НЕ ВЛА­ШТО­ВУ­ЮТЬ ПО­КА­ЗНИ­КИ ВА­ШО­ГО ВРО­ЖАЮ? НА­СТАВ ЧАС ЗМІ­НЮ­ВА­ТИ МО­РАЛЬ­НО ЗАСТАРІЛІ ПІД­ХО­ДИ!

ЛОГІСТИКА ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ — ЦЕ ЯК МЕ­ХА­НІЗМ У ГОДИННИКУ. А НЕ­ВІД­ДІЛЬ­НОЮ ЧА­СТИ­НОЮ ЦЬО­ГО МЕ­ХА­НІ­ЗМУ СВІ­ТО­ВІ ЛІ­ДЕ­РИ ВИЗНАЛИ НАКОПИЧУВАЛЬНІ БУНКЕРИ-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІ.

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

ЧО­МУ ВИ ОБИРАЄТЕ ПО­ТУ­ЖНИЙ КОМБАЙН, АЛЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЕ НИЗЬКОПРОДУКТИВНІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ?

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні на­би­рає обер­тів но­ва те­хно­ло­гія транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на від ком­бай­нів — ба­га­то­фун­кціо­наль­ни­ми спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми бун­ке­ра­ми-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча­ми. Че­рез те, що до­во­лі важ­ко ви­ра­ху­ва­ти мо­мент, ко­ли єм­ність ком­бай­на за­пов­ни­ться та ко­ли до ньо­го має під’їха­ти зер­но­воз, комбайн тре­ба по­стій­но зу­пи­ня­ти. А це, як ві­до­мо, зни­жує ефе­ктив­ність зби­раль­ної кам­па­нії че­рез про­стої в очі­ку­ван­ні роз­ван­та­же­н­ня ком­бай­на. В сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах з’яви­ли­ся та­кі ви­со­ко­про­ду­ктив­ні ком­бай­ни, але го­спо­да­рі й да­лі зби­ра­ють уро­жай за ста­ри­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Ві­до­мо, що за­трим­ка в зби­ран­ні вро­жаю на один день зав­дає зби­тків при­бли­зно 1 ц/га! Хтось ки­да­є­ться до­ку­по­ву­ва­ти ком­бай­ни, але чи є це най­кра­щою аль­тер­на­ти­вою? Вра­хо­ву­ю­чи вже до­ве­де­ну ефе­ктив­ність бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів, «ви­на­хо­ди­ти ве­ло­си­пед» не по­трі­бно. Утім існує про­бле­ма в то­му, що ви­ро­бни­ки не ма­ють до­ста­тньої ін­фор­ма­ції про ефе­ктив­ність цьо­го те­хні­чно­го транс­пор­ту й про пе­ре­ва­ги, які на­дає те­хно­ло­гія, що пе­ред­ба­чає їхнє ви­ко­ри­ста­н­ня.

Зда­ва­ло­ся б дво­лан­ко­ва те­хно­ло­гія збо­ру до­сить про­ста й пе­ре­ві­ре­на ро­ка­ми, але по­ди­ви­мось, що від­бу­ва­є­ться, ко­ли ми за­лу­чи­мо між ком­бай­ном й ав­то­мо­бі­лем­зер­но­во­зом ще одну оди­ни­цю те­хні­ки — пе­ре­ван­та­жу­валь­ний бун­кер-на­ко­пи­чу­вач.

Об­сяг зер­на, який зда­тний прийня­ти бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач, удві­чі, а то й утри­чі біль­ший за об’єм бун­ке­ра ком­бай­на. Ро­зван­та­жив­ши один комбайн під час йо­го ро­бо­ти, він під’їжджає на роз­ван­та­же­н­ня ін­шо­го, і цим імо­вір­ність про­сто­їв уже ско­ро­чу­є­ться вдві­чі.

Ав­то­транс­пор­ту вже не по­трі­бно за­їжджа­ти на по­ле. По-пер­ше, ба­га­то­тон­ний зер­но­воз не зав­жди сам по со­бі зда­тний за­їха­ти й ру­ха­ти­ся по­лем, осо­бли­во — зі скла­дним ре­льє­фом. По-дру­ге, всі ав­то роз­ра­хо­ва­ні на рух твер­дою по­верх­нею, й чим біль­ша ва­га, тим їм скла­дні­ше ма­нев­ру­ва­ти на ріл­лі, не ка­жу­чи вже про збіль­ше­н­ня амор­ти­за­ції ру­хо­мих ча­стин і ме­ха­ні­змів. На­ре­шті, зви­чай­ні ав­то під сво­ї­ми ко­ле­са­ми ущіль­ню­ють ґрунт на гли­би­ну близь­ко 60 см, ба­га­то­тон­ні — ще біль­ше, чим зав­да­ють шко­ду са­мо­му по­лю, роз­пу­ши­ти яке по­тім ду­же важ­ко. На­то­мість бункери Egritech при­чі­плю­ють до тра­кто­ра і ма­ють від­по­від­ну ви­со­ку про­хі­дність і ма­нев­ре­ність, а їх ши­ро­кі ко­ле­са ство­рю­ють мен­ше на­ван­та­же­н­ня на ґрунт.

