Iз мі­ні­маль­ни­ми за­тра­та­ми

Як укра­їн­ці мо­дер­ні­зу­ва­ли сі­вал­ку, обла­днав­ши її су­ча­сною си­сте­мою кон­тро­лю еле­ктро­при­во­ду та мо­ні­то­рин­гом яко­сті ви­сі­ву

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ана­ліз рин­ку агре­га­тів для ви­сі­ва­н­ня про­са­пних куль­тур в Укра­ї­ні свід­чить про рі­зні під­хо­ди до під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті сів­би: одні оби­ра­ють ши­ро­ко­за­хва­тні сі­вал­ки, що да­ють змо­гу за­сі­ва­ти біль­ші пло­щі за день, про­те з мен­шою швид­кі­стю, дру­гі — на­да­ють пе­ре­ва­гу агре­га­там із мен­шою ши­ри­ною за­хва­ту, про­те зна­чно біль­шою швид­кі­стю ви­сі­ва­н­ня.

Вар­тість та­кої те­хні­ки, осо­бли­во но­вих сі­ва­лок за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва, для біль­шо­сті го­спо­дарств є не­по­силь­ною. Са­ме то­му ба­га­то хто від­дає пе­ре­ва­гу ви­ко­ри­стан­ню те­хні­ки, що вже бу­ла у ви­ко­ри­стан­ні. На жаль, ви­ро­бле­ні 10, а то і 20 ро­ків то­му сі­вал­ки, не зав­жди мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти із су­ча­сни­ми агре­га­та­ми, зна­чно по­сту­па­ю­ться їм, осо­бли­во, у швид­ко­сті та яко­сті ви­сі­ва­н­ня. Ві­до­мо, що для пра­виль­но­го роз­ви­тку ро­сли­ні по­трі­бна пев­на пло­ща жив­ле­н­ня. Ін­ши­ми сло­ва­ми, на оди­ни­ці пло­щі має ро­сти ви­зна­че­на кіль­кість ро­слин. У ра­зі ж по­ру­ше­н­ня цьо­го ба­лан­су у бік збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ро­слин остан­нім не ви­ста­чає жит­тє­во­го про­сто­ру, і між ни­ми зро­стає кон­ку­рен­ція за вкрай по­трі­бні чин­ни­ки роз­ви­тку. Як на­слі­док, за­гу­ще­н­ня по­сі­вів при­зво­дить до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті, а їх зрі­дже­н­ня — до не­до­о­три­ма­н­ня вро­жаю з оди­ни­ці пло­щі. Як цьо­го уни­кну­ти?

То­чність пе­ред­усім

Пер­ше, на що звер­нув ува­гу на­пев­но ко­жен агра­рій — всі ви­ро­бни­ки су­ча­сних сі­ва­лок про­по­ну­ють уста­нов­лю­ва­ти на сво­їх ви­ро­бах еле­ктрон­ні си­сте­ми кон­тро­лю пе­ре­бі­гу про­це­су ви­сі­ва­н­ня. Зно­ву ж та­ки — на­ві­що нам це ро­би­ти?

Одним із основ­них чин­ни­ків успі­шно­го ви­ро­щу­ва­н­ня агро­куль­тур є стро­ки ви­сі­ва­н­ня. Остан­ні­ми ро­ка­ми погода на ве­сня­ну по­сів­ну кам­па­нію від­во­дить де­да­лі мен­ше ча­су і за­зви­чай ми ма­є­мо до­сить не­ве­ли­чке «ві­кно» для то­го, щоб вча­сно від­сі­я­тись. Я ду­маю цьо­го ро­ку це по­мі­тно як ні­ко­ли, осо­бли­во для аграріїв пів­ден­них, цен­траль­них та схі­дних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, де в пік по­сів­ної кам­па­нії ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку ви­пав 20-сан­ти­ме­тро­вий шар сні­гу. І то­му для то­го аби всти­гну­ти на­до­лу­жи­ти втра­че­ний час і від­сі­я­тись у опти­маль­ні стро­ки по­трі­бно пра­цю­ва­ти з ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю, збіль­шу­ю­чи швид­кість ви­сі­ва­н­ня до ма­кси­маль­но допу­сти­мо­го рів­ня. Оскіль­ки жо­дна лю­ди­на не в змо­зі про­кон­тро­лю­ва­ти мі­льяр­ди кі­ло­ме­трів ви­сі­я­них ряд­ків про­са­пних куль­тур, в при­го­ді ста­нуть еле­ктрон­ні си­сте­ми кон­тро­лю. А ви­тра­ти на не­де­ше­вий по­сів­ний ма­те­рі­ал іно­зем­них ком­па­ній го­спо­дар­ству до­по­мо­жуть опти­мі­зу­ва­ти сі­вал­ки й си­сте­ми кон­тро­лю, що за­без­пе­чу­ють то­чне роз­мі­ще­н­ня на­сі­н­ня у ґрун­ті.

