У те­сто­во­му ре­жи­мі

Ре­є­стра­цію ПН та­ки зу­пи­ня­ти­муть. Які ню­ан­си по­ви­нен зна­ти про но­ва­ції бі­знес?

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

На­ре­шті пі­сля дов­гих обго­во­рень із про­філь­ни­ми бі­знес-асо­ці­а­ці­я­ми Мін­фін пре­зен­ту­вав про­ект по­ста­но­ви, якою пла­нує за­твер­ди­ти окре­мі по­ряд­ки з пи­тань зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня у Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних, зокре­ма: По­ря­док зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ПН/РК у ЄРПН; По­ря­док ро­бо­ти Ко­мі­сій, які при­йма­ють рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію ПН/РК у ЄРПН; По­ря­док роз­гля­ду скарг на рі­ше­н­ня Ко­мі­сій, які при­йма­ють рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію ПН/РК у ЄРПН або від­мо­ву в та­кій ре­є­стра­ції. Де­кла­ру­є­ться, що в но­вих по­ряд­ках бу­ли вра­хо­ва­ні по­пе­ре­дні не­до­лі­ки та по­ба­жа­н­ня пред­став­ни­ків бі­зне­су і вже не до­ве­де­ться по­вер­та­ти­ся до те­сто­во­го ре­жи­му че­рез пів­ро­ку ро­бо­ти. Основ­ні змі­ни в про­це­ду­рі зу­пин­ки ре­є­стра­ції ПН на­во­ди­мо ниж­че.

Що бу­де з ПН, які не бу­ли ав­то­ма­ти­чно роз­бло­ко­ва­ні?

Як ми пам’ята­є­мо, ав­то­ма­ти­чно­му роз­бло­ку­ван­ню не під­ля­га­ли ПН/РК що­до яких:

ста­ном на 1 гру­дня 2017 ро­ку не по­да­но по­ясне­н­ня й ко­пії до­ку­мен­тів від­по­від­но до ста­рої ре­да­кції пп. 201.16.2 ПКУ;

ухва­ле­но рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції у ЄРПН, за яки­ми ста­ном на 1 гру­дня 2017 ро­ку не роз­по­чи­на­ли про­це­ду­ру оскар­же­н­ня в адмі­ні­стра­тив­но­му або су­до­во­му по­ряд­ку.

Мін­фін про­по­нує на­да­ти пра­во та­ким пла­тни­кам про­тя­гом 365 днів із дня ви­ни­кне­н­ня по­да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня по­да­ти по­ясне­н­ня та ко­пії до­ку­мен­тів до та­ких ПН/ РК на роз­гляд Ко­мі­сій, но­вий по­ря­док ро­бо­ти яких за­твер­джу­є­ться про­е­ктом по­ста­но­ви. По­тен­цій­ні про­бле­ми:

• по­да­тко­ві на­кла­дні, що бу­ли скла­де­ні в ли­сто­па­ді-гру­дні 2017 ро­ку й зу­пи­не­ні у гру­дні 2017 ро­ку, ли­ша­ю­ться у пра­во­во­му ва­ку­у­мі, бо, ви­хо­дя­чи з бу­кваль­них по­ло­жень ПКУ, та­кі на­кла­дні ма­ли би бу­ти роз­бло­ко­ва­ні ще в сі­чні 2018 ро­ку. Про­те цьо­го не від­бу­ло­ся, а про­ект но­во­го по­ряд­ку та­кож за­ли­шає це пи­та­н­ня по­за ува­гою;

ПН, зу­пи­не­ні у гру­дні, що­до яких пі­сля 1 гру­дня по­да­но по­ясне­н­ня, ма­ють ре­є­стру­ва­ти­ся за ста­рим по­ряд­ком. Во­дно­час та­кий по­ря­док втра­чає чин­ність одно­ча­сно з на­бра­н­ням чин­но­сті но­во­го. То­му для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня по та­ких ПН у пла­тни­ка по­да­тків є ма­ло ча­су (вра­хо­ву­ю­чи, що но­вий по­ря­док має на­бу­ти чин­но­сті в бе­ре­зні);

від­лік 365 днів для по­да­чі по­яснень по­чи­на­є­ться з дня ви­ни­кне­н­ня ПЗ, що мо­гло від­бу­ти­ся ще на ве­сні 2017 ро­ку, а то­му в та­ких пла­тни­ків по­да­тків та­кож ли­ши­ло­ся ма­ло ча­су для по­да­н­ня до­ку­мен­тів і по­яснень.

