Лно­ев­геиннд­каирн­но­ав­кол­го­а­спи­ок­ка­о­іл­сі­нен­ряій­ні

«ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» пред­ста­ви­ли те­хні­ку на «Зер­но­вих те­хно­ло­гі­ях 2018»

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

У цен­трі мас­шта­бної екс­по­зи­ції «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» на най­біль­шій між­на­ро­дній ви­став­ці «Зернові те­хно­ло­гії — 2018» (21–23 лю­то­го, м. Ки­їв) — ле­ген­дар­ні кла­си­чні мо­де­лі, а та­кож се­рій­ні но­вин­ки но­во­го по­ко­лі­н­ня ши­ро­ко­фор­ма­тної агро­те­хні­ки

«Но­ве сі­мей­ство ком­бі­но­ва­них ба­га­то­про­філь­них агре­га­тів „ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН”, за­пу­ще­них в се­рій­не ви­ро­бни­цтво, до­зво­ляє ско­ро­ти­ти кіль­кість про­хо­дів те­хні­ки по по­лю, пі­дви­щи­ти вро­жай­ність і збе­рег­ти уні­каль­ний по­тен­ці­ал укра­їн­ських чор­но­зе­мів», — за­зна­чає

ві­це-пре­зи­дент з мар­ке­тин­гу та про­да­жу Ро­ман Гір­шфельд.

Так, важ­ка зу­бо­ва бо­ро­на ЛІРА XL за один про­хід ви­ко­нує п’ять опе­ра­цій. Зав­дя­ки уні­фі­ко­ва­ній рам­ній кон­стру­кції агре­гат мо­жна ком­пле­кту­ва­ти шлейф-бо­ро­ною ЛАРІ. Агра­рій отри­мує пра­кти­чно два зна­ря­д­дя в одно­му.

Се­ред се­рій­них но­ви­нок на стен­ді «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» та­кож пред­став­ле­на уні­вер­саль­на ро­та­цій­на бо­ро­на ДІНАР із ши­ри­ною за­хва­ту 6,4 м. Ува­гу від­ві­ду­ва­чів при­вер­тає й пе­ред­по­сів­ний куль­ти­ва­тор ЧЕРВОНЕЦЬ-8.

Кла­си­ку бо­ро­ну­ва­н­ня на стен­ді «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» де­мон­стру­ють ди­ска­то­ри ДУКАТ-6 і ле­ген­дар­на зу­бо­ва бо­ро­на ЛІРА-15.

Са­ме ЛІРА-15 при­ве­ла на стенд ком­па­нії пред­став­ни­ка ТОВ «Пе­ре­мо­га-12» (м. Біл­го­род-Дні­стров­ський, Оде­ська обл.) Ві­та­лія Лу­па­шка: «Ба­га­то чув про те­хні­ку „ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН”, ба­га­то по­зи­тив­них від­гу­ків. Ка­жуть, ви­прав­до­вує свою ці­ну».

А пред­став­ник ТОВ «Мо­рівськ» (с. Ма­ксим, Чер­ні­гів­ська обл.) Ан­дрій Тка­чен­ко при­ди­вив­ся на ви­став­ці ро­та­цій­ну бо­ро­ну ДІНАР. «Я з 2001 ро­ку про­ва­джу сіль­ське го­спо­дар­ство і ще не ба­чив та­кої яко­сті, як у „ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН”. По­над чо­ти­ри ро­ки від­пра­цю­ва­ла 15-ме­тро­ва зу­бо­ва бо­ро­на ЛІРА й жо­дних на­рі­кань — жо­дно­го шва, ви­ко­ри­сто­ву­ють які­сний ме­тал. Не­що­дав­но при­дба­ли куль­ти­ва­тор. ДІНАР при­вер­нув ува­гу те­хно­ло­гі­єю ви­го­тов­ле­н­ня й фун­кціо­на­лом — до­зво­ляє швид­ко ро­би­ти по­трі­бно­го роз­мі­ру між­ря­д­дя, обро­бля­ти будь-яку куль­ту­ру, дає ки­сень ро­сли­ні, з ним пше­ни­ця отри­мує хо­ро­шу ве­ге­та­цію», — ре­зю­мує агра­рій.