Змі­ни, вар­ті ува­ги

Вар­тість пов­но­го ком­пле­кту для пе­ре­о­сна­ще­н­ня ви­сів­них апа­ра­тів, на­при­клад, Precision Planting для 16-ряд­ко­вої сі­вал­ки — це кіль­ка де­ся­тків ти­сяч до­ла­рів. Утім, як по­ка­зує пра­кти­ка, ча­сти­ну цих змін мо­жна зро­би­ти вла­сни­ми си­ла­ми й за до­по­мо­гою укра­їн­ських ком­па­ній. Дя­ку­ва­ти, фа­хів­ці в Укра­ї­ні є. Якщо ви ма­є­те на­мір від­мо­ви­ти­ся від ме­ха­ні­чно­го при­во­ду і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ли­ше еле­ктро­при­від ви­сів­них апа­ра­тів. Зокре­ма, ство­ри­ти си­сте­му, яка б кон­тро­лю­ва­ла не ли­ше якість ви­сі­ва­н­ня, а й при­во­ди­ла в рух ви­сів­ні апа­ра­ти, ба­га­тьом укра­їн­ським агра­рі­ям-ра­ціо­на­лі­за­то­рам до­по­мо­гли фа­хів­ці ком­па­нії «Мо­на­да», ві­до­мі сво­ї­ми си­сте­ма­ми кон­тро­лю для сіль­сько­го го­спо­дар­ства й про­ми­сло­во­сті.

Вза­га­лі, для здій­сне­н­ня кон­тро­лю ви­сі­ва­н­ня, ком­па­нія «Мо­на­да» ви­ро­бляє ши­ро­кий спектр рі­зно­ма­ні­тних да­тчи­ків під рі­зні сі­вал­ки та по­сів­ні ком­пле­кси. Де­які з них ма­ють змо­гу пра­цю­ва­ти із шта­тни­ми комп’юте­ра­ми іно­зем­них сі­ва­лок та тра­кто­рів. Про­те да­ле­ко не всі ці комп’юте­ри не мо­жуть ке­ру­ва­ти си­сте­мою при­во­ду ви­сів­них апа­ра­тів. Для ви­рі­ше­н­ня цьо­го зав­да­н­ня ком­па­нія «Мо­на­да» ство­ри­ла се­рію вла­сних комп’юте­рів Helios, які окрім то­го що мо­жуть пра­цю­ва­ти з ба­га­тьма на­яв­ни­ми на рин­ку да­тчи­ка­ми кон­тро­лю ви­сі­ва­н­ня на­сі­н­ня, та­кож мо­жуть ке­ру­ва­ти еле­ктро­при­во­дом ви­сів­них се­кцій сі­ва­лок.

Як це пра­цює

Пі­сля ме­ха­ні­чно­го на­ла­шту­ва­н­ня ви­сів­них се­кцій на дис­плей бор­то­во­го комп’юте­ра сі­вал­ки по­трі­бно ли­ше вста­но­ви­ти ба­жа­ну нор­му ви­сі­ву у шту­ках на­сі­нин на по­гон­ний метр. І все. Мо­жна сі­я­ти. Си­сте­ма са­ма ке­ру­ва­ти­ме при­ві­дни­ми еле­ктро­дви­гу­на­ми і на­сі­н­ня ви­сі­ва­ти­ме­ться зав­жди з вка­за­ною нор­мою, не­за­ле­жно від швид­ко­сті сі­вал­ки, що ми мо­же­мо від­слід­ко­ву­ва­ти, зно­ву ж, та­ки на дис­плеї то­го са­мо­го бор­то­во­го комп’юте­ра Helios. До ре­чі, вся лі­ній­ка комп’юте­рів Helios ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «Мо­на­да» за сво­їм фун­кціо­на­лом не­по­сту­па­є­ться за­кор­дон­ним ана­ло­гам, але зна­чно де­шев­ша.

