­це­пцію, зо­рі­єн­то­ва­ну пе­ред­усім на со­ці­аль­ність, зро­зумі­лість і ко­ри­сність (у кон­текс­ті sustainable society і sustainable development). Йо­го мо­дель і стру­кту­ра до­зво­лять ін­те­гру­ва­ти­ся в між­на­ро­дний на­у­ко­вий та ін­фор­ма­цій­ний про­стір як на рів­ні лю­ди­ни, так і на рів­ні ком­па­нії й кра­ї­ни. А над­чу­тли­ве обладнання про­від­них ви­ро­бни­ків США, Япо­нії та Єв­ро­пи дасть змо­гу без­по­се­ре­дньо бра­ти участь у роз­роб­ках но­вих рі­шень, спів­пра­цю­ю­чи з укра­їн­ськи­ми й за­кор­дон­ни­ми вче­ни­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми.

У мас­шта­бах кра­ї­ни старт та­ко­го про­е­кту — по­дія ду­же ва­жли­ва й до­ле­но­сна. Для ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців — це пе­ред­усім ці­ка­ва ро­бо­та в Укра­ї­ні. Це збе­ре­же­н­ня і роз­ви­ток на­шо­го ін­те­ле­кту­аль­но­го по­тен­ці­а­лу. Це мо­жли­вість ста­ви­ти скла­дні зав­да­н­ня і ви­зна­ча­ти той рі­вень, на яко­му з ни­ми мо­жна впо­ра­ти­ся. Го­лов­ні на­пря­ми на­у­ко­вих до­слі­джень — ґрун­ти, ро­сли­ни, за­со­би за­хи­сту, за­со­би жив­ле­н­ня й під­трим­ки від стре­сів — за­га­лом усе, що впли­ває на уро­жай­ність та якість про­ду­кції в агро­ви­ро­бни­цтві, зокре­ма, й у то­чно­му та ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві. Вла­сне, фер­мер тут змо­же не тіль­ки отри­ма­ти ком­пе­тен­тні фа­хо­ві ре­ко­мен­да­ції, а й ма­ти­ме на­го­ду ма­кси­маль­но за­до­воль­ни­ти свої ви­ро­бни­чі по­тре­би. Окрім то­го, в Укра­ї­ні вже є агро­ком­па­нії, що по­тре­бу­ють не про­сто го­то­вих рі­шень, але й ма­ють ам­бі­ції ра­зом із ком­пе­тен­тни­ми фа­хів­ця­ми бра­ти участь у їх роз­роб­ці.

Ви­со­ко­кла­сна аграр­на ла­бо­ра­то­рія, що роз­ви­ва­ти­ме­ться па­ра­лель­но, ком­пле­ксно вза­є­мо­ді­я­ти­ме з на­у­ко­во-до­слі­дним цен­тром (ми на­зи­ва­є­мо йо­го Ін­сти­ту­том здо­ров’я ро­слин). Над­чу­тли­ве обладнання, у ви­бо­рі яко­го я брав без­по­се­ре­дню участь, до­зво­ляє ви­зна­чи­ти кіль­кість ре­чо­ви­ни на рів­ні на­но- і пі­ко­мо­ляр­них кон­цен­тра­цій.

Якщо го­во­ри­ти про ін­стру­мен­та­рій, то це най­су­ча­сні­ша га­зо­ва і рі­дин­на хро­ма­то­гра­фія, спе­ктро­ме­три­чний ана­ліз ви­що­го рів­ня. Та­ко­го кла­су обладнання ви­ко­ри­сто­ву­ють су­ча­сні ла­бо­ра­то­рії ін­сти­ту­тів і уні­вер­си­те­тів за­хі­дних кра­їн. У комп’ютер­них ба­зах да­них на­ко­пи­че­но ін­фор­ма­цію про де­ся­тки ти­сяч хі­мі­чних спо­лук і до­мі­шок, що ва­жли­во для но­вих роз­ро­бок і до­слі­джень. Ни­ні ви­грає той, хто вміє ко­ри­сту­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю і ро­би­ти но­вий крок на сти­ку (чи то пак, у між­ін­тер­фей­сно­му про­сто­рі) знань, по­гля­дів, під­хо­дів.

За по­тре­би на­у­ков­ці на­да­ва­ти­муть до­да­тко­ву ін­те­ле­кту­аль­ну під­трим­ку для ви­рі­ше­н­ня пра­кти­чних пи­тань, що ви­ни­ка­ти­муть у ла­бо­ра­то­рії чи у ви­ро­бни­чої гру­пи. У прі­о­ри­те­ті Ін­сти­ту­ту — від­кри­тість і най­шир­ша спів­пра­ці з уче­ни­ми, фа­хів­ця­ми, ви­на­хі­дни­ка­ми. З ти­ми, хто ба­чить мо­жли­вість ство­ре­н­ня спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ко­ри­сно­го про­ду­кту чи но­во­го рі­ше­н­ня. Кро­ку­ю­чи в но­гу з пе­ре­до­ви­ми на­у­ко­ви­ми ін­но­ва­ці­я­ми, роз­роб­ки На­у­ко­во-до­слі­дни­цько­го ін­сти­ту­ту від ГК UKRAVIT спри­я­ти­муть роз­ви­тку укра­їн­ської агро­хі­мі­чної на­у­ки і ста­нуть сер­йо­зною га­лу­зе­вою пла­тфор­мою для роз­ви­тку ін­но­ва­цій.

Во­ло­ди­мир МАЛИНОВСЬКИЙ, канд. хім. на­ук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.