«З бо­ку аграріїв, які пра­цю­ють як за тра­ди­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, так і за ща­дни­ми й енер­го­о­ща­дни­ми, ми від­чу­ва­є­мо ве­ли­ку за­ці­кав­ле­ність на­шою те­хні­кою, яка за­оща­джує енер­го­ре­сур­си й дбай­ли­во ста­ви­ться до ґрун­ту», — ка­же Ро­ман Гір­шфельд.

За йо­го сло­ва­ми, га­лузь ор­га­ні­чно­го сіль­го­спви­ро­бни­цтва є сьо­го­дні одні­єю з тих, що най­ди­на­мі­чні­ше роз­ви­ва­ю­ться. Сьо­го­дні Укра­ї­на по­сі­дає 11-те мі­сце у Єв­ро­пі за пло­щею ор­га­ні­чних сіль­го­спу­гідь, і за остан­ні 5 ро­ків во­ни збіль­ши­ли­ся на 54%.

«На під­трим­ку зе­ле­них те­хно­ло­гій „ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ” цьо­го­річ ви­ру­ша­ють у Greentour із ме­тою про­де­мон­стру­ва­ти агра­рі­ям уні­вер­саль­ність агро­те­хні­ки, орі­єн­то­ва­ної на всі ви­ди зем­ле­роб­ства, рі­зно­ма­ні­тність ґрун­тів і ре­гіо­нів», — ка­же Ро­ман Гір­шфельд.

У рам­ках «Зе­ле­но­го ту­ру» «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» від­ві­да­ють по­над 20 кра­їн СНД і Єв­ро­пи. Де­бю­тни­ми ста­нуть Іта­лія, Іспа­нія, Фін­лян­дія, Хор­ва­тія.

На­га­да­є­мо, що в рам­ках то­го­рі­чно­го ту­ру #lozovamachinery100 «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» взя­ли участь у 100 агро­за­хо­дах га­лу­зі й бу­ли пред­став­ле­ні на най­біль­ших між­на­ро­дних ви­став­ках сві­ту, зокре­ма й ган­но­вер­ській. На Agritechnica-2017 у Ні­меч­чи­ні «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» бу­ли єди­ні, хто пред­ста­вив до­ся­гне­н­ня укра­їн­сько­го сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня в се­гмен­ті ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки.

«Сві­то­ва аграр­на спіль­но­та гі­дно оці­ни­ла ін­но­ва­цій­ні те­хні­чні рі­ше­н­ня, ре­а­лі­зо­ва­ні в „ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИ­НАХ”. Ми по­ка­за­ли, що зда­тні на рів­них кон­ку­ру­ва­ти зі сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми га­лу­зі не ли­ше на рин­ку Укра­ї­ни та СНД, а й на єв­ро­пей­ській агро­про­ми­сло­вої аре­ні. Сьо­го­дні вже укла­де­но низ­ку ди­лер­ських угод із ком­па­ні­я­ми Шве­ції, Ір­лан­дії, Ні­меч­чи­ні. В сі­чні ми від­ван­та­жи­ли пер­ші зу­бо­ві бо­ро­ни ЛІРИ в Ні­меч­чи­ну й го­ту­є­мо до від­прав­ки ди­ска­то­ри ДУКАТ. Зро­сла кіль­кість ди­ле­рів і про­да­жів у кра­ї­нах, де „ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ” вже пред­став­ле­ні, — це Бол­га­рія, Угор­щи­на, Поль­ща», — ін­фор­мує Ро­ман Гір­шфельд.

Він до­дає, що «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» й цьо­го ро­ку не пла­ну­ють змен­шу­ва­ти темп, і бу­дуть пред­став­ле­ні на по­над 100 між­на­ро­дних ви­став­ках, де­мо­по­ка­зах, тра­ди­цій­но про­ве­дуть вла­сний День по­ля «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ».