Та­кож си­сте­ма вка­зує на за­галь­ну кіль­кість ви­сі­я­но­го на­сі­н­ня, кіль­кість на­сі­н­ня ви­сі­я­но­го одні­єю се­кці­єю, за­галь­ну обро­бле­ну пло­щу то­що. Та­кож ми мо­же­мо від­слід­ко­ву­ва­ти і по­ру­ше­н­ня про­це­су ви­сі­ва­н­ня — по­ява про­пу­сків, двій­ни­ків за­би­ва­н­ня на­сін­нє­про­во­дів, від­мо­ва еле­ктро­дви­гу­на. Зві­сно, ві­тчи­зня­на си­сте­ма ще не зов­сім до­ско­на­ла. Її те­хні­чні мо­жли­во­сті не да­ють змо­гу від­клю­ча­ти ви­сів­ні се­кції у ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі (на­яв­не ли­ше від­клю­че­н­ня у ру­чно­му ре­жи­мі), ми ще не мо­же­мо від­слід­ко­ву­ва­ти пе­ре­біг про­це­су ви­сі­ва­н­ня ди­стан­цій­но, ска­жі­мо на мо­ні­то­рі су­ча­сно­го iPad, як у за­кор­дон­них ви­ро­бни­ків, про­те осно­ва для цьо­го вже є.

Ни­ні ця си­сте­ма вже про­йшла пер­ші по­льо­ві ви­про­бу­ва­н­ня, що ви­яви­ли­ся ду­же вда­ли­ми. Пер­шим по­зи­тив­ним мо­мен­том ста­ло під­ви­ще­н­ня швид­ко­сті ро­бо­ти до 12–14 км/год (еле­ктро­при­від і ва­ку­ум­ний ви­сів­ний апа­рат) без втра­ти яко­сті ви­сі­ва­н­ня. За ра­ху­нок цьо­го про­ду­ктив­ність 16-ряд­ко­вої сі­вал­ки збіль­ши­лась до 100–110 га/змі­ну. За на­ле­жної ло­гі­сти­ки й ор­га­ні­за­ції пра­ці, те­хні­чні мо­жли­во­сті да­ють змо­гу за­сі­ва­ти і біль­ше (140 га/змі­ну). Для по­рів­ня­н­ня: швид­кість ви­сі­ва­н­ня до пе­ре­о­сна­ще­н­ня ста­но­ви­ла 7 км/год (за ме­ха­ні­чно­го при­во­ду і ме­ха­ні­чно­го ви­сі­валь­но­го апа­ра­ту) і 10 км/год (за ме­ха­ні­чно­го при­во­ду і ва­ку­ум­но­го ви­сі­валь­но­го апа­ра­ту).

Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ма­ють мо­жли­во­сті для сво­го роз­ви­тку. Ві­тчи­зня­ні ком­па­нії зда­тні ви­ро­бля­ти які­сні зап­ча­сти­ни на­віть до за­кор­дон­ної те­хні­ки. «Мо­на­да» — яскра­вий цьо­му при­клад. Ство­ре­на в Укра­ї­ні про­ду­кція за­зви­чай де­шев­ша за за­кор­дон­ні ана­ло­ги, а ор­га­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва на ві­тчи­зня­них під­при­єм­ствах це до­да­тко­ві ро­бо­чі мі­сця та від­ра­ху­ва­н­ня до держ­бю­дже­ту. І це на ру­ку не тіль­ки агра­рі­ям, а й усій Укра­ї­ні.

Дми­тро ШАМАНОВСЬКИЙ, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Мо­на­да»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.