Но­ві шля­хи зу­пи­не­н­ня бло­ку­ва­н­ня

Окре­мою но­ве­лою по­ряд­ку є впро­ва­дже­н­ня так зва­но­го кри­те­рію по­зи­тив­ної по­да­тко­вої іс

то­рії пла­тни­ка. По­ки що не­ві­до­мо, що без­по­се­ре­дньо вхо­ди­ти­ме до цьо­го кри­те­рію, однак у ра­зі ухва­ле­н­ня по­ста­но­ви по­ка­зни­ки для ви­зна­че­н­ня по­зи­тив­ної по­да­тко­вої істо­рії пла­тни­ка по­да­тків ДФС ви­зна­ча­ти­ме ко­жно­го 10 чи­сла мі­ся­ця, на­сту­пно­го за зві­тним. Пла­тник по­да­тків ма­ти­ме змо­гу озна­йо­ми­ти­ся з та­ки­ми по­ка­зни­ка­ми у сво­є­му еле­ктрон­но­му ка­бі­не­ті.

По­вер­не­н­ня ПН як єди­ної під­ста­ви для по­да­тко­во­го кре­ди­ту

З на­бра­н­ням чин­но­сті но­вої по­ста­но­ви від­нов­лює дію тре­тій абзац п. 201.10 ПКУ. Від­по­від­но до за­зна­че­ної стат­ті, ПН/РК, скла­де­ні та за­ре­є­стро­ва­ні пі­сля 1 ли­пня 2017 ро­ку у ЄРПН пла­тни­ком по­да­тку, який здій­снює опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня то­ва­рів/ по­слуг, є для по­ку­пця та­ких то­ва­рів/по­слуг до­ста­тньою під­ста­вою для на­ра­ху­ва­н­ня сум

по­да­тку, що на­ле­жать до по­да­тко­во­го кре­ди­ту, та не по­тре­бує будь-яко­го ін­шо­го до­да­тко­во­го під­твер­дже­н­ня.

Фа­кти­чно це має озна­ча­ти, що, на­ре­шті, спо­ри з по­да­тків­ця­ми що­до на­чеб­то не­ре­аль­них опе­ра­цій, бу­дуть при­пи­не­ні. Мо­жна на­віть при­пу­сти­ти, що по­да­тків­цям бу­де не ці­ка­во по­си­ла­ти­ся на ма­те­рі­а­ли кри­мі­наль­них про­ва­джень або ста­т­тю 205 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу як під­ста­ву для ви­зна­н­ня опе­ра­ції фі­ктив­ною й не­су­мі­сною з го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю. Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що ця нор­ма справ­ді по­чне пра­цю­ва­ти, а не за­ли­ши­ться ви­клю­чно де­кла­ра­тив­ною.

Окре­мо про Та­бли­цю да­них пла­тни­ків по­да­тку

Но­вий по­ря­док та­кож пе­ред­ба­чає мо­жли­вість по­да­н­ня Та­бли­ці да­них про опе­ра­ції, які здій­сню­ю­ться пла­тни­ком на по­стій­ній осно­ві. Цьо­го ра­зу пе­ред­ба­ча­є­ться, що в та­кій та­бли­ці по­вин­на мі­сти­тись та­ка ін­фор­ма­ція:

ви­ди еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті від­по­від­но до Кла­си­фі­ка­то­ра ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті (КВЕД ДК 009:2010);

ко­ди то­ва­рів згі­дно з УКТ ЗЕД, що на по­стій­ній осно­ві по­ста­ча­ю­ться (ви­го­тов­ля­ю­ться) та/ або при­дба­ва­ю­ться (отри­му­ю­ться) пла­тни­ком по­да­тку;

ко­ди по­слуг згі­дно з Дер­жав­ним кла­си­фі­ка­то­ром про­ду­кції та по­слуг (ДК 016-2010), що на по­стій­ній осно­ві по­ста­ча­ю­ться (ви­го­тов­ля­ю­ться) та/або при­дба­ва­ю­ться пла­тни­ком по­да­тку.

Згі­дно з про­е­ктом по­ряд­ку, Та­бли­ця да­них пла­тни­ка по­да­тку

по­да­є­ться з по­ясне­н­ням пла­тни­ка, у яко­му за­зна­ча­є­ться спе­ци­фі­ка го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, що має не­змін­ний ха­ра­ктер, із мо­жли­вим по­си­ла­н­ням на по­да­тко­ву й ін­шу зві­тність пла­тни­ка по­да­тку.

