Ма­є­мо но­вий ре­корд аграр­но­го екс­пор­ту

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Укра­їн­ський агро­про­до­воль­чий екс­порт до ЄС то­рік зріс на 1,4 млрд єв­ро, як по­рів­ня­ти з ре­зуль­та­та­ми 2016-го. Та­ка ди­на­мі­ка є ре­кор­дною за ми­ну­лі 5 ро­ків, за­зна­чи­ла ана­лі­тик зов­ні­шньої тор­гів­лі агро­про­до­воль­чою про­ду­кці­єю УКАБ Дар’я Гри­цен­ко. Згі­дно з остан­нім зві­том Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії се­ред основ­них кра­їн-по­ста­чаль­ни­ків агро­про­до­воль­чої про­ду­кції до ЄС Укра­ї­на під­ня­лась з 8-го на 4-те мі­сце, по­сту­па­ю­чись мі­сцем ли­ше Бра­зи­лії, США й Ар­ген­ти­ні.

Уже за­кри­то 4 кво­ти на без­ми­тний екс­порт до ЄС (на мед, ви­но­гра­дний і яблу­чний со­ки, а та­кож пше­ни­цю й ку­ку­ру­дзу). За­кри­то квар­таль­ну кво­ту на екс­порт м’яса пти­ці й пів­рі­чну кво­ту на вер­шко­ве ма­сло. На­га­да­є­мо, з 1-го жов­тня 2017-го всту­пи­ли в дію до­да­тко­ві без­ми­тні кво­ти на 8 груп то­ва­рів, а са­ме: мед, кру­пи і бо­ро­шно, обро­бле­ні то­ма­ти, со­ки і низ­ку зер­но­вих: овес, пше­ни­цю, ячмінь і ку­ку­ру­дзу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.