На ча­сі но­ві го­ри­зон­ти

Укра­їн­ський м’ясний ри­нок то­рік до­ся­гнув кіль­кох ре­кор­дів. 2018-й обі­цяє бу­ти не менш ці­ка­вим

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - По­го­лів’я

По­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би в Укра­ї­ні на по­ча­ток 2018 ро­ку, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, ста­но­ви­ло 3,63 млн, що на 1,5% мен­ше, ніж бу­ло по­пе­ре­дньо­го ро­ку і є най­ниж­чим по­ка­зни­ком за всю су­ча­сну істо­рію кра­ї­ни. Тоб­то, з одно­го бо­ку, тен­ден­ція ско­ро­че­н­ня ста­да, яку ми спо­сте­рі­га­ли з 1990 ро­ку, три­ва­ла, але, з ін­шо­го, це ско­ро­че­н­ня в остан­ні ро­ки де­що спо­віль­ни­ло­ся. Так, якщо на 1 сі­чня 2016 ро­ку по­го­лів’я бу­ло на 3,4% ниж­чим, ніж за рік до то­го, то у 2017 ро­ці від­ста­ва­н­ня від по­пе­ре­дньо­го ро­ку бу­ло вже 1,8%, і ось те­пер — ли­ше 1,5%.

Спо­віль­не­н­ня спа­ду по­го­лів’я ВРХ про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків де­мон­стру­ва­ли до­мо­го­спо­дар­ства за­га­лом, то­ді як про­фе­сій­ний се­ктор і да­лі що­ро­ку втра­чав 3–5% сво­го ста­да.

Див­но те, що 2017 ро­ку при­бу­тко­вість бі­зне­су як по мо­ло­ку, так і по яло­ви­чи­ні істо­тно по­кра­щи­ла­ся, але це не змі­ни­ло тем­пи за­галь­но­го ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я в ка­те­го­рії сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств. У ре­зуль­та­ті час­тка до­мо­го­спо­дарств у за­галь­но­му по­го­лів’ї ВРХ зно­ву по­ча­ла ро­сти й на по­ча­ток 2018 ро­ку ся­гну­ла 68%, став­ши най­біль­шою за всю істо­рію не­за­ле­жної Укра­ї­ни. Ось на цей ре­корд уже вар­то звер­ну­ти ува­гу, оскіль­ки ре­зуль­тат укра­їн­ської аграр­ної по­лі­ти­ки у цій сфе­рі по фа­кту ви­яв­ля­є­ться не та­ким, як очі­ку­ва­ло­ся.

Си­ту­а­ція з по­го­лів’ям сви­ней, на жаль, ще гір­ша. Тем­пи йо­го ско­ро­че­н­ня тіль­ки при­швид­ши­ли­ся (–3,7% 2015 ро­ку, –5,8% — 2016-го, –8,2% — 2017-го) і на по­ча­ток цьо­го ро­ку кра­ї­на ма­ла всьо­го 6,12 млн го­лів сви­ней, що та­кож є ан­ти­ре­кор­дом. Це вже дає се­бе взна­ки при­швид­ше­ний за­бій у два по­пе­ре­дніх ро­ки, під який по­тра­пи­ла й зна­чна ча­сти­на ма­то­чно­го по­го­лів’я. Швид­ке від­нов­ле­н­ня ста­да за та­кої си­ту­а­ції стає не­мо­жли­вим, тим біль­ше, що го­лов­ний стри­му­валь­ний ін­ве­сти­ції чин­ник — АЧС — не втра­чає впли­ву й не втра­тить, що вже зро­зумі­ло, ще дов­го.

Що ж до роз­по­ді­лу по ка­те­го­рі­ях го­спо­дарств, то до­мо­го­спо­дар­ства втра­ча­ли по­го­лів’я сви­ней швид­ше за про­фе­сій­ний се­ктор. Як на­слі­док — час­тка агропідприємств на кі­нець 2017 ро­ку впер­ше ді­ста­ла­ся по­зна­чки 54%. Так, про­цес «про­фе­сіо­на­лі­за­ції» сви­нар­ства в нас три­ває, однак, зва­жа­ю­чи на по­то­чну си­ту­а­цію, ни­ні важ­ко про це го­во­ри­ти з опти­мі­змом. До ре­чі, ін­ве­сти­цій­ний цикл у сви­нар­стві, який по­мі­тний по зро­стан­ню по­го­лів’я ко­жних 3–4 ро­ки, схо­же, оста­то­чно збив­ся. По­го­лів’я па­дає вже 4 ро­ки, і на­стро­їв для актив­них ін­ве­сти­цій по­ки що не від­чу­тно.