Один бун­кер зда­тний об­слу­го­ву­ва­ти до трьох ком­бай­нів. Та­ким чи­ном, ви мо­же­те ско­ро­ти­ти парк ком­бай­нів, за­оща­див­ши на їхньо­му те­хні­чно­му об­слу­го­ву­ван­ні та на паль­но­му. В США та Єв­ро­пі, які є се­ред сві­то­вих лі­де­рів екс­пор­ту пшо­на, вже ро­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють са­ме три­лан­ко­ву те­хно­ло­гію збо­ру вро­жаю за до­по­мо­гою на­ко­пи­чу­валь­них бун­ке­рів.

До ре­чі, в при­го­ді пе­ре­ван­та­жу­валь­ний бун­кер-на­ко­пи­чу­вач ста­не й під час по­сів­ної кам­па­нії, але вже у «зво­ро­тно­му на­прям­ку» — до­став­ля­ю­чи на­сі­н­ня (на­си­пні до­бри­ва, за­со­би за­хи­сту ро­слин) до сі­ва­лок у по­ле.

Те­хні­чні й екс­плу­а­та­цій­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки да­ють змо­гу двом бун­ке­рам-пе­ре­ван­та­жу­ва­чам Egritech за­без­пе­чи­ти без- пе­ре­рв­ну ро­бо­ту трьох ком­бай­нів. І то­ді, ска­жі­мо, за­мість 15 днів вда­є­ться зі­бра­ти збіж­жя за 10 (а це опти­маль­ний тер­мін, щоб із най­мен­ши­ми втра­та­ми обмо­ло­ти­ти ран­ні зернові).

ПІДБИРАЙТЕ ТЕ­ХНІ­КУ ДЛЯ ПО­ТРЕБ ВЛА­СНО­ГО ГО­СПО­ДАР­СТВА, ДО­СИТЬ ДИ­ВИ­ТИ­СЯ НА СУ­СІ­ДА!

В ефе­ктив­но­сті та­кої зер­но­вої ло­гі­сти­ки вже не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­ко­на­ли­ся клі­єн­ти ком­па­нії Egritech, яка пред­став­ляє укра­їн­сько­му рин­ку ши­ро­ку лі­ній­ку пе­ре-

ван­та­жу­валь­них бун­ке­рів-на­ко­пи­чу­ва­чів. Се­рій­ний ви­пуск чо­ти­рьох рі­зних мо­де­лей — на 16, 20, 30 і 40 ку­бо­ме­трів — дає мо­жли­вість опти­маль­но пі­ді­бра­ти те­хні­ку до по­треб вла­сно­го го­спо­дар­ства. До ре­чі, фі­шка бун­ке­рів від Egritech — якість спе­ці­аль­но­го по­кри­т­тя ме­та­ле­вих де­та­лей. Во­но, як за­свід­чує пра­кти­ка, не бо­ї­ться ні тер­тя, ні по­дря­пин. Тож пі­сля се­зо­ну ро­бо­ти те­хні­ка — як но­вень­ка.

Не­що­дав­но на ви­став­ці в Ки­є­ві ком­па­нія ре­пре­зен­ту­ва­ла мо­дер­ні­зо­ва­ний 40-ку­бо­вий бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач БНП40, роз­ра­хо­ва­ний під тра­кто­ри по­ту­жні­стю від 300 к. с. Йо­го кон­стру­кцію ін­же­не­ри Egritech удо­ско­на­ли­ли, вра­хо­ву­ю­чи по­ба­жа­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків (за ре­зуль­та­та­ми екс­плу­а­та­ції бун­ке­рів у го­спо­дар­ствах).

БНП-40 має си­сте­му змі­ни ку­та на­хи­лу шне­ка, що до­зво­ляє більш пра­виль­но ре­гу­лю­ва­ти на­пря­мок по­то­ку зер­на під час ви­ван­та­же­н­ня. Та­кий бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач пе­ре­си­пає свій пов­ний об­сяг, а це 40 куб. ме­трів, усьо­го за 8,7 хв (БНП-30 і БНП-20 — від­по­від­но за 4,85 і 2,5 хв). Бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач має три­о­сьо­вий ві­зок із під­ві­скою на ли­сто­вих ре­со­рах і роз­ра­хо­ва­ний на пе­ре­ве­зе­н­ня 29 т ван­та­жу. Ро­змір­ність шин (за ба­жа­н­ням її на­віть мо­жна ви­би­ра­ти — на ди­сках від 22,5 до 26,5) не до­зво­лить йо­му за­гру­зну­ти десь по­се­ред по­ля. Со­ро­ка­тон­ні бункери Egritech БНП40 ущіль­ню­ють зем­лю на по­лі на гли­би­ну не біль­ше ніж 40 см, і з її роз­пу­ше­н­ням впо­ра­є­ться будь-який куль­ти­ва­тор.