От­же, в ар­се­на­лі пла­тни­ків по­да­тку з’яви­ли­ся но­ві до­ка­зи для до­ве­де­н­ня ре­аль­но­сті кон­кре­тної опе­ра­ції в кон­текс­ті сис

те­ми ри­зи­ків ПДВ. Якщо ін­фор­ма­цію бу­ло успі­шно вра­хо­ва­но, ПН/РК, які від­по­від­а­ти­муть та­кій ін­фор­ма­ції, у пла­тни­ка по­да­тку не бло­ку­ва­ти­муть. Однак цьо­го ра­зу по­да­тків­ці за­ли­ши­ли за со­бою пра­во змі­ни­ти своє рі­ше­н­ня. Якщо до по­да­тко­вої на­ді­йшла по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція, що свід­чить про на­да­н­ня пла­тни­ком не­прав­ди­вої ін­фор­ма

ції, вра­хо­ва­ній у Та­бли­ці да­них пла­тни­ка по­да­тку, Ко­мі­сії ма­ють пра­во ви­не­сти рі­ше­н­ня про нев­ра­ху­ва­н­ня Та­бли­ці да­них пла­тни­ка по­да­тку. Не зро­зумі­лим є пи­та­н­ня, яка са­ме ін­фор­ма­ція мо­же свід­чи­ти про на­да­н­ня не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції та з яко­го мо­мен­ту це ма­ти­ме зна­че­н­ня для ре­є­стра­ції ПН.

Но­вим про­е­ктом, як і ра­ні­ше, пе­ред­ба­че­но ав­то­ма­ти­чне вра­ху­ва­н­ня Та­бли­ці да­них пла­тни­ків по­да­тків сіль­сько­го­спо­дар­ськи

ми то­ва­ро­ви­ро­бни­ка­ми згі­дно з За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо

дар­ства Укра­ї­ни» та сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми що­до по­ста­ча­н­ня та­ких груп то­ва­рів згі­дно з УКТ ЗЕД: 01 жи­ві тва­ри­ни;

03 ри­ба і ра­ко­по­ді­бні, мо­лю­ски

та ін­ші во­дя­ні без­хре­бе­тні; 04 мо­ло­ко та мо­ло­чні про­ду­кти; яй­ця пти­ці; на­ту­раль­ний мед; їстів­ні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, в ін­шо­му мі­сці не за­зна­че­ні; 07 ово­чі та де­які їстів­ні ко­ре­не

пло­ди і буль­би;

08 їстів­ні пло­ди та го­рі­хи; шкір

ки ци­тру­со­вих або динь; 10 зернові куль­ту­ри;

12 на­сі­н­ня і пло­ди олій­них ро­слин; ін­ше на­сі­н­ня, пло­ди та зер­на; те­хні­чні або лі­кар­ські ро­сли­ни; со­ло­ма і фу­раж.

Ав­то­ма­ти­чне вра­ху­ва­н­ня Та

бли­ці да­них та­кож пе­ред­ба­че­но для пла­тни­ків, у яких зна че­н­ня по­ка­зни­ків D і P ма­ють та­кі роз­мі­ри: D>0,02, P<Pм Ч 1,3, й об­сяг по­ста ча­н­ня то­ва­рів/по­слуг у ПН/РК, скла­де­них за остан­ні 12 мі­ся­ців у Ре­є­стрі, за­зна­че­них

у Та­бли­ці, ста­но­вить по­над 25% за­галь­но­го об­ся­гу по­ста­ча­н­ня за остан­ні 12 мі­ся­ців.

Хто ви­но­сить рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію або від­мо­ву в ній

Но­вим по­ряд­ком пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня ко­мі­сій на кіль­кох рів­нях, що ухва­лю­ва­ти­муть рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію або від­мо­ву в ре­є­стра­ції ПН/РК. Си­сте­ма та­ких ко­мі­сій скла­да­є­ться з ко­мі­сії ДФС (цен­траль­на ко­мі­сія) та ко­мі­сій ГУ ДФС в обла­стях, Офі­су ве­ли­ких пла­тни­ків по­да­тків і м. Ки­є­ва (ре­гіо­наль­ні ко­мі­сії). Якщо об­сяг по­ста­ча­н­ня за по­то­чний мі­сяць не пе­ре­ви­щує

30 млн грн (ра­зом із ти­ми ПН/РК, що по­да­ю­ться), то пи­та­н­ня роз­гля­да­ють ре­гіо­наль­ні ко­мі­сії про

тя­гом 5 ро­бо­чих днів із дня отри­ма­н­ня по­яснень і до­ку­мен­тів.