Крім то­го, у 2018 ро­ці «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» пред­став­лять низ­ку но­ви­нок, се­ред яких 8-ме­тро­вий се­ре­дній куль­ти­ва­тор, 3-ме­тро­вий гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач ФРАНК-3, а та­кож важ­кі ди­ско­ві бо­ро­ни ДУКАТ GOLD ши­ри­ною за­хва­ту 4 і 6 м.

«За­пу­ще­ний у ви­ро­бни­цтво то­го­річ важ­кий ди­ска­тор ДУКАТ GOLD із ши­ри­ною за­хва­ту 8 ме­трів і ді­а­ме­тром ди­ска 724 мм ви­кли­кав ве­ли­кий ін­те­рес се­ред ві­тчи­зня­них аграріїв, — за­зна­чає Ро­ман Гір­шфельд. — Це те­хні­ка для ро­бо­ти по реш­тках про­сап- них куль­тур, які ста­нов­лять май­же по­ло­ви­ну по­сів­них площ в Укра­ї­ні. Аби ко­жен агра­рій мав мо­жли­вість пра­цю­ва­ти по ве­ли­ко­сте­бло­вих куль­ту­рах, ми ство­рю­є­мо 6-ме­тро­вий ДУКАТ GOLD — під тра­кто­ри, що ма­со­во екс­плу­а­ту­ють, по­ту­жні­стю 300 к. с. і 4-ме­тро­вий ДУКАТ GOLD — під тра­кто­ри ХТЗ по­ту­жні­стю 150–220 к. с.».

За­пу­ще­ний у се­рій­не ви­ро­бни­цтво трей­лер ан­глій­ської лі­ній­ки ALBION-26 від лі­та ста­не до­сту­пним із до­да­тко­вим па­ке­том опцій, зокре­ма шне­ком для пе­ре­ван­та­же­н­ня зер­на, а лі­ній­ку до­пов­нить уні­каль­ний ком­бі­но­ва­ний при­чіп-зер­но­пе­ре­ван­та­жу­вач.

У най­ближ­чих пла­нах «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» — осво­є­н­ня й ви­пуск пов­ної лі­ній­ки обо­ро­тних плу­гів.

«Укра­їн­ський ри­нок і ві­тчи­зня­ні агра­рії по­тре­бу­ють які­сної ін­но­ва­цій­ної енер­го­ефе­ктив­ної те­хні­ки, тим біль­ше, сьо­го­дні, ко­ли діє На­ціо­наль­на про­гра­ма під­трим­ки ві­тчи­зня­них сіль­го­спви­ро­бни­ків», — ка­же Ро­ман Гір­шфельд.

На­га­да­є­мо, що 2018 ро­ку су­ма ком­пен­са­ції за при­дба­ну агро­те­хні­ку збіль­ши­ла­ся з 20 до 25%. Ком­пен­са­ція 25% вар­то­сті діє на всю те­хні­ку, при­дба­ну агра­рі­єм із 1 сі­чня й про­тя­гом усьо­го ро­ку. Від­по­від­ну про­гра­му під­трим­ки аграр­но­го се­кто­ру Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни схва­лив на за­сі­дан­ні 7 лю­то­го. На ці ці­лі в дер­жав­но­му бю­дже­ті пе­ред­ба­че­но 945 млн грн — це май­же вдві­чі біль­ше, ніж то­рік.

Уся лі­ній­ка те­хні­ки «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» вхо­дить до пе­ре­лі­ку агро­обла­дна­н­ня, що під­ля­гає 25%-й ком­пен­са­ції, і до­зво­ляє агра­рі­ям по­вер­ну­ти чверть ко­штів, ви­тра­че­них на при­дба­н­ня енер­го­ефе­ктив­них агре­га­тів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

«Усе біль­ше аграріїв пе­ре­ко­ну­ю­ться, що „ ЛОЗІВСЬКИМИ МАШИНАМИ” гро­ші справ­ді пра­цю­ють!» — ре­зю­мує Ро­ман Гір­шфельд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.