Ство­рю­ють пер­шу ко­опе­ра­тив­ну екс­порт­ну пла­тфор­му

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Ідея та­ко­го про­е­кту, як по­ві­до­мив Ан­дрій Яр­мак, екс­перт Про­до­воль­чої і сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН (FAO), ви­ни­кла пі­сля за­вер­ше­н­ня тор­го­вої мі­сії Укра­ї­ни в Пів­ден­но­Схі­дну Азію. Ця по­їзд­ка по­ка­за­ла, що ві­тчи­зня­на про­ду­кція мо­же бу­ти ду­же кон­ку­рен­тною на між­на­ро­дно­му рин­ку.

Пла­тфор­ма бу­де від­кри­та для всіх охо­чих, не­за­ле­жно від роз­мі­ру пар­тій. Го­лов­не, щоб про­ду­кція від­по­від­а­ла екс­порт­ним ви­мо­гам. Від­так для уча­сті, за сло­ва­ми іні­ці­а­то­рів про­е­кту, ви­ро­бни­кам зна­до­бля­ться сер­ти­фі­ка­ти GLOBAL GAP, а пе­ре­ро­бни­кам — НАССР. Ре­а­лі­за­ції про­е­кту спри­я­ти­муть, зокре­ма, та­кі кро­ки: ство­ре­н­ня май­дан­чи­ка з по­ту­жною лі­ні­єю до­о­пра­цю­ва­н­ня, сор­ту­ва­н­ня та па­ку­ва­н­ня від­по­від­но до ви­мог зов­ні­шніх рин­ків (та­ку про­ду­кцію охо­че ку­пу­ють і ві­тчи­зня­ні роз­дрі­бні ме­ре­жі); від­кри­т­тя пред­став­ни­цтва в Сін­га­пу­рі — цен­трі тор­гів­лі в ре­гіо­ні ASEAN; ство­ре­н­ня кам­па­нії з про­су­ва­н­ня про­ду­кції в ре­гіо­ні; ство­ре­н­ня пла­тфор­ми для екс­пор­ту ци­бу­лі; ор­га­ні­за­ція про­це­су гі­дро­охо­ло­дже­н­ня, що до­зво­лить екс­пор­ту­ва­ти че­ре­шні, а в пер­спе­кти­ві і ін­ші про­ду­кти, на­при­клад, бро­ко­лі; по­ча­ток екс­пор­ту м’яких ягід лі­та­ка­ми в Пів­ден­но-Схі­дну Азію і ЄС; ство­ре­н­ня лі­нії з до­о­пра­цю­ва­н­ня та упа­ков­ки ме­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.