БНП-40 осна­сти­ли іта­лій­ськи­ми ре­ду­кто­ром, шне­ком і низ­кою ін­ших де­та­лей. Ва­жли­во, що Egritech не став екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти й ви­ко­ри­сто­вує зчі­пний при­стрій тіль­ки про­від­но­го сві­то­во­го ви­ро­бни­ка, що до­зво­ляє не тур­бу­ва­ти­ся про будь-які на­ван­та­же­н­ня на га­ку. Як до­да­тко­ві опції бун­кер мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся ру­ка­вом для за­ван­та­же­н­ня сі­ва­лок, рі­зни­ми си­сте­ма­ми ви­мі­рю­ва­н­ня ва­ги.

Як зі­зна­ю­ться агра­рії, що вже за­про­ва­ди­ли в се­бе три­лан­ко­ву те­хно­ло­гію зби­ра­н­ня, один бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач оку­пає се­бе про­тя­гом се­зо­ну, а дру­гий ще й дає змо­гу за­оща­ди­ти на при­дбан­ні до­да­тко­во­го ком­бай­на. До сло­ва, вра­хо­ву­ю­чи, що но­вий су­ча­сний ім­порт­ний комбайн ко­шту­ва­ти­ме го­спо­дар­ству близь­ко 8 млн грн, а бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач від Egritech — близь­ко 1 млн грн, до­ціль­ність та­ко­го при­дба­н­ня оче­ви­дна.

ВАС МА­ЮТЬ СУПРОВОДЖУВАТИ ВІД УГО­ДИ Й ДО ПО­ЛЯ!

До будь-якої те­хні­ки, яку ми ку­пу­є­мо в ма­га­зи­ні, зав­жди до­да­є­ться ін­стру­кція. То­му зда­є­ться до­сить ло­гі­чним, якщо до сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ви­ро­бни­ки теж на­да­ва­ти­муть ін­стру­кцію.

Цим га­слом ке­ру­ю­ться фа­хів­ці ком­па­нії Egritech, адже, про­да­ю­чи свої бункери-перевантажувачі, во­ни про­по­ну­ють клі­єн­там не про­сто ін­стру­кцію до те­хні­ки, а без­ко­штов­не на­вча­н­ня з її екс­плу­а­та­ції. Тоб­то ви­ро­бник про­дає вам те­хні­ку й по­ка­зує, як нею ко­ри­сту­ва­ти­ся в по­лі. Ба біль­ше, ра­зом із те­хні­кою вам за­про­по­ну­ють роз­роб­ку ін­ди­ві­ду­аль­ної бі­знес-мо­де­лі, вра­хо­ву­ю­чи ха­ра­кте­ри­сти­ки ва­шо­го го­спо­дар­ства, по­пе­ре­дні по­ка­зни­ки та ре­аль­ний по­тен­ці­ал.

Су­про­від клі­єн­та три­ває і в сер­ві­сно­му об­слу­го­ву­ван­ні. В Egritech став­лять пе­ред со­бою зав­да­н­ня — зре­а­гу­ва­ти на ви­клик у ра­зі по­лом­ці те­хні­ки вже про­тя­гом до­би й усу­ну­ти про­бле­му на ба­зі са­мих сіль­госп­під­при­ємств. Окрім то­го, Egritech спе­ці­аль­но на­вчає пер­со­нал агро­ком­па­ній-клі­єн­тів без­пе­чній ро­бо­ті на ма­ши­нах і те­хні­чно­му об­слу­го­ву­ван­ню.

Ще одним при­єм­ним бо­ну­сом для клі­єн­тів Egritech є те, що їхня про­ду­кція то­рік уві­йшла в дер­жав­ну про­гра­му ком­пен­са­ції те­хні­ки для аграріїв і 20% вар­то­сті по­ку­пцю ком­пен­су­ва­ла дер­жа­ва. Ввійти до спи­ску уча­сни­ків про­гра­ми ком­па­нія Egritech пла­нує і цьо­го ро­ку. Вра­хо­ву­ю­чи спів­від­но­ше­н­ня «ці­на­якість» цей укра­їн­ський ви­ро­бник уже став лі­де­ром в Укра­ї­ні у се­гмен­ті бун­ке­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.