КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

З ЛИПНЯ ДІЯТИМЕ НО­ВИЙ ПОРЯДОК ГРОШОВОЇ ОЦІН­КИ ЗЕМЕЛЬ.

Змі­ни сто­су­ю­ться ді­ля­нок, ін­фор­ма­ція про які не вне­се­на до ві­до­мо­стей Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру.

ПЕРЕВІРЯЮТЬ БІОБЕЗПЕКУ СВИНОФЕРМ І М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Ау­дит за аме­ри­кан­ською си­сте­мою кон­тро­лю яко­сті сви­ни­ни PQA Plus в Укра­ї­ні про­во­дять екс­пер­ти-до­ра­дни­ки аме­ри­кан­сько­го Уні­вер­си­те­ту Пер­дью (штат Ін­ді­а­на).

ЗА РІК СТВОРИЛИ 455 НОВИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

Їх те­пер, як по­ві­дом­ляє Держ­стат, 34 137 – на 1,3% біль­ше, ніж бу­ло у 2017-му.

ГРОШІ НА ТЕЛЯТ ОТРИМАЛИ ПОНАД 3,5 ТИС. СЕЛЯН.

Їм на­ра­ху­ва­ли 6741,3 тис. гри­вень ці­льо­вої бю­дже­тної до­та­ції. Пі­ко­вих за­пи­тів за ці­єю про­гра­мою Мі­на­гро­по­лі­ти­ки очі­кує у ве­ре­сні-жов­тні.

УКРАЇНА ПРОДОВЖИЛА САНКЦІЇ ДЛЯ КРИМСЬКИХ ВИНОРОБІВ.

Обме­жу­валь­ні за­хо­ди сто­су­ю­ться об’єд­на­н­ня «Ма­сан­дра», за­во­ду шам­пан­ських вин «Но­вий Свєт», Сім­фе­ро­поль­сько­го і Крим­сько­го (ра­ні­ше – Пер­во­май­ський) ви­но­ро­бних за­во­дів та ін­ших юри­ди­чних осіб.

ФАО РОЗДАЄ МОЛОДНЯК ПТИЦІ СЕЛЯНАМ ДОНЕЧЧИНИ Й ЛУГАНЩИНИ.

Ко­жне з 2,75 тис. до­мо­го­спо­дарств отри­має на ви­бір 30 кур­чат, 25 ін­ди­чат або 25 ка­че­нят, а та­кож де­таль­ні по­сі­бни­ки з їх ви­ро­щу­ва­н­ня.

ВАГОННУ КОМПАНІЮ СТВОРЮЄ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

У 2018 і 2019 ро­ках ця ком­па­нія при­дбає по 3,5 тис. ва­го­нів за кре­ди­тні ко­шти Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР).

КИТАЙСЬКІ ТРАКТОРИ ВИРОБЛЯТИМУТЬ В УКРА­Ї­НІ.

Цей про­ект ма­ють на­мір за­пу­сти­ти на те­ри­то­рії ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку «Бі­ла Цер­ква».

АГРОКОМПАНІЯ ВІДКРИЛА СОНЯЧНУ ФОТОЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ.

Її по­ту­жність ста­но­вить 1 МВт. Об’єкт роз­та­шо­ва­но на пло­щі май­же 4 га у Кі­ро­во­град­ській обла­сті.

РОЗШИРЯТЬ ПЛО­ЩІ ПІД ПОЛИВОМ.

Ро­зро­бле­ний НААН за під­трим­ки Сві­то­во­го бан­ку про­ект пе­ред­ба­чає, що до 2030 ро­ку їх бу­де збіль­ше­но на 1–1,2 млн ге­кта­рів, а на 1 млн ге­кта­рів у зо­ні осу­ше­н­ня пла­ну­ють від­но­ви­ти во­до­ре­гу­лю­ва­н­ня.

ЗУПИНИЛИ НЕЗАКОННИЙ ЕКС­ПОРТ КУ­КУ­РУ­ДЗИ НА 36 МЛН ГРИ­ВЕНЬ.

Зер­но на­ма­га­ли­ся ви­вез­ти за під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ДФС.

CКАСОВАНО ЗАБОРОНУ НА ВВЕЗЕННЯ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ З РФ.

За­мість неї діятиме ан­ти­дем­пін­го­ве ми­то в роз­мі­рі 42,96%.

УЖЕ ЗАСІЯНО ПОНАД 7 ТИС. ГЕ­КТА­РІВ РАННІХ ЗЕРНОВИХ.

Зокре­ма, ярої пше­ни­ці — 167,3 тис. га, ячме­ню — 1502,4 тис. га, вів­са — 191 тис. га, го­ро­ху — 418,3 тис. га, ку­ку­ру­дзи на зер­но — 4531,8 тис. га, цукро­вих бу­ря­ків — 281,6 тис. га, со­ня­шни­ку — 5610,6 тис. га, сої — 1681,6 тис. га то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.