В ТЕ­МУ

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

То­ке­ни — на укра­їн­ські яблу­ка

Укра­їн­ські сіль­го­спви­ро­бни­ки теж ма­ють ам­бі­ції що­до пе­ре­хо­ду на но­вий рі­вень у фі­нан­со­вій си­сте­мі. Не­що­дав­но ста­ло ві­до­мо, що ви­пу­ска­ти то­ке­ни на май­бу­тній уро­жай і ра­змі­ща­ти їх на ICO пла­нує ві­тчи­зня­на са­дів­ни­ча ком­па­нія. Про це по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на ке­рів­ни­ка зна­ної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Оле­ксан­дра Оль­шан­сько­го.

Ни­ні, за сло­ва­ми екс­пер­та, по­пу­ляр­ні utility token. Во­ни є опціо­на­ми (пра­ва­ми) на отри­ма­н­ня по­слуг чи то­ва­рів. Ко­жен то­кен — це по­си­ла­н­ня на за­ко­до­ва­ну уго­ду, смар­ткон­тракт. Із са­мо­го по­ча­тку в до­ку­мен­та­ції ICO обго­во­ре­но умо­ви ви­ко­на­н­ня та­ко­го кон­тра­кта. Ме­ха­нізм за­кла­де­но в са­мо­му то­ке­ні — ком­па­нія не мо­же від­мо­ви­ти­ся від йо­го ви­ко­на­н­ня. Ска­жі­мо, по­ку­пці то­ке­нів са­дів­ни­чої ком­па­нії ма­ти­муть пра­ва на яблу­ка, що ви­ро­стуть у са­дах, за­кла­де­них на їхні гро­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.