Якщо об­сяг по­ста­ча­н­ня за по­то­чний мі­сяць пе­ре­ви­щує

30 млн грн, то про­тя­гом 5 ро­бо­чих днів із дня отри­ма­н­ня до­ку­мен­тів і по­яснень, рі­ше­н­ня має ухва­ли­ти спо­ча­тку ре­гіо­наль­на ко­мі­сія, по­тім та­ке рі­ше­н­ня роз­гля­дає й оста­то­чно за­твер­джує про­тя­гом 7 ро­бо­чих днів цен­траль­на ко­мі­сія ДФС.

Якщо цен­траль­на ко­мі­сія ДФС по­ру­шує 7-ден­ний строк роз­гля­ду, то на­би­рає чин­но­сті рі­ше­н­ня ре­гіо­наль­ної ко­мі­сії, що бу­ло ви­не­се­но ра­ні­ше. І з’яв­ля­є­ться дов­го­о­чі­ку­ва­не по­ло­же­н­ня що­до ав­то­ма­ти­чно­го роз­бло­ку­ва­н­ня ПН/ РК у ра­зі про­стро­че­н­ня на­да­но­го по­ряд­ком стро­ку і ре­гіо­наль­ної ко­мі­сії, і цен­траль­ної.

Обов’яз­ко­вий зміст рі­ше­н­ня ко­мі­сій

То­рі­шній до­свід за­сто­су­ва­н­ня си­сте­ми ри­зи­ків ПДВ про­де­мон­стру­вав усі не­до­лі­ки фор­ми та змі­сту рі­шень що­до від­мо­ви в ре­є­стра­ції ПН/РК, зокре­ма й у пло­щи­ні су­до­вої пра­кти­ки. По-пер­ше, ду­же ча­сто рі­ше­н­ня не мі­сти­ло вза­га­лі по­си­ла­н­ня на кон­кре­тний кри­те­рій, від чо­го то­ді за­ле­жа­ло по­да­н­ня то­го чи ін­шо­го пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів. По-дру­ге, по­при вка­зів­ку ДФС що­до не­пов­но­ти або не­до­лі­ків отри­ма­них до­ку­мен­тів від пла­тни­ка кон­кре­тна на­зва до­ку­мен­та, яко­го бра­кує або який не від­по­від­ає ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства, в рі­шен­ні не за­зна­ча­ла­ся.

Ма­буть, з огля­ду на кіль­кість «роз­бло­ко­ва­них» ПН/РК у су­до­во­му по­ряд­ку са­ме че­рез та­кі не­до­лі­ки но­вою фор­мою рі­ше­н­ня (до­да­ток 2 про­е­кту по­ста­но­ви) пе­ред­ба­че­но, що ко­мі­сія має вка­за­ти, яко­го са­ме до­ку­мен­та бра­кує або який са­ме до­ку­мент скла­де­но з по­ру­ше­н­ням ви­мог за­ко­но­дав­ства.

*** Опри­лю­дне­ний про­ект по­ста­но­ви Мін­фі­ну хо­ча й при­єм­но ди­вує по­зи­тив­ни­ми змі­на­ми, однак усе ж по­тре­бує зна­чно­го до­о­пра­цю­ва­н­ня. Та­кож тре­ба до­че­ка­ти­ся ви­зна­че­н­ня ДФС кри­те­рі­їв для зу­пин­ки ре­є­стра­ції ПН/РК, що є най­ва­жли­ві­шою ча­сти­ною всі­єї си­сте­ми ри­зи­ків ПДВ.

Окрім то­го, слід вра­хо­ву­ва­ти, що на­віть за ухва­ле­н­ня но­вої по­ста­но­ви про­тя­гом мі­ся­ця си­сте­ма ри­зи­ків ПДВ пра­цю­ва­ти­ме в те­сто­во­му ре­жи­мі, який, спо­ді­ва­є­мо­ся, до­зво­лить її вдо­ско­на­ли­ти.

По­да­тко­ві на­кла­дні, що бу­ли скла­де­ні в ли­сто­па­ді­гру­дні 2017 ро­ку й зу­пи­не­ні у гру­дні 2017 ро­ку, ли­ша­ю­ться у пра­во­во­му ва­ку­у­мі В ар­се­на­лі пла­тни­ків по­да­тку з’яви­ли­ся но­ві до­ка­зи для до­ве­де­н­ня ре­аль­но­сті кон­кре­тної опе­ра­ції в кон­текс­ті си­сте­ми ри­зи­ків ПДВ

Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, стар­ший юрист GOLAW

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.