Ста­ти­сти­ка по­го­лів’я сіль­сько­го­спо­дар­ської пти­ці не дає до­ста­тньо ін­фор­ма­ції для ана­лі­зу по­тен­ці­а­лу ви­ро­бни­цтва м’яса, зва­жа­ю­чи на ви­со­ку обо­ро­тність по­го­лів’я брой­ле­рів і при­су­тність у за­галь­них ци­фрах по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок. Утім, ві­до­мі пла­ни збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва м’яса пти­ці основ­ни­ми грав­ця­ми рин­ку. Так, лі­дер рин­ку, МХП, пла­нує на кі­нець 2018 ро­ку — по­ча­ток 2019-го вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію дру­гої чер­ги Він­ни­цької пта­хо­фа­бри­ки.

Ви­ро­бни­цтво м’яса

Істо­ри­чно низь­ке по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, що є на по­то­чний мо­мент, не до­зво­ляє очі­ку­ва­ти зна­чно­го при­ро­сту ви­ро­бни­цтва яло­ви­чи­ни, але де­яке зро­ста­н­ня є ціл­ком мо­жли­вим! По­пу­ля­ри­за­ція успі­шних при­кла­дів від­го­дів­лі би­чків молочних по­рід, на­пев­но, дає пер­ші ре­зуль­та­ти, і дер­жав­на ста­ти­сти­ка вже спо­сте­рі­гає 10%-ве збіль­ше­н­ня се­ре­дньої ва­ги одні­єї го­ло­ви ВРХ, зда­ної сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми на за­бій у сі­чні цьо­го ро­ку (про­ти сі­чня 2017 ро­ку). На­ша прое­кт­на гру­па у сво­є­му ба­зо­во­му сце­на­рії очі­кує збіль­ше­н­ня за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва яло­ви­чи­ни у 2018 ро­ці на 1,5% — до 291 тис. тонн (у за­бій­ній ва­зі без суб­про­ду­ктів і жи­ру). Збіль­ше­н­ня не­ве­ли­чке, але мо­же ста­ти пер­шим при­кла­дом зро­ста­н­ня з 2013 ро­ку.

А ось по сви­ни­ні та­ких шан­сів у нас, на жаль, не­має. По­го­лів’я на сьо­го­дні мен­ше, як вже бу­ло ска­за­но, на по­над 8%, у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком. Се­ре­дня ва­га одні­єї го­ло­ви, зда­ної на за­бій, тут не змі­ню­є­ться істо­тно. Вмо­ти­во­ва­ні роз­по­всю­дже­н­ням АЧС ви­пад­ки при­пи­не­н­ня бі­зне­су й пе­ред­ча­сно­го за­бою, які за­без­пе­чу­ва­ли до­да­тко­ве над­хо­дже­н­ня сви­ней на м’ясо­ком­бі­на­ти про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків, біль­ше вже не схо­жі на па­ні­ку й не ви­па­да­ють із за­галь­ної кар­ти­ни сьо­го­де­н­ня. З ін­шо­го бо­ку, за­галь­на ефе­ктив­ність сви­нар­ства, ви­ра­же­на в нор­мах ви­хо­ду при­пло­ду на сви­но­ма­тку, швид­ко­сті на­бо­ру ма­си й ін­ших по­ка­зни­ках, має де­що по­кра­щи­тись шля­хом збіль­ше­н­ня час­тки про­фе­сій­них і те­хно­ло­гі­чних ви­ро­бни­ків. От­же, наш прогноз по ви­ро­бни­цтву сви­ни­ни у 2018 ро­ці –589 тис. тонн (у за­бій­ній ва­зі без суб­про­ду­ктів і жи­ру), тоб­то мі­нус 37 тис. тонн, або 5,9% до по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

Час­тка ін­ших ви­дів м’яса у ви­ро­бни­цтві ста­но­вить мен­ше за два від­со­тки, при­чо­му там, су­дя­чи з опе­ра­тив­ної ста­ти­сти­ки, яки­хось ве­ли­ких зру­шень не від­бу­ва­є­ться. То­му вже тра­ди­цій­но ха­ра­ктер м’ясно­го рин­ку за­га­лом ви­зна­ча­ти­ме ку­ря­ти­на, з якою у нас все більш менш до­бре. Ви­ро­бни­ки м’яса пти­ці в ро­ці, що за­вер­шив­ся, ма­ли змо­гу по­кра­щи­ти гро­шо­вий по­тік й отри­ма­ли мо­жли­вість фі­нан­су­ва­ти про­гра­ми роз­ви­тку. Но­вий рік та­кож обі­цяє не­по­га­ну кон’юн­кту­ру на вну­трі­шньо­му рин­ку че­рез де­фі­цит сви­ни­ни, то­му дрі­бні ви­ро­бни­ки й сіль­ські до­мо­го­спо­дар­ства та­кож на­ма­га­ти­му­ться нею ско­ри­ста­ти­ся. Ми очі­ку­є­мо, що за­галь­не ви­ро­бни­цтво м’яса пти­ці змо­же ви­ро­сти у 2018 ро­ці май­же на 80 тис. тонн, або на 6,5%, і ся­гну­ти 1,286 млн тонн.

Ім­порт

Укра­ї­на є нет­то-екс­пор­те­ром яло­ви­чи­ни й ім­пор­тує її в не­ве­ли­ких об­ся­гах. В остан­ні ро­ки її за­кор­дон­ні за­ку­пів­лі ста­но­ви­ли 2 тис. тонн у пе­ре­ра­хун­ку на ва­гу ту­ші (за­бій­ну ва­гу) і бу­дуть та­ки­ми, імо­вір­но, і по­то­чно­го ро­ку. Основ­ні по­ста­чаль­ни­ки — на­ші су­сі­ди — Ли­тва, Поль­ща, Бі­ло­русь, але бу­ли та­кож пар­тії зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, Ав­стра­лії та єв­ро­пей­ських кра­їн.

Ім­порт сви­ни­ни во­че­видь три­ва­ти­ме по­то­чно­го ро­ку. Ці­ни на неї все­ре­ди­ні кра­ї­ни три­ма­ти­му­ться на ви­со­ко­му рів­ні, то­ді як на сві­то­во­му рин­ку во­ни по­ки що на від­но­сно низь­ко­му рів­ні. По­то­чно­го ро­ку очі­ку­є­ться зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва в США, Ка­на­ді, Бра­зи­лії, а та­кож в Ки­таї та Ро­сії. В Укра­ї­ну сви­ни­на по­ста­ча­є­ться в основ­но­му з ЄС, але під кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку пі­шло та­кож м’ясо з Ка­на­ди. За­во­зять зде­біль­шо­го не­до­ро­гі ви­ди за­мо­ро­же­но­го м’яса ти­пу три­мін­гу для по­треб ви­ро­бни­ків м’ясних про­ду­ктів. Усьо­го в 2017 ро­ці бу­ло ім­пор­то­ва­но 8 тис. тонн сви­ни­ни в пе­ре­ра­хун­ку на ва­гу ту­ші, а цьо­го ро­ку ми очі­ку­є­мо збіль­ше­н­ня ім­пор­ту до 15 тис. тонн.

Ви­со­кий вну­трі­шній по­пит при­звів до збіль­ше­н­ня ім­пор­ту й м’яса пти­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни як мо­гли ко­ри­сту­ва­ли­ся ви­гі­дною кон’юн­кту­рою, ра­до під­ви­щу­ю­чи від­пу­скні ці­ни. М’ясо­ком­бі­на­ти збіль­шу­ва­ли за­ку­пів­лю не­до­ро­гої ку­ря­ти­ни й суб­про­ду­ктів у Єв­ро­пі. Ре­зуль­та­том ста­ло під­ви­ще­н­ня ім­пор­ту на 42%, до при­бли­зно 120 тис. тонн, при то­му, що зро­сло то­ді та­кож і вну­трі­шнє ви­ро­бни­цтво, і екс­порт.

По­то­чно­го ро­ку ма­є­мо до­во­лі схо­жі пер­спе­кти­ви: ви­со­кий по­пит під­три­му­ва­ти­ме ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку на ви­со­ко­му рів­ні, то­ді як на сві­то­во­му бу­де йти го­стра кон­ку­рен­тна бо­роть­ба за рин­ки збу­ту, і ці­ни пе­ре­бу­ва­ти­муть під ти­ском. Во­дно­час об­ся­ги ім­пор­ту м’яса пти­ці в Укра­ї­ну мо­жуть де­що зни­зи­тись, якщо ви­ро­бни­цтво збіль­ши­ться так, як очі­ку­є­ться. Наш прогноз ім­пор­ту — 110 тис. тонн.

Окрім м’яса Укра­ї­на та­кож ім­пор­тує зна­чні об­ся­ги жи­ру й суб­про­ду­ктів ВРХ і сви­ней (пе­ре­ва­жно сви­ней), але тут зна­чних змін ми не очі­ку­є­мо. Близь­ко 78 тис. тонн цих про­ду­ктів бу­ло за­ве­зе­но 2017 ро­ку, ім­порт 80 тис. тонн очі­ку­є­ться по­то­чно­го.

Екс­порт

Пі­сля від­мо­ви Ро­сії від ім­пор­ту про­до­воль­ства з Укра­ї­ни ві­тчи­зня­ні екс­пор­те­ри, дер­жав­ні ор­га­ни й між­на­ро­дні пар­тне­ри про­ве­ли ве­ли­ку ро­бо­ту що­до від­кри­т­тя но­вих рин­ків збу­ту укра­їн­ської яло­ви­чи­ни. І хо­ча у 2017 ро­ці по­над 40% на­шо­го екс­пор­ту все ще йшло до Ро­сії (че­рез Бі­ло­русь), се­ред ве­ли­ких ім­пор­те­рів уже мо­жна по­ба­чи­ти крім кра­їн СНД та­кож Ірак, В’єтнам, Єги­пет, Гон­конг. До то­го ж екс­порт ми­ну­ло­го ро­ку став най­біль­шим із 2005 ро­ку, ко­ли Ро­сія за­би­ра­ла всі віль­ні об­ся­ги, що в нас бу­ли. От­же, по­то­чно­го ро­ку мо­жна очі­ку­ва­ти про­дов­же­н­ня ево­лю­ції у цьо­му на­пря­мі й подаль­ше збіль­ше­н­ня екс­пор­ту. Ми про­гно­зу­є­мо йо­го на рів­ні 60 тис. тонн у пе­ре­ра­хун­ку на ва­гу ту­ші.

Екс­пор­те­ри сви­ни­ни до­ся­гли мен­ших успі­хів у про­су­ван­ні екс­пор­ту, а ни­ні він вза­га­лі втра­тив свою акту­аль­ність че­рез ви­со­кі вну­трі­шні ці­ни. Зви­чай­но, АЧС за­ва­жає по­шу­ку но­вих пар­тне­рів, але ж не за­бо­ро­няє! Так, се­ред по­ку­пців тих 6 тис. тонн укра­їн­ської сви­ни­ни, яку про­да­ли у 2017 ро­ці, бу­ли не ли­ше Гру­зія, де ця хво­ро­ба та­кож є, а й Гон­конг, Ка­зах­стан, Узбе­ки­стан і ще по­над 40 кра­їн із хоч яки­мось об­ся­га­ми при­дба­ної в нас сви­ни­ни. Але ж сьо­го­дні, як вже бу­ло ска­за­но, не най­кра­щий час для екс­пор­ту, і ми очі­ку­є­мо, що йо­го об­сяг не пе­ре­ви­щить 5 тис. тонн у пе­ре­ра­хун­ку на ва­гу ту­ші.

Най­біль­шо­го успі­ху в екс­пор­ті м’яса до­ся­гли на­ші пта­хів­ни­ки, які є гі­дни­ми кон­ку­рен­та­ми сві­то­вим лі­де­рам. У 2017 ро­ці укра­їн­ські під­при­єм­ства про­да­ли по­над 270 тис. тонн м’яса пти­ці в по­над 90 кра­їн сві­ту. Цей ре­зуль­тат до­зво­ляє Укра­ї­ні з пов­ним пра­вом бу­ти в Топ-10 сві­то­вих екс­пор­те­рів. Пла­ни ви­ро­бни­ків мі­стять подаль­ше збіль­ше­н­ня екс­пор­ту, то­му ми за­кла­да­є­мо в прогноз ци­фру 290 тис. тонн.

Ан­дрій ПАНКРАТОВ, ана­лі­тик сіль­сько­го­спо­дар­ських рин­ків Про­е­кту FAO/EBRD з під­трим­ки м’ясно­го се­кто­